akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

UWAGA: W związku z awarią linii telefonicznej, kontakt z placówką poprzez telefonię stacjonarną nie jest możliwy.

 

Przychodnia w Kocmyrzowie-Luborzycy oferuje stały dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej w ramach tzw. opieki koordynowanej. Funkcjonuje u nas Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ) oraz Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie Ginekologii i Położnictwa. Obok standardowych godzin dyżurów lekarzy rodzinnych, mieszkańcy Gminy Kocmyrzów – Luborzyca mogą w Przychodni korzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i uzyskać pomoc lekarską całodobowo.

UWAGA: wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej środowiskowej w tutejszej Poradni Lekarza POZ należy dokonać OSOBIŚCIE, poprzez złożenie wypełnionej deklaracji wyboru bezpośrednio w placówce. 

bezpłatne konsultacje
umowa z NFZ

łatwy dostęp do
lekarzy rodzinnych 

rejestracja bez kolejek i oczekiwania na wizytę

bezpłatna opieka pielęgniarska

bezpłatna opieka
i pomoc Położnej

nocna i świąteczna
opieka medyczna

gabinet zabiegowy
oraz punkt szczepień

kompleksowe leczenie
współdziałanie i koordynacja

 • Standard Organizacyjny Udzielania Porad z Wykorzystaniem Systemów Teleinformatycznych w Poradni Lekarza POZ

  1. Porada telefoniczna w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych medycznie.
  2. Poradnia Lekarza POZ w Kocmyrzowie udziela porad za pośrednictwem systemów łączności telefonicznej.
  3. Teleporady udzielane są w godzinach pracy lekarzy określonych w harmonogramach ich pracy.
  4. Ustalenie terminu porady odbywa się za pośrednictwem Rejestracji (12) 387 10 99   lub za pośrednictwem mailowym na adres przychodnia.kocmyrzow@rydygierkrakow.pl. Pracownik rejestracji ma rozpoznać potrzebę zdrowotną pacjenta, określić pilność realizacji świadczenia, zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ, wpisać świadczenie do terminarza w systemie informatycznym oraz poinformować pacjenta o terminie realizacji porady i jej formie.
  5. Udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady nie jest możliwe w przypadkach, w których realizacja świadczenie wymaga bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem, tj.:
   1. w przypadku gdy pacjent nie wyrazi zgody na udzielenia świadczenia w ramach teleporady, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu
   2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w ustawie z 21.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
   3. w związku z chorobą przewlekłą, w wyniku której doszło do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub zmiany objawów
   4. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
   5. dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego zbadania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
  6. W wymienionych wyżej przypadkach oraz w uzasadnionych medycznie sytuacjach, personel rejestracji od razu ustala termin osobistej wizyty pacjenta w POZ.
  7. W ustalonym terminie personel POZ kontaktuje się z wcześniej umówionym pacjentem za pośrednictwem systemu łączności telefonicznej.
  8. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego z pacjentem PM upewnia się co do możliwości przystąpienia do teleporady, weryfikuje tożsamość pacjenta posługując się pytaniami kontrolnymi opartymi na danych zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej, założonej dla pacjenta pierwszorazowego podczas jego rejestracji na podstawie złożonej deklaracji i danych przekazanych podczas składania zgłoszenia o teleporadę lub w przypadku pozostałych pacjentów dokumentacji medycznej sporządzonej w toku sprawowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej. Pytania kontrolne mogą dotyczyć danych typu: proszę podać datę urodzenia, proszę podać adres zamieszkania, kiedy odbyła się ostatnia Pani/ Pana wizyta, kogo upoważnił Pan/ Pani do dokumentacji medycznej.
  9. W ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem podejmując 3 próby kontaktu w odstępie co najmniej 10 minutowym – przy braku możliwości kontaktu porada telefoniczna nie zostaje zrealizowana, co zostaje odnotowane w dokumentacji pacjenta.
  10. W przypadku konieczności osobistej wizyty pacjenta w przychodni wizyta taka ustalana jest podczas procesu rejestracji lub podczas porady telefonicznej z lekarzem/ pielęgniarką/ położną – ustalając termin i godzinę spotkania i informując pacjenta o konieczności posiadania niezbędnych środków ochrony osobistej (maseczka).
  11. Instrukcja o sposobie rejestracji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz o sposobie wykonania zleconych badań dodatkowych (obrazowe, laboratoryjne) przedstawiana jest przez personel podczas porady/ wizyty telefonicznej jak również w rejestracji pod wskazanym w punkcie 4 numerem telefonu.

  Podstawa prawna:

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395 z późn. zm.), u powiązaniu z:
  Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. DZ.U. 2020.1398 ze zm.)
  Ustawą z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz.U. 2020.172 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy
  Ustawą z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. 2020.849).

Przychodnia

Przychodnia w Kocmyrzowie-Luborzycy, działająca w strukturze Szpitala Rydygiera w Krakowie zapewnienia ciągłość opieki dla mieszkańców, którzy dokonali wyboru lekarza rodzinnego oraz oferuje konsultacje ginekologiczno – położnicze w trybie ambulatoryjnym. Przychodnia prowadzi również nocną i świąteczną opiekę zdrowotną – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Kontakt

Przychodnia Lekarska w Kocmyrzowie-Luborzycy
Plac Niepodległości 1
32-010 Kocmyrzów

REJESTRACJA TELEFONICZNA:
tel. 12 387 10 99
e-mail: przychodnia.kocmyrzow@rydygierkrakow.pl

Skip to content