Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. współuczestniczy w realizacji Projektu pn. "Rodzicu, nie jesteś sam!". Projekt realizowany jest przez Gminę Miejską Kraków oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie przy udziale Partnera krajowego - Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego oraz Partnera ponadnarodowego - Urzędu ds. Socjalnych i Młodzieży we Frankfurcie nad Menem.

Celem projektu jest wsparcie młodych rodzin w prawidłowym wypełnianiu roli opiekuńczo – wychowawczej po urodzeniu dziecka. Projekt realizowany będzie na oddziałach położniczych w wybranych szpitalach z terenu Gminy Miejskiej Kraków. Wybranym w ramach projektu 40 rodzinom zaoferowana zostanie kompleksowa, interdyscyplinarna pomoc i edukacja w zakresie m.in. utrzymania dobrostanu zdrowotnego matki i dziecka (kształtowanie właściwych postaw zdrowotnych, w tym wobec badań profilaktycznych, kontroli stanu zdrowia matki po porodzie i zdrowia dziecka w okresie niemowlęcym), opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością (przekazanie informacji nt. dostępności do świadczeń zdrowotnych przysługujących dziecku w przypadku niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej, pomoc w procedurach organizacyjno-prawnych).

Istotnym elementem projektu będzie oparcie się na doświadczeniach Partnera ponadnarodowego i zaimplementowanie sprawdzonych rozwiązań w postaci tzw. Modelu wczesnego wsparcia do wdrożenia w warunkach krajowych. W ramach projektu na oddziałach położniczo - ginekologicznych przy udziale specjalistów: psychologa, dietetyka, doradcy zawodowego, pielęgniarki pediatrycznej prowadzone będą konsultacje i poradnictwo wspierające młodych rodziców. Poza tym treści edukacyjno-informacyjne dostępne będą za pośrednictwem strony WWW dostosowanej do potrzeb odbiorców niepełnosprawnych, infolinii oraz publikacji zawierającej kompendium informacji nt. możliwości i źródeł wsparcia rodzin.

Efektem realizacji projektu będzie poprawa wydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzin,  zapewnienie prawidłowych warunków życia codziennego małym dzieciom (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością) przy jednoczesnym zachowaniu aktywności społecznej i zawodowej ich rodziców.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa.

Wartość projektu: 1 113 999,60 zł,

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 1 045 660,60 zł

Termin realizacji projektu: od 01.10.2017r. do 31.03.2020r.

 

Lider projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 30-529 Kraków ul. Józefińska 14.

Biuro Projektu znajduje się przy ul. Rakowickiej 21/4, 31-510 Kraków.tel.: 660 637 852,

e-mail: sp@mops.krakow.pl

Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa 31-549 Kraków, al. Powstania Warszawskiego 10, tel.: 12 616 94 92 e-mail: maria.pietak-fraczek@um.krakow.pl