Komunikat z dn. 8 listopada 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet”  w ramach 12 Osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).              

Projekt w zakresie rzeczowym obejmie modernizację istniejących pomieszczeń Oddziału Położnictwa i Neonatologii, Oddziału Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Położniczo–Ginekologicznej i Poradni Neonatologii wraz z zakupem aparatury
i wyposażenia medycznego. Ideą przewodnią opieki sprawowanej nad kobietą i jej potomstwem w ramach Centrum będzie kompleksowość świadczeń. W jednym miejscu kobiety na poszczególnych etapach ich wieku rozwojowego zostaną objęte procesami edukacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Opieka skupiona będzie na podniesieniu świadomości zdrowotnej, w tym rozrodczej kobiet, zwiększeniu szans prokreacyjnych (leczenie niepłodności, badania prenatalne) oraz zwiększeniu kontroli nad procesami wieku dojrzałego (m.in. menopauza, procesy starzenia, profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych).              

Projekt w istotny sposób wzmocni regionalne zaplecze leczenia zaburzeń płodności m.in. poprzez ofertę poszerzonej diagnostyki przyczyn niepłodności oraz możliwość wspomagania rozrodu metodą naturalną (plastyka jajowodów w połączeniu z inseminacją domaciczną nasienia męskiego). Jednym z zadań ośrodka będzie wczesna diagnostyka wad płodu - jeszcze w łonie matki - a w jej konsekwencji możliwość podjęcia zabiegów ograniczających lub niwelujących wady rozwojowe jeszcze w życiu płodowym dziecka. Opieką zostaną objęte pacjentki, które dotychczas musiały często poszukiwać jej poza granicami województwa. Przy wykorzystaniu możliwości pełno profilowego ośrodka leczenia skojarzonego nowotworów litych zapewniona zostanie ponadto kompleksowa opieka nad pacjentkami z nowotworami narządów rodnych.

 

Wartość projektu 15,75 mln zł.,

w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego 12,00 mln zł,

środki z budżetu Województwa Małopolskiego 0,75 mln zł,

środki własne Szpitala 3,00 mln zł.