Relacja z najważniejszych etapów przebiegu inwestycji

pn. „Budowa Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci”

Umowę nr 712/U/ZP/2017 na wykonanie prac projektowych i robót (metodologia „zaprojektuj i wybuduj”) zawarto w dniu 10.11.2017r.             W okresie od 10 do 30 listopada 2017r. realizowane były prace projektowe; na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w dniu 30.11.2017r. złożono do Wydziału Architektury Urzędu Miasta Krakowa wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Decyzję nr 144/6740.1/2018 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę uzyskano w dniu 22 stycznia 2018r. (prawomocność w dniu 23.01.2018r.).

W okresie prowadzonych prac projektowych na terenie objętym działaniami budowlanymi dokonano wygrodzenia i oznakowania terenu robót; w porozumieniu z inwestorem wyznaczono miejsca parkingowe dla pojazdów pracowników budowy i dostaw, wyznaczono miejsca składowania ziemi i materiałów budowlanych/elementów konstrukcyjnych; wykonawca zainstalował zaplecze budowy (zabudowa kontenerowa); zorganizowano przyłącza instalacyjne na potrzeby prowadzenia prac budowlanych.

W związku z otrzymaną, prawomocną decyzją pozwolenia na budowę, w dniu 25 stycznia br. rozpoczęto wycinkę drzew oraz prace ziemne pod przekładki sieci na terenie, na którym powstanie nowy obiekt szpitalny.

W dniu 2 marca br. przy udziale m.in. przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, władz samorządowych, członków Rady Nadzorczej i innych zaproszonych gości miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego.

Do końca I Q 2018 zrealizowano 17,88% harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na łączną kwotę 4 773 000,00 zł. Poziom zaawansowania poszczególnych kategorii robót wynosi odpowiednio: prace projektowe – 94,05%, roboty budowlane – 30,47%, instalacje sanitarne (CO, CT, CWU, Wod-Kan) – 8,17%, wentylacja i klimatyzacja wraz z wodą lodową – 0,00%, instalacje elektryczne – 3,69%, instalacje niskoprądowe – 0,00%, instalacje gazów medycznych – 0,00%, sieci zewnętrzne - 0,00%, łącznik – 0,00%, OIOM- 0,00%, dokumenty formalne – 0,00%.

 

Przykłady prac wykonanych w okresie I Q 2018 zilustrowano poniżej.

I Q 2018

W okresie II Q 2018 zrealizowano 34,45% harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na łączną kwotę 9 117 470,00 zł. Poziom zaawansowania poszczególnych kategorii robót wynosi odpowiednio: prace projektowe – 94,05%, roboty budowlane – 55,14%, instalacje sanitarne (CO, CT, CWU, Wod-Kan) – 13,07%, wentylacja i klimatyzacja wraz z wodą lodową – 0,00%, instalacje elektryczne – 3,69%, instalacje niskoprądowe – 0,00%, instalacje gazów medycznych – 0,00%, sieci zewnętrzne - 85,31%, łącznik –35,29%, OIOM- 17,19%, dokumenty formalne – 0,00%.

 

Przykłady prac wykonanych w okresie II Q 2018 zilustrowano poniżej.

II Q 2018

W okresie III Q 2018 zrealizowano 65,72% harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania na łączną kwotę 17 542 470,00 zł. Poziom zaawansowania poszczególnych kategorii robót wynosi odpowiednio: prace projektowe – 94,05%, roboty budowlane – 81,08%, instalacje sanitarne (CO, CT, CWU, Wod-Kan) – 80,88%, wentylacja i klimatyzacja wraz z wodą lodową – 14,71%, instalacje elektryczne – 31,37%, instalacje niskoprądowe – 38,89%, instalacje gazów medycznych – 55,56%, sieci zewnętrzne - 94,49%, łącznik –73,95%, OIOM- 75,78%, dokumenty formalne – 0,00%.

 

Przykłady prac wykonanych w okresie III Q 2018 zilustrowano poniżej.

III Q 2018

Komunikat z dn. 2 marca 2018 r.

W dniu 2 marca br. przy udziale m.in. przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, władz samorządowych i innych zaproszonych gości miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci.

Inwestycja, która uzyskała wsparcie finansowe w wysokości 21,6 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna jest w trakcie realizacji od listopada 2017r. Po etapie prac projektowych, w styczniu br. uzyskano decyzje pozwolenia na budowę, na podstawie których przystąpiono do realizacji robót budowlanych. Poziom zaawansowania prac na koniec lutego wynosił ok. 10% harmonogramu rzeczowo-finansowego (kwota 2,36 mln zł). Według zakładanego terminarza prac nowy obiekt szpitalny ma zostać oddany do użytkowania w I kwartale 2019 roku.

