Szpital jest organizatorem stażów dla osób bezrobotnych. Staże finansowane są w całości przez Urząd Pracy. Mogą one być także współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Staże z Urzędu Pracy to okazja do zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczenia. Od 2008 roku Szpital zorganizował kilkadziesiąt staży dla osób bezrobotnych (w tym dla osób niepełnosprawnych ze środków PFRON) z zakresu ratownictwa medycznego, psychologii klinicznej, fizjoterapii i innych dziedzin mających zastosowanie w późniejszej pracy zawodowej.
 

Jak ubiegać się o organizację stażu dla osoby bezrobotnej ? 

Wniosek o zorganizowanie stażu musi zostać poprzedzony podaniem osoby bezrobotnej zawierającym :

 • imię i nazwisko osoby bezrobotnej,
 • datę urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • czasokres odbywania stażu,
 • miejsce odbywania stażu,
 • nazwę stanowiska pracy na którym będą realizowane zadania stażysty (osoby bezrobotnej).

Na podaniu musi znajdować się zgoda (adnotacja) właściwego Kierownika komórki organizacyjnej w której bezrobotny będzie odbywał staż wraz z informacją kto został wyznaczony jako Opiekun osoby bezrobotnej (stażysty). Podanie musi uzyskać zgodę właściwego Dyrektora pionu.
Ostateczną decyzję w sprawie realizacji stażu dla osoby bezrobotnej podejmuje Prezes Zarządu Spółki.
Do podania należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom, świadectwo lub inny dokument) - jeżeli osoba bezrobotna takie posiada.
W przypadku realizacji stażu dla osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON, do podania należy dołączyć kserokopie orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności.


Wniosek o zorganizowanie stażu :
Należy go pobrać z właściwego Urzędu Pracy albo wydrukować z jego strony internetowej. Należy się z nim zgłosić do wyznaczonego Opiekuna osoby bezrobotnej w komórce w której bezrobotny odbywał będzie staż - w celu opracowania programu stażu.
Następnie wniosek zawierający program stażu należy dostarczyć do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Ip. pok. 62) gdzie po jego formalnym wypełnieniu przez Organizatora (Szpital), jest on składany (wraz z załącznikami) przez osobę bezrobotną we właściwym Urzędzie Pracy.


Umowa stażowa :
Umowę o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej podpisuje pracodawca (Organizator) z Urzędem Pracy. W umowie tej zawarty jest program stażu określający zadania stażysty i umiejętności zawodowe, jakie nabędzie w trakcie jego odbywania.
Pracodawca (Organizator) nie podpisuje umowy ze stażystą. Staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy. Stażysta posiada nadal status osoby bezrobotnej.


Przebieg stażu :
Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwa Opiekun zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy -udziela bezrobotnemu wskazówek i pomaga wykonywać powierzone zadania. Zapoznaje bezrobotnego z programem stażu, jego obowiązkami oraz uprawnieniami. 

Stażysta, chociaż nie jest zatrudniony w Szpitalu, podlega jego kierownictwu na tych samych zasadach co pozostali pracownicy. Pracuje w pełnym wymiarze - przez pięć dni w tygodniu.
Urząd Pracy wypłaca co miesiąc stypendium bezrobotnemu w okresie odbywania stażu, w tym ustala i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne za każdego bezrobotnego odbywającego staż i pobierającego stypendium.
Bezrobotnemu odbywającemu staż przysługują świadczenia publicznej służby zdrowia, które są udzielane na podstawie wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej dokonywanego przez Urząd Pracy lub zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez Urząd Pracy.

Udzielanie dni wolnych : 

Stażysta nie ma prawa do urlopu, ale przysługują mu dwa dni wolne za każde 30 dni kalendarzowe odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu dni wolnych udziela się przed terminem zakończenia stażu. 
Bezrobotnemu przysługują wszystkie dodatkowe dni wolne od pracy przewidziane w obowiązującym regulaminie pracy u Organizatora.
Okres trwania stażu wliczany jest do okresu, od którego zależy późniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Kto może być skierowany na staż i na jaki okres :
Na okres od 3 do 6 miesięcy skierowanie na staż może otrzymać :

 • osoba bezrobotna do 25 roku życia, osoba bezrobotna długotrwale, albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 • osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia,
 • osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 • osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 • osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, osoba niepełnosprawna.

Na okres od 3 do 12 miesięcy skierowanie na staż może otrzymać :

 • osoba bezrobotna do 25 roku życia (oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia),
 • osoba bezrobotna, która nie ukończyła 27 roku życia, jeżeli nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie
  szkoły wyższej.

Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

 WAŻNE DOKUMENTY : 

1. Podanie o organizację stażu dla osoby bezrobotnej

Podanie o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej zainteresowana osoba kieruje do Prezesa Zarządu Spółki za pośrednictwem Dziennika Podawczego w siedzibie Spółki (Ip.).

2. Lista obecności : Stażysta jest zobowiązany dostarczać do Urzędu Pracy w terminie 5 dni po
zakończeniu każdego miesiąca stażu listy obecności podpisanej przez bezrobotnego (Kserokopię
listy obecności należy dostarczać do Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Ip. pok. 61). 

3. Sprawozdanie z przebiegu stażu : Opiekun poświadcza własnym podpisem prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu bezrobotnego. 

4. Opinia po zakończeniu stażu : Opinia jest przygotowywana, nie później niż w terminie 7 dni po zakończeniu realizacji programu stażu. Zawiera ona informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu. Na podstawie opinii z przebiegu stażu Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu. Opinie sporządza Opiekun. 

Oznakowanie miejsca organizacji stażu (w przypadku staży współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ): 

Jeżeli staż jest współfinansowany ze środków unijnych, opiekun stażysty jest zobowiązany do oznakowania pomieszczeń lub miejsca pracy stażysty poprzez umieszczenie znaków (naklejek): logo EFS i logo UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Krok po kroku …

 1. Należy przygotować podanie oraz niezbędne dokumenty.
 2. Należy udać się na rozmowę z właściwym kierownikiem komórki organizacyjnej w której osoba
  bezrobotna chce odbywać staż i uzyskać zgodę na jego organizację.
 3. Komplet dokumentów należy złożyć na Dzienniku Podawczym w siedzibie Spółki (Ip.).
 4. Należy odebrać (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się) przygotowaną przez Dział
  Zarządzania Zasobami Ludzkimi dokumentację (wniosek o zorganizowanie stażu dla soby bezrobotnej wraz załącznikami (KRS, NIP, REGON i in.) i złożyć ją we właściwym Urzędzie Pracy.

Urząd Pracy rozpatrzy wniosek w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego złożenia. Jeżeli decyzja będzie pozytywna, osoba bezrobotna uzyska z Urzędu Pracy skierowanie z którym należy się zgłosić do pracodawcy (organizatora stażu),który następnie wyda skierowanie na badania wstępne do lekarza medycyny pracy - na koszt organizatora.

Wypełnione skierowanie osoba bezrobotna jest zobowiązana zwrócić do Urzędu Pracy.

Po uzyskaniu zdolności do pracy oraz dopełnieniu formalności w Sekcji ZZL (karta obiegowa) osoba bezrobotna może rozpocząć odbywanie stażu. 

Każdy bezrobotny przechodzi szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż oraz zakażeń wewnątrzszpitalnych* na zasadach przewidzianych dla pracowników Szpitala* ochrona i bezpieczeństwo osobiste

Lp. Rodzaj
szkolenia
Cel
szkolenia
Prowadzący
szkolenie
Termin
szkolenia
1 Wstępne
ogólne BHP
Zaznajomienie pracownika z obowiązującymi w Szpitalu przepisami i zasadami bhp Pracownik
służby bhp tel. wew. 8-401
Najpóźniej
w dniu rozpoczęcia pracy Codziennie o godz. 10.00
2 Instruktaż
stanowiskowy
Zapoznanie
pracownika z zasadami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku
Bezpośredni
przełożony
Przed
dopuszczeniem do samodzielnej pracy (w pierwszym dniu pracy)
3 Szkolenie
adaptacyjne ppoż.
 Zaznajomienie
pracownika z przepisami i zasadami ochrony p/pożarowej
Inspektor
ds. ochrony p/pożarowejtel. wew. 8-401
W pierwszym tygodniu pracy
4 Szkolenie
z zakresu zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych
Zaznajomienie
pracownika z tematyka zapobieganiai zwalczania zakażeń wewnątrzszpitalnych.

Kierownik
Ośrodka Zwalczania Zakażeń Szpitalnych

tel. wew. 8-311

W pierwszym miesiącu pracy
W przypadku zainteresowania zorganizowaniem stażu dla osoby bezrobotnej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy :

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 352 lub 355 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)