Praktyki absolwenckie organizowane przez Szpital mają na celu ułatwienie absolwentom uzyskanie doświadczenia i nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w medycznych i administracyjnych komórkach organizacyjnych Szpitala / Spółki.

Kto może ubiegać się o praktykę absolwencką ?
Praktykę absolwencką może odbyć osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki absolwenckiej nie ukończyła 30. roku życia. Przy czym dotyczy to również osób, które posiadają świadectwo ukończenia szkoły za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia polskiego gimnazjum.

Zasady odbywania praktyki absolwenckiej :

Praktyki absolwenckie odbywają się odpłatnie lub nieodpłatnie.

Szpital przyjmujący zainteresowaną osobę na praktykę absolwencką zapewnia praktykantowi, na zasadach dotyczących pracowników, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki, odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Praktyka odbywa się na podstawie umowy :

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką. Umowa określa w szczególności:

  • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
  • okres odbywania praktyki,
  • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,

Wzór umowy :

Odbywanie praktyki nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej.

Czas trwania praktyki absolwenckiej :

Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące.

Szpital na wniosek praktykanta, ma obowiązek wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki absolwenckiej.

Zaświadczenie o odbyciu praktyki absolwenckiej - Wzór :

Krok po kroku … 

Należy przygotować podanie :

skierowane do Prezesa Zarządu Spółki oraz niezbędne dokumenty (dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe, ubezpieczenie NNW, OC, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia praktyki absolwenckiej).

Wzór podania do pobrania - powyżej.
Załącznik do podania - tygodniowy harmonogram czasu pracy w godzinach :

  • Należy udać się na rozmowę z właściwym Kierownikiem komórki organizacyjnej w której zainteresowana osoba chce odbywać praktykę absolwencką i uzyskać zgodę na jej odbycie.
  • Komplet dokumentów wraz z podaniem zawierającym zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której odbywać się ma praktyka absolwencka należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki (Ip.).

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyki absolwenckiej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy : 

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 352 lub 355 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)