Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest organizatorem praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego dla studentów / uczniów publicznych i niepublicznych uczelni wyższych, szkół medycznych, zawodowych i innych organizacji uczestniczących w procesie kształcenia.

Praktyki zawodowe / zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego przeprowadzane są według programów praktyk dostarczanych przez Uczelnie / Jednostki kierujące. Osoby skierowane do Szpitala do odbywania praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i in. mogą zapoznać się z pracą wielospecjalistycznego, nowoczesnego Szpitala. Szpital zapewnia warunki i udostępnia odpowiednie stanowiska pracy i sprzęt (warsztaty, laboratoria i pomieszczenia), a w szczególności umożliwia wykorzystanie sprzętu medycznego zgodnie z programem zajęć.

Szpital umożliwia także nadzór merytoryczny nad przebiegiem praktyk / zajęć praktycznych i in. nauczycielom akademickim - koordynatorom przedmiotu, wyznaczonym przez Uczelnie / Jednostki kierujące.

Ze swej strony Szpital zapewnia, że osoby skierowane do odbycia praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i in. mogą zapoznać się z pracą Szpitala nowocześnie wyposażonego, w którym funkcjonuje wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością. Szpital dysponuje wyspecjalizowaną kadrą w szerokim wachlarzu specjalności.

Warunkiem zorganizowania i przeprowadzenia zajęć praktycznych jest zawarcie Porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią / Jednostką kierującą.


Osoby zainteresowanej odbyciem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in. lub Uczelni / Jednostki kierującej o przyjęcie na praktykę zawodową / zajęcia praktyczne i in., skierowane do Prezesa Zarządu za pośrednictwem Dziennika Podawczego w siedzibie Spółki (Ip.).

Wymagania wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego

 • zaświadczenie lekarskie,
 • ubezpieczenie OC, NNW - kserokopie,
 • porozumienie pomiędzy Szpitalem a Uczelnią / Jednostką kierującą,
 • imienne lub zbiorcze skierowanie z Uczelni / Jednostki kierującej oraz program praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in.,
 • wstępne szkolenie przed rozpoczęciem praktyk,
  (z zakresu BHP, ochrony p/pożarowej).
 •  szkolenie z zakresu zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Krok po kroku …

Należy przygotować podanie skierowane do Prezesa Zarządu Spółki zawierające :
 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej odbywaniem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego,
 • nazwę Uczelni / Jednostki kierującej (dane teleadresowe),
 • czasokres i miejsce odbywania praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in.,
 • zakres praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in. (np. praktyka pielęgniarska / zajęcia stażowe, itp.).

Wzór podania do pobrania - obok poniżej.

 1. Należy udać się na rozmowę z właściwym Kierownikiem komórki organizacyjnej w której odbywać się ma praktyka zawodowa / zajęcia praktyczne i in. i uzyskać zgodę na jej odbycie.
   
 2. Podanie zawierające zgodę (adnotację) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której odbywać się ma praktyka zawodowa / zajęcia praktyczne i in. należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki (Ip.).

W momencie zawarcia przez Szpital Porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych / zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego z Uczelnią / Jednostką kierująca oraz po spełnieniu wymagań wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych i in., praktyka zawodowa / zajęcia praktyczne i in. zostaną zrealizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem (programem praktyk).

W przypadku zainteresowania odbyciem praktyki zawodowej / zajęć praktycznych lub innych form kształcenia praktycznego prosimy o kontakt telefoniczny :

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 376 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)