Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie realizuje grant pn. „Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim w związku z epidemią wirusa Covid-19” ramach Projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom”

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19 poprzez:

1. Doposażenie stanowisk pracy personelu oraz pacjentów ZOD w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19,

2. Doposażenie ZOD w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami,

3. Utworzenie na terenie ZOD miejsca izolacji/kwarantanny dla pacjenta wentylowanego mechanicznie przed przyjęciem do ZOD w sytuacji wypisu ze szpitala,

4. Utworzenie na terenie ZOD miejsca izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu ZOD, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2.

Utrzymująca się pandemia wymaga podjęcia wzmożonych środków ochrony zapobiegających wystąpieniu źródeł zakażenia oraz jego rozprzestrzeniania się na terenie placówek opieki całodobowej. Zapewnienie bezpieczeństwa w kontaktach pomiędzy pacjentami i personelem medycznym jest sprawą kluczową dla utrzymania prawidłowego funkcjonowania jednostki stąd też w ramach projektu zaplanowano zaopatrzenie ZOD w środki ochrony indywidualnej, wyposażenie oraz środki do dezynfekcji i utrzymania reżimu sanitarnego sprzętu medycznego i powierzchni oraz zakup wyposażenia do przesiewowej kontroli temperatury. W kontekście wiedzy o gwałtownym przebiegu zakażenia, w tym możliwości wystąpienia ciężkich powikłań oddechowych w ramach projektu zaplanowano zakup wyposażenia i aparatury medycznej do pomiaru i monitoringu parametrów czynnościowych (pulsoksymetry) oraz wspomagania oddychania (koncentratory tlenu, ssaki elektroniczne, defbrylator). Utworzenie miejsc izolacji na wypadek pojawienia się zakażenia wśród pacjentów lub personelu pozwoli skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 na terenie placówki  

Wartość grantu wynosi 250 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz 37 500,00 zł wkładu własnego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.08.2020 do 28.02.2021 roku.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów i pracy personelu w Zakładzie Opieki Długoterminowej w kontekście zagrożenia
i skutków Covid-19 poprzez:

1. Doposażenie stanowisk pracy personelu ZOD oraz przebywających w nim pacjentów
w środki ochrony indywidualnej zwiększające bezpieczeństwo codziennych czynności pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz rehabilitacyjnych prowadzonych w stosunku do pacjentów ZOD,

2. Doposażenie ZOD w sprzęt i wyposażenie medyczne niezbędne do identyfikacji osób
z grupy ryzyka (pomiar temperatury), utrzymania reżimu sanitarnego powierzchni i sprzętu medycznego oraz walki z powikłaniami zdrowotnymi wywołanymi wirusem CIVID-19,

3. Utworzenie 1 miejsca izolacji/kwarantanny dla pacjenta wentylowanego mechanicznie po wypisie ze szpitala a przed przyjęciem do ZOD,

4. Utworzenie 1 miejsca izolacji/kwarantanny dla pracownika na terenie ZOD na wypadek podejrzenia źródeł zakażenia.

 

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.