Praktyczna nauka zawodu jest formą kształcenia praktycznego skierowaną do uczniów i słuchaczy publicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe.

Zakres wiadomości i umiejętności nabywanych przez uczniów na zajęciach praktycznych i praktykach zawodowych w tutejszym Szpitalu oraz wymiar godzin tych zajęć i praktyk określa program nauczania dla danego zawodu dopuszczony do użytku w danej szkole przez jego dyrektora.

Program dołącza się do umowy o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza daną szkołą, zawieraną przez dyrektora szkoły ze Szpitalem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Niezbędne dokumenty :

Podanie (wystąpienie) dyrektora szkoły skierowane do Prezesa Zarządu Spółki w sprawie organizacji praktycznej nauki zawodu.

Komplet dokumentów zainteresowana osoba kieruje do Prezesa Zarządu za pośrednictwem Dziennika Podawczego w siedzibie Spółki (Ip.).

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 352 lub 355 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)