Pełnomocnik Zarządu - Kierownik Ośrodka

mgr Urszula Kalemba

adres : ul. Mickiewicza 7, Maków Podhalański

tel. 33 87 49 070, 33 87 49 071

FAX. 33 87 33 362

e-mail: zod@rydygierkrakow.pl

Formy odpłatności : 70 % od dochodu pacjenta. 

Zasady kwalifikowania chorych : Pacjenci którzy uzyskali mniej niż 40 punktów w skali Barthel. 

Rodzaj i tryb składania dokumentów w sprawie uzyskania miejsca : Dokumenty należy składać w sekretariacie zakładu.

od 1 lipca 2017 roku uruchomiony został

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
dla pacjentów wentylowanych mechanicznie

Szpital informuje, że od dnia 1 lipca 2017 r. posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakładzie opieki stacjonarnej dla dorosłych wentylowanych mechanicznie. Dotyczy to pacjentów z niewydolnością oddechową, niewymagających hospitalizacji w oddziałach intensywnej terapii, lecz wymagających stosowania ciągłej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i obejmują zapewnienie całodobowego, mechanicznego lub ciśnieniowego wspomagania oddechu.

Nasz Zakład zlokalizowany w Makowie Podhalańskim (ul. Mickiewicza 7) w swoich strukturach posiada Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy i Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, aktualnie pod pn.  Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie. Placówka jest wyposażona w profesjonalny sprzęt leczniczy i pielęgnacyjny min. respiratory, kardiomonitor, defibrylator, sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn, łóżka z regulacją wysokości, profesjonalne materace przeciw odleżynowe, inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, glukometry, sprzęt rehabilitacyjny, aparat do elektroterapii oraz PRIMO dla pacjentów do kąpieli w pozycji leżącej z możliwością hydromasażu wraz z podnośnikiem do przewożenia chorych. Każdy pacjent przebywający w naszej placówce jest objęty opieką psychologa, terapeuty zajęciowego, logopedy oraz fizjoterapeuty. 

Umożliwia to już dzisiaj kierowanie pacjentów do największego tego typu Ośrodka w regionie, do czego serdecznie zachęcam. Aby usprawnić ten proces w załączeniu przesyłam wszystkie niezbędne informacje w procesie kwalifikacji pacjentów do pobytu w naszej placówce. 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z Kierownikiem Ośrodka w osobie p. mgr Urszuli Kalemby (tel. kom. 782 705 167), która służy pełną pomocą w zakresie umożliwienia pobytu w naszej jednostce. 

Jakie dokumenty są wymagane przy przyjęciu do Zakładu i w przypadku pacjenta wentylowanego mechanicznie, kto je wystawia? 

Podstawowym dokumentem jest skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego, które wystawia lekarz pierwszego kontaktu (jeśli pacjent w danej chwili przebywa w domu), lub lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu. W przypadku chorego wentylowanego mechanicznie, skierowanie musi wystawić lekarz anestezjolog. Kolejnym dokumentem jest wywiad pielęgniarki środowiskowej. Analogicznie jak w przypadku skierowania wystawia je pielęgniarka środowiskowa w przychodni lub pielęgniarka w oddziale szpitalnym. Dodatkowo dostarcza się:

 • zgodę na umieszczenie w Zakładzie, pełnomocnictwo (wypełnia pacjent/rodzina)
 • dane osoby ubiegającej się o przyjęcie (wypełnia pacjent/rodzina)
 • obustronne ksero dowodu osobistego
 • obustronne ksero legitymacji ubezpieczeniowej
 • ksero decyzji o przyznaniu renty / emerytury
 • adres przychodni lekarza POZ
 • aktualne wyniki badań krwi: Glukoza, OB, Morfologia, Mocznik, HBS, Anty - HCV, Potas,
 • badanie ogólne moczu

W przypadku pacjenta wentylowanego mechanicznie niezbędne są takie badania, jak:

 • badanie krwi - poziom elektrolitów, morfologia, układ krzepnięcia, glukoza
 • badanie moczu
 • prawidłowe, jałowe wyniki posiewów : z krwi, z moczu i z dróg oddechowych

A także :- brak czynnych ognisk zapalnych- karty informacyjne z pobytu w oddziale intensywnej terapii- aktualne parametry wentylacji, parametry nastawne respiratora.

WAŻNE DLA PACJENTÓW I CZŁONKÓW
ICH NAJBLIŻSZEJ RODZINY:
 

Szanowni Państwo, 

Pamiętajcie o tym, że często od momentu skierowania Pacjenta do chwili jego przyjęcia do Zakładu następuje dość znaczny upływ czasu.

Może się zdarzyć, że przed przyjęciem do zakładu lub w trakcie pobytu w nim Pacjent może utracić zdolność do samodzielnego decydowania o sobie. Dlatego w dobrze pojętym interesie Pacjenta najlepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze ustanowienia dla Niego pełnomocnika (osoba bliska), który takie decyzje będzie mógł podejmować. Najpewniejszą formą będzie pełnomocnictwo notarialne

W przeciwnym wypadku przy przyjęciu do Zakładu lub w czasie Jego pobytu, jeżeli Pacjent nie będzie w stanie samodzielnie podejmować decyzji, jedynym wyjściem będzie skierowanie sprawy do sądu opiekuńczego celem ustanowienia dla Niego opiekuna. 

Pacjenci ubiegający się o miejsce w Zakładzie Opieki Długoterminowej :

 • Wniosek o skierowanie do Zakładu (do lekarza POZ)
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
 • Skierowanie do Zakładu
 • Skala Barthel
 • Dane personalne osoby ubiegającej się o przyjęcie do Zakładu
 • Karta kwalifikacji pacjenta do wentylacji mechanicznej
 • karta kwalifikacji/kontynuacji do żywienia dojelitowego

Czy składając dokumenty trzeba zdecydować się na jedną, konkretną placówkę?
Od dnia 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe zasady składania dokumentów i rejestracji do kolejek oczekujących. Obecnie, zgodnie ze zmianami w ustawie systemowej dokonanymi na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1138) pacjent ma obowiązek składania wyłącznie oryginałów dokumentacji kierującej do ZOL. W sytuacji, gdy w chwili składania dokumentów dostępne są tylko ich kopie, pacjent ma obowiązek w terminie 14 dni roboczych dostarczyć oryginalną dokumentację kierującą do Zakładu, pod rygorem skreślenia z listy osób oczekujących. Po upływie tego terminu świadczeniodawca może samodzielnie skreślić pacjenta z kolejki osób oczekujących. 

Jak dostarczyć dokumenty? 

Dla całkowitej pewności, że wszystko jest w porządku najlepiej dostarczyć je osobiście do danej placówki. Można dokumentację wysłać pocztą jednak wiąże się to zawsze ze sporym opóźnieniem całej procedury. 

W jakich dniach, godzinach oraz gdzie dokładnie można dostarczyć dokumenty dotyczące przyjęcia do naszych placówek? 

Można to zrobić w dni robocze w godzinach 8:00-15:00 w sekretariacie na I piętrze budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Makowie Podhalańskim. Informację telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu  33 87 49 070 i/lub 33 87 49 071. Kierownikiem Ośrodka jest Pani mgr Urszula Kalemba. 

Jakie są opłaty za pobyt? 

W każdym zakładzie opiekuńczo-leczniczym pacjent pokrywa koszty opieki socjalnej. W przypadku placówek posiadających kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, pobierana jest opłata wysokości 70% renty bądź emerytury. Nasz Zakład za pisemną zgodą rodzin pobiera dobrowolną dopłatę gwarantującą utrzymanie opieki socjalnej i warunków bytowych na właściwym, wysokim poziomie. 

Jak długo pacjent może przebywać w Zakładzie? 

Obecnie pacjent przebywa w Zakładzie do momentu poprawy stanu zdrowia na tyle, że może on funkcjonować w domu samodzielnie bądź z niewielką pomocą osób bliskich. W każdej chwili rodzina może oczywiście wypisać pacjenta na własne życzenie. Pragniemy tutaj zaznaczyć jedną rzecz: zakład opiekuńczo-leczniczy to nie to samo co dom pomocy społecznej (DPS). Pacjenci w ZOL, mimo iż przebywają w oddziale często miesiącami, nie są w nim zakwaterowani bezterminowo - jest to zawsze pobyt czasowy. W przypadku poprawy stanu zdrowia (ocena punktowa w skali opartej na skali Barthel powyżej 40) Zakład ma obowiązek wypisać pacjenta do domu

Z jakimi pacjentami najczęściej można spotkać się w Zakładzie?

Są to w zdecydowanej większości chorzy w stanach ciężkich - pacjenci leżący, po różnego typu udarach mózgu, złamaniach, powikłaniach związanych z takimi chorobami jak cukrzyca, choroba nadciśnieniowa, miażdżyca, chorzy z zaburzeniami neurologicznymi, demencją - ludzie, którzy ze względu na bardzo duży deficyt samoopieki wymagają całodobowego dozoru lekarskiego, wsparcia pielęgniarek i opiekunek oraz rehabilitacji. 

W jakich godzinach można odwiedzać pacjentów - czy są jakieś ograniczenia?
W naszych placówkach nie ma sztywno określonych godzin w których można odwiedzić pacjenta. Można to robić o dowolnych godzinach - w granicach zdrowego rozsądku oczywiście. 

Jak wygląda sprawa rehabilitacji w Zakładzie? 

Zakłady ma obowiązek posiadać zaplecze do ćwiczeń, sprzęt rehabilitacyjny oraz odpowiednią ilość rehabilitantów. Ilość ta jest tutaj jednak zdecydowanie mniejsza niż w przypadku placówek o profilu rehabilitacyjnym a sama rehabilitacja prowadzona jest wyłącznie w stopniu podstawowym. 

Czy lekarz jest na oddziale całą dobę?

Tak. Lekarz dyżurny jest dostępny całodobowo.

Czy lekarz może odmówić wypisania skierowania do Zakładu?

Oczywiście może to zrobić w sytuacji, gdy w jego opinii pacjent nie kwalifikuje się do takiej placówki. W sytuacji jednak gdy chory trafia na oddział szpitalny i wiadome jest od samego początku, że po okresie hospitalizacji będzie wymagał nadal specjalistycznej opieki, lekarz (zważywszy na kolejki i długi okres oczekiwania na miejsce w placówkach opiekuńczych czy rehabilitacyjnych) powinien jak najszybciej poinformować o tym rodzinę i wystawić odpowiednie skierowanie. "Powinien" nie oznacza tutaj wcale, że musi. Tak naprawdę nie ma konkretnych regulacji prawnych w tej sprawie. Istotne jest, aby rodzina miała świadomość tego, że może prosić o wydanie takiego skierowania jeszcze w czasie pobytu chorego w szpitalu. Daje to zawsze tych kilka czy kilkanaście dni na złożenie dokumentów w placówkach i oczekiwanie na miejsce.

Skierowany jest do chorych, którzy nie są w stanie samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowych, ze względu na istnienie choroby o charakterze przewlekłym lub w związku z upośledzeniem sprawności fizycznej i/lub psychicznej; przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszego pobytu w szpitalu. 

Jak nas znaleźć

Zakład opiekuńczo – leczniczy (ZOL) i pielęgnacyjno –opiekuńczy (ZPO), obecnie pn. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie

Wyżej wymienione formy stacjonarnej opieki długoterminowej,aktualnie pn. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy dla Pacjentów Wentylowanych Mechanicznie,  obejmujące całodobową opieką osoby, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji. Do w/w zakładów przyjmowani są pacjenci z rozpoznaniem choroby przewlekłej, którzy w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 punktów, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych. Ponadto mają zapewniony stały nadzór fachowego personelu, kontynuację leczenia i rehabilitacji. Średni czas pobytu pacjenta wynosi 6 miesięcy.

Przeciwwskazaniami do pobytu w Zakładzie są: terminalna faza choroby nowotworowej (wskazana jest opieka hospicyjna) i ostra faza choroby psychicznej (ostre psychozy, schizofrenia, cyklofrenia) – wtedy wskazany jest pobyt na oddziale psychiatrycznym.

Zakład nie jest domem pomocy społecznej i nie mogą tam trafiać osoby, u których jedynym wskazaniem do objęcia opieką jest sytuacja socjalna.

W przypadku zakładów niepublicznych dokumenty składane są bezpośrednio w tych placówkach. 

Skierowanie do Zakładu obejmuje:

 • Wniosek lekarza POZ (rodzinnego) lub lekarza prowadzącego chorego z oddziału szpitalnego, stwierdzający konieczność zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji.
 • Kopie kart informacyjnych z hospitalizacji.
 • Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną) lub społeczną zakładu opieki zdrowotnej, w którym przebywa chory, wraz z oceną stanu samoobsługi chorego.
 • Zgoda osoby zainteresowanej na pobyt w Zakładzie oraz na ponoszenie odpłatności za pobyt, w przypadku niemogących wyrazić świadomej zgody na pobyt w Zakładzie (np. ze względu na istniejące otępienie) niezbędne jest uzyskanie postanowienia sądu – właściwy jest sąd miejsca świadczenia. W przypadku chorych ubezwłasnowolnionych, konieczna jest zgoda opiekuna prawnego wraz z załączonym postanowieniem sądu – właściwy jest sąd miejsca zamieszkania chorego.
 • Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu chorego, albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie.
 • Odcinekrenty/emerytury, zasiłku lub decyzja ZUS/KRUS.
 • W sytuacji współistnienia choroby psychicznej, niezbędne jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pobytu w Zakładzie z adnotacją
  o świadomej i dobrowolnej zgodzie.
 • Badania laboratoryjne – OB, morfologia, badanie ogólne moczu, OWA, HBsAg, Anty-HCV.

Odpłatność za pobyt w Zakładzie

Osoby ubezpieczone nie ponoszą kosztów za świadczenia zdrowotne udzielane w w/w Zakładzie. Osoba przebywająca w Zakładzie ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. 

Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym, że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby przebywającej w Zakładzie. 

Chorzy w stanie wegetatywnym 

Specyficzną grupę pacjentów Zakładu stanowią chorzy w stanie wegetatywnym. Stan taki rozpoznawany jest u pacjenta, który jest przytomny, ale pozbawiony świadomości i zachowane są reakcje odruchowe, które zależą od prawidłowego funkcjonowania rdzenia przedłużonego w tym np.: reakcje obronne, postawy ciała, regulacja temperatury, krążenie, oddychanie, trawienie podanych dożołądkowo pokarmów. Chory pozbawiony jest zmysłowego kontaktu ze światem zewnętrznym. Stan taki może trwać miesiącami (stan przetrwały) lub powyżej roku ( stan wegetatywny) a także przez wiele lat. 

Stan wegetatywny może być następstwem śpiączki pourazowej, innych uszkodzeń OUN, bądź głębokiego otępienia w różnych jednostkach chorobowych, (np.: choroba Alzheimera, choroba Parkinsona). Pacjent w stanie wegetatywnym wymaga stałej specjalistycznej opieki medycznej - pielęgnacji, biernej rehabilitacji, prawidłowego odżywiania. Tę grupę chorych obejmuje opieką Zakład, spełniające specjalne kryteria. Wykazy zawarte w dalszej części informatora zawierają adnotację, który z wymienionych zakładów przyjmuje chorych w stanie wegetatywnym.

ZAKŁAD - PLIKI DO POBRANIA :

1.pdf

ZPO DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE - PLIKI DO POBRANIA :