1)     wykonywanie zadań o charakterze obsługowym i administracyjnym: 

 • pełnienie zastępstw rejestratorek medycznych, w tym każdorazowe odbieranie telefonów, umawianie konsultacji i badań odpłatnych, ustalanie terminów na zabiegi w ramach odpłatnych świadczeń zdrowotnych, dbałość o prawidłowe prowadzenie dokumentacji Klientów indywidualnych i Klientów instytucjonalnych;

2)     organizacja i obsługa Kontrahenta/Klienta: 

 • udzielanie informacji w formie bezpośredniej, rozmów telefonicznych, korespondencji elektronicznej i korespondencji pisemnej zainteresowanym stronom,
 • przekazywanie profesjonalnej i rzetelnej informacji o ofercie handlowej Szpitala (miejscu
  i zakresie świadczenia usług medycznych i niemedycznych,
 • opracowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych i promocyjnych na temat działalności Szpitala i świadczonych usług,
 • obsługa finansowo-księgowa, w tym fakturowanie oraz obsługa kasy fiskalnej,

3)     wykonywanie zadań o charakterze marketingu i promocji:

 • organizacja działań i osobisty udział w przedsięwzięciach o charakterze informacyjno-promocyjnym (konferencje, eveny, wystawy),
 • uczestnictwo w imprezach lokalnych i regionalnych, wystawach, targach,
 • przeprowadzanie kampanii informacyjno-promocyjnych,
 • obsługa telefoniczna infolinii komercyjnej (udzielanie informacji o zakresie, miejscu, cenach
  i procedurze udzielania świadczeń komercyjnych przez Szpital),
 • aktualizacja strony www (monitorowanie i weryfikacja materiałów informacyjno-promocyjnych) – odpowiedzialność za prawidłowość, rzetelność i aktualność informacji na niej zawartych,
 • aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) i odpowiedzialność za prawidłowość, rzetelność i aktualność informacji w nim zawartych;

4)     realizacja zleconych działań sprzedażowych:

 • analiza rynku (identyfikacja i monitorowanie działań / oferty konkurencji),
 • redagowanie materiałów promocyjnych i handlowych,

5)     udział w organizacji udzielania odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych
w Szpitalu, w szczególności poprzez:

a)     weryfikacja i aktualizacja zasad udzielania (odpłatnych) świadczeń zdrowotnych
w sposób nienaruszający warunków realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

b)   tworzenie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego określających zakres oraz tryb udzielania (odpłatnych) świadczeń zdrowotnych,

c)     określanie wysokości opłat za udzielanie (odpłatnych) świadczeń zdrowotnych,
w tym opłat około medycznych (tworzenie pozycji cennika, aktualizacja już istniejących, weryfikacja wartości rynkowych),

d)   prowadzenie całokształtu spraw związanych z zawieraniem, rozliczaniem
i rozwiązywaniem umów cywilnoprawnych z kontrahentami oraz wykonawcami (podmioty lecznicze oraz indywidualne i grupowe praktyki zawodowe) (odpłatnych) świadczeń zdrowotnych, w tym:

 • redagowanie umów pod względem prawnym; ich stała aktualizacja
  w oparciu o najnowsze interpretacje prawne, zmiany ustaw oraz aktów prawa wewnętrznego Szpitala,
 • redagowanie umów pod względem finansowo-księgowym, ich stała aktualizacja w oparciu o najnowsze interpretacje skarbowe, zmiany ustaw oraz wytyczne służb finansowo-księgowych Szpitala,
 • przekazywanie umów do rejestracji w Centralnym Rejestrze Umów (CRU) Szpitala, ich digitalizacja i wprowadzanie do systemu informatycznego, wraz z informacją o czasokresie ich trwania, zakresie który obejmują oraz wykonawcy,
 • rozliczanie umów poprzez potwierdzanie faktycznie wykonanych świadczeń zdrowotnych w danym miesiącu przez wykonawców, z którymi Szpital zawarł umowę na udzielanie odpłatnych świadczeń zdrowotnych,

e)     zawieranie i rozwiązywanie umów z podmiotami prywatnymi (osoby prawne), których przedmiotem są usługi medyczne i niemedyczne, w tym :

 • redagowanie umów pod względem merytorycznym, prawnym i finansowo-księgowym

f)     zawieranie umów cywilnoprawnych (na piśmie) z pacjentami korzystającymi
z odpłatnych świadczeń zdrowotnych – pod względem administracyjnym,

g)   zawieranie umów na świadczenia finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia,

h)     archiwizowanie umów zgodnie z przyjętą w Szpitalu instrukcją kancelaryjną,

i)     organizacja udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych - szpitalnych i ambulatoryjnych (świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej), w szczególności poprzez realizację rocznego planu sprzedaży – wyznaczonego przez bezpośredniego przełożonego;  

6)     obsługą Klienta indywidualnego oraz korporacyjnego w szczególności poprzez:

 • pobieranie opłat bezpośrednio od pacjenta za świadczenia zdrowotne,
 • prowadzenie rozmów telefonicznych z pacjentami, w tym udzielanie kompleksowej informacji na temat świadczeń zdrowotnych
  i pomocniczych, aktualnych cen oraz trybu udzielania świadczeń,
 • prowadzenie rejestracji telefonicznej i bezpośredniej do pracowni elektromiografii (EMG) oraz elektroencefalografii (EEG),
 • prowadzenie rejestracji i pełna obsługa fizyczna hotelu będącego
  w dyspozycji Działu Komercji, Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej,
 • prowadzenie rejestracji do komercyjnej Poradni Medycyny Pracy.;

7)     wykonywanie całokