Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w partnerstwie
z Województwem Małopolskim (Lider projektu) oraz innymi podmiotami publicznymi z regionu realizuje projektu pn.

„Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu eksploatacyjnego na środowisko naturalne.

 

W ramach projektu Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp.
z o.o. zrealizuje następujący zakres prac termomodernizacyjnych:

 

Budynek główny Szpitala w Krakowie:

1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz stropodachu wełną mineralną wraz
z wykonaniem demontażu płyt azbestowych

2. Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej

3. Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego - wymiana 31 central nawiewno-wywiewnych na jednostki z glikolowym odzyskiem ciepła

4. Montaż systemu zarządzania budynkiem (BMS)

 

Budynek Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim:                                  

1. Docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropodachu wełną mineralną

2. Wymiana stolarki okiennej

3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.w.u.

4. Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. z automatyką pogodową wraz z licznikami ciepła

 

Planowane rezultaty realizacji projektu:

  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów
  • Obniżenie zużycia energii cieplnej
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

 

Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

 

Całkowita wartość prac termomodernizacyjnych realizowanych przez Szpital: 56,84 mln zł

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 10.2021 r.