Statut Fundacji

Regulamin organizacyjny zgodnie z art. 24

ustawy o działalności leczniczej.