BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 680
e-mail: sor-sekretariat@rydygierkrakow.pl


 • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 274, 528
 • Dyżurka lekarska nocna : -
 • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 800, 468
 • Procedura przekazania pacjenta z SOR do POZ

  Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. , na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DZ.U. z 2019 poz. 1213) informuje, że;

  Szpitalny Oddział Ratunkowy tut. Szpitala udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii (oznaczonych odpowiednim kolorem) zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych.

  Osoby, które w wyniku dokonanej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub kolorem niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:


  • W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta.

  • Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej na terenie tut. Szpitala w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele
  i święta całodobowo.

  O nas

  Rolą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest wstępna diagnostyka i podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego. Świadczenia medycyny ratunkowej realizowane są z zachowaniem zasady wczesnego reagowania w stanach zagrożenia życia, czyli udzielenia specjalistycznej pomocy w możliwe najkrótszym czasie od wystąpienia zdarzenia krytycznego (tzw. zasada „złotej godziny”). Z punktu widzenia interwencji podejmowanych w stosunku do pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia najistotniejszymi „odcinkami” traktu ratowniczego są: obszar resuscytacyjno – zabiegowy i wstępnej intensywnej terapii realizujący podstawowy zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów i zatruć oraz procedury wstępnej intensywnej terapii, w tym m.in. monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, prowadzenie resuscytacji płynowej ; obszar terapii natychmiastowej – praca personelu medycznego skupia się na zaopatrywaniu diagnostyczno-chirurgicznym i leczeniu chirurgicznym chorych ;  obszar obserwacji w oparciu o nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną prowadzone są tutaj procedury monitoringu i stabilizacji czynności życiowych pacjentów, w tym m.in. monitorowanie rytmu serca i oddechu, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny, monitorowanie temperatury powierzchniowej i głębokiej, stosowanie biernej tlenoterapii, prowadzenie infuzji dożylnych. W ramach zrealizowanego projektu dokonano kompleksowej modernizacji zaplecza lokalowego oraz zakupiono m.in. następującą aparaturę medyczną: respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty EKG, RTG, USG, puls oksymetry, aparaty do znieczulenia.

  Kadra kierownicza

  Ordynator SOR lek. med. Małgorzata Gwiazda

  KONTAKT 

  tel.: 12 64 68 909
  Adres e-mail : mgwiazda@rydygierkrakow.pl

  Pielęgniarka Koordynująca Jolanta Sokołowska

  KONTAKT
  tel.: 12 64 68 772
  Adres e-mail : sor-piel-oddz@rydygierkrakow.pl