W nowej siedzibie MCOP na powierzchni ok. 3 290 m2 zwielokrotniona zostanie dotychczasowa liczba łóżek szpitalnych w zakresie opieki nad dorosłymi pacjentami oparzonymi oraz ofiarami najcięższych urazów wymagających zaopatrzenia replantacyjno-rekonstrukcyjnego. Nowa organizacja opieki zakłada utworzenie 33 łóżek dla dorosłych (14 łóżek+6 łóżek wzmożonego nadzoru na Oddziale Oparzeń i 13 na Oddziale Chirurgii Plastycznej). W centrum powstanie ponadto specjalistyczne zaplecze do leczenia ciężko oparzonych oraz okaleczonych w wyniku wad wrodzonych lub urazów dzieci.  Wyspecjalizowana kadra medyczna zaopatrywać będzie mikrochirurgicznie najmłodszych pacjentów m.in. ze skomplikowanymi wadami wrodzonymi ręki i kończyny górnej oraz zapewni leczenie rekonstrukcyjne mikrochirurgiczne, w tym wykonanie zabiegów replantacyjnych w amputacjach kończyn.

Zaplecze opieki stacjonarnej dla najmłodszych pacjentów stanowić będzie 14 łóżek na Oddziale Chirurgii Plastycznej Dzieci (9 łóżek +5 łóżek wzmożonego nadzoru nad dziećmi oparzonymi). Dodatkowo powstanie także Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dla dzieci z czterema łóżkami. W nowej siedzibie MCOP znajdą się ponadto Blok Operacyjny Oparzeniowo-Plastyczny, Sale zabiegowe, Gabinety Konsultacyjne Pracownia Fizjoterapii Oparzeń. Integralnym elementem będzie zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne. Centrum wyposażone zostanie w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.

Małopolski ośrodek będzie zapleczem specjalistycznej opieki chirurgicznej nad pacjentami oparzonymi oraz wymagającymi replantacji w skali województwa i Polski południowej.

Wartość projektu 34,37 mln zł

w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21,69 mln zł

dofinansowanie z budżetu województwa małopolskiego 6,70 mln zł


Komunikat z dn. 18 grudnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste przekazanie na ręce Prezesa Wojciecha Szafrańskiego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci”. Inwestycja uzyska wsparcie finansowe w wysokości 21,6 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem projektu jest poprawa dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie leczenia oparzeń, chirurgii plastycznej i replantacyjnej dla dorosłych oraz rozszerzenie skali opieki na małoletnich pacjentów. Projekt oddziaływał będzie na obszary wczesnego ograniczenia i eliminacji schorzeń mogących skutkować trwałą niepełnosprawnością (m.in. korekcje wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej, gardła oraz kończyn u dzieci, leczenie anomalii powłok ciała, rekonstrukcje pourazowe kości, tkanek, nerwów i ścięgien, operacyjne leczenie mikrocji z niedorozwojem ucha środkowego) oraz przywracaniu sprawności utraconej w wyniku zdarzeń nagłych czy działania czynników zewnętrznych (leczenie ciężkich oparzeń i powikłań pooparzeniowych u dzieci i dorosłych, replantacje pourazowe, w tym po amputacjach kończyn, leczenie chorych z urazami części twarzowej czaszki współistniejącymi z obrażeniami wielonarządowymi). Ponadto projekt w istotny sposób poprawi zaplecze leczenia stanów przednowotworowych i nowotworów skóry (ze szczególną lokalizacją na twarzy); pozwoli poprawiać i przywracać jakość życia chorym onkologicznie oraz okaleczonym w wyniku wad i następstw urazów (operacje rekonstrukcyjne i plastyczne).

W ramach projektu powstanie nowa siedziba Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego (budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej ok. 3 290 m2) połączona komunikacyjnie z budynkiem głównym szpitala, w tym z Centralnym Blokiem Operacyjnym i Centralną Sterylizatornią. Obiekt mieścić będzie m.in. oddziały Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Dorosłych, Oddział Chirurgii Plastycznej Dzieci wraz ze wzmożonym nadzorem nad dziećmi oparzonymi, Pracownię Fizjoterapii Oparzeń. Integralnym elementem zaplecza będą Blok Operacyjny Oparzeniowo-Plastyczny, Sale zabiegowe, Gabinety Konsultacyjne, zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne. Bezpieczeństwo najmłodszym pacjentom zapewni dodatkowo 4-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Projekt obejmie także zakup wysokospecjalistycznego sprzętu
i wyposażenia medycznego.

Małopolski ośrodek będzie zapleczem specjalistycznej opieki chirurgicznej nad pacjentami oparzonymi oraz wymagającymi replantacji w skali województwa i Polski południowej. 

Wartość projektu 27,62 mln zł

w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21,69 mln zł