Kraków, 27.09.2018r.

Miło nam poinformować, że w dniu 25 września br. po blisko 9 miesiącach prac modernizacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. uroczyście otwarto pomieszczenia Oddziałów oraz Gabinetów Konsultacyjnych świadczących opiekę w zakresie ginekologii, położnictwa oraz neonatologii.  

Projekt pn. „Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet” zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Prace budowlano-modernizacyjne wraz z rozbudową objęły powierzchnię ponad 2,4 tys. m², na której mieścić się będą m.in. oddziały Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną, Położnictwa oraz Neonatologii, dysponujące łącznie liczbą 54 łóżek szpitalnych. 

W wyniku realizacji projektu uzyskano nową jakość w zakresie standardu pomieszczeń jak też wyposażenia poszczególnych obszarów opieki nad matką
i dzieckiem. Oddziały dysponować będą pokojami 1 i 2 osobowymi z łazienką.
W części położniczej przygotowano 3 sale do porodów rodzinnych z zapleczem
w postaci sali wzmożonego nadzoru po porodach powikłanych oraz pokojem rodzinnym. Dla poprawy komfortu rodzących kobiet 1 salę porodową wyposażono
w wannę do immersji wodnej, drugą w koło porodowe. Matki z dziećmi przebywać będą w pokojach w systemie rooming-in wyposażonych w podgrzewane stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. Część zabiegowa oddziału dysponować będzie
2 salami operacyjnymi (do cięć cesarskich oraz fetoskopii) z zapleczem w postaci sali wybudzeń. W oddziale zapewniony będzie stały dostęp do ciągłego monitoringu KTG oraz diagnostyki USG. Każda z sal porodowych oraz sala cięć cesarskich posiadać będzie stanowisko do resuscytacji noworodka zapewniające bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych komplikacji z dzieckiem tuż po porodzie.

W części neonatologicznej przygotowano pełne zaplecze do opieki nad noworodkami, również tymi, które wymagają wzmożonego nadzoru oraz wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. W sali intensywnej opieki noworodka utworzono 5 stanowisk a w sali opieki pośredniej 6 miejsc wyposażonych w sprzęt umożliwiający leczenie noworodków niedojrzałych, z zaburzeniami adaptacyjnymi bądź wymagających wsparcia krążeniowo-oddechowego. Respiratory najnowszej generacji, inkubatory hybrydowe, nowoczesne resuscytatory oraz kardiomonitory stanowią odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających małych pacjentów, zgodną z najnowocześniejszymi standardami opieki neonatologicznej. Dodatkowo oddział dysponował będzie inkubatorem transportowym umożliwiającym przewiezienie chorego noworodka z sali operacyjnej bądź sali porodowej w warunkach maksymalnego komfortu cieplnego i tlenowego. W obrębie oddziału znajdzie się również w pełni wyposażony pokój laktacyjny. 

Realizacja projektu to nie tylko poprawa standardu pomieszczeń ale przede wszystkim rozszerzona - a w kilku obszarach - innowacyjna oferta medyczna oddziałów. W obszarze opieki ginekologicznej prowadzona będzie poszerzona diagnostyka i leczenie niepłodności z wykorzystaniem m.in. metody laparoskopowej plastyki jajowodów w połączeniu z inseminacją domaciczną nasienia męskiego. Opieka nad ciążą powikłaną wzbogacona zostanie o metodę diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej płodu (fetoskopia), z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury endoskopowej. W sytuacjach niepomyślnej diagnostyki związanej
z urodzeniem dziecka nieuleczalnie chorego, zapewnione będzie kompleksowe - deficytowe w Małopolsce - wsparcie (również psychologiczne), w ramach współpracy oddziałów z hospicjum perinatalnym. W nowo zmodernizowanych pomieszczeniach kompleksowo diagnozowane i leczone (zachowawczo i operacyjne) będą także pacjentki z problemami uroginekologicznymi takimi jak wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz zaburzenia statyki narządu rodnego. Istotnej poprawie ulegnie także zaplecze diagnostyki i operacyjnego leczenia chorób nowotworowych układu moczopłciowego, co przy wykorzystaniu istniejącego potencjału szpitala w zakresie leczenia onkologicznego (chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, hematologia, radioterapia z brachyterapią) pozwoli na kompleksową opiekę nad pacjentkami
z chorobą nowotworową w jednej lokalizacji.

 

Mamy nadzieję, że projekt istotnie wpłynie na wzmocnienie rozwoju regionu poprzez utrzymanie pozytywnych trendów demograficznych (wzrost wskaźnika dzietności
i liczby zdrowych urodzeń, obniżenie śmiertelności urodzeniowej i okołoporodowej), podniesienie komfortu życia kobiet z problemami uroginekologicznymi oraz ograniczenie śmiertelności z powodu zbyt późno wykrytej choroby nowotworowej układu moczopłciowego.

 

Wartość inwestycji 15,75 mln zł,

w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 12,00 mln zł,

środki z budżetu Województwa Małopolskiego 0,75 mln zł,

środki własne Szpitala 3,00 mln zł.

Komunikat z dn. 8 listopada 2017 r.

Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet”  w ramach 12 Osi priorytetowej Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).              

Projekt w zakresie rzeczowym obejmie modernizację istniejących pomieszczeń Oddziału Położnictwa i Neonatologii, Oddziału Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Położniczo–Ginekologicznej i Poradni Neonatologii wraz z zakupem aparatury
i wyposażenia medycznego. Ideą przewodnią opieki sprawowanej nad kobietą i jej potomstwem w ramach Centrum będzie kompleksowość świadczeń. W jednym miejscu kobiety na poszczególnych etapach ich wieku rozwojowego zostaną objęte procesami edukacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Opieka skupiona będzie na podniesieniu świadomości zdrowotnej, w tym rozrodczej kobiet, zwiększeniu szans prokreacyjnych (leczenie niepłodności, badania prenatalne) oraz zwiększeniu kontroli nad procesami wieku dojrzałego (m.in. menopauza, procesy starzenia, profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych).              

Projekt w istotny sposób wzmocni regionalne zaplecze leczenia zaburzeń płodności m.in. poprzez ofertę poszerzonej diagnostyki przyczyn niepłodności oraz możliwość wspomagania rozrodu metodą naturalną (plastyka jajowodów w połączeniu z inseminacją domaciczną nasienia męskiego). Jednym z zadań ośrodka będzie wczesna diagnostyka wad płodu - jeszcze w łonie matki - a w jej konsekwencji możliwość podjęcia zabiegów ograniczających lub niwelujących wady rozwojowe jeszcze w życiu płodowym dziecka. Opieką zostaną objęte pacjentki, które dotychczas musiały często poszukiwać jej poza granicami województwa. Przy wykorzystaniu możliwości pełno profilowego ośrodka leczenia skojarzonego nowotworów litych zapewniona zostanie ponadto kompleksowa opieka nad pacjentkami z nowotworami narządów rodnych.

 

Wartość projektu 15,75 mln zł.,

w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego 12,00 mln zł,

środki z budżetu Województwa Małopolskiego 0,75 mln zł,

środki własne Szpitala 3,00 mln zł.