Podjęcie wykonywania zawodu po zaprzestaniu jego wykonywania na czas nieokreślony lub przerwania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

W przypadku stwierdzenia przerwy w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat Okręgowa Rada Lekarska podejmuje uchwałę, w której zobowiązuje lekarza do odbycia przeszkolenia - stażu adaptacyjnego określającą tryb, program, czasokres i miejsce jego odbywania.

Szpital prowadzi staże adaptacyjne realizowane w trybie porozumienia wolontarystycznego.

Osoby zainteresowanie jego odbyciem w medycznych komórkach organizacyjnych Szpitala muszą skompletować niezbędne dokumenty :

 • podanie skierowane do Prezesa Zarządu Spółki oraz niezbędne dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz uzyskane uprawnienia (dyplom ukończenia studiów, specjalizacje, inne) ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia stażu adaptacyjnego oraz uchwałę Okręgowej Izby Lekarskiej określające tryb (wolontariat), program, czasokres i miejsce jego odbywania).


 • należy uzyskać zgodę na jego odbycie.
 • komplet dokumentów wraz z podaniem zawierającym zgodę (adnotację) kierownika danej komórki organizacyjnej w której odbywać się ma staż adaptacyjny należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki (Ip.).

  *w przypadku braku specjalności objętej stażem cząstkowym w ramach odbywanego stażu adaptacyjnego prowadzonego przez Szpital, osoba odbywająca staż adaptacyjny może zostać oddelegowana w celu jego odbycia do innej jednostki, po ówczesnym zawarciu Porozumienia z tą jednostką


  Porozumienie (staż kierunkowy) - wzór :

  Oddelegowanie musi zostać poprzedzone podaniem zainteresowanej osoby :

  Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
  tel. 12 646 8 352 lub 355 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)