Kraków, listopad 2020 r

 

W dniu 24 listopada br. Uchwałą nr 1668/20 Zarządu Województwa Małopolskiego przyznane zostało dofinansowanie dla projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2”, w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. uczestniczy
jako Partner
w realizacji niniejszego projektu, który stanowi kontynuację wspólnych działań samorządu województwa oraz podmiotów medycznych na rzecz skutecznej walki z pandemią wywołaną COVD-19 na terenie województwa małopolskiego.

W ramach realizacji projektu szpital dokona zakupu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem sprzętowym, który będzie wykorzystywany jako narzędzie diagnostyczne w przesiewowym badaniu klatki piersiowej (zmiany w miąższu płucnym).

Elementem projektu jest ponadto przeprowadzenie prac modernizacyjnych
w pomieszczeniach Pracowni MR
, które obejmą zaplecze rejestracji z poczekalnią, pomieszczenie przygotowania pacjenta, gabinet lekarski, sterownię, pomieszczenie techniczne, zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla personelu, zaplecze sanitarno-higieniczne dla pacjentów, korytarze komunikacyjne. Ich realizacja zapewni zarówno optymalne warunki eksploatacyjne sprzętu jak też komfort obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa,
w tym w zakresie BHP.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

Na realizację wspomnianych działań ze środków UE Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzyma dofinansowanie w kwocie 4,05 mln zł.

 

Realizacja projektu pozwoli skutecznie zapobiegać, przeciwdziałać i zwalczać COVID-19 w skali całego regionu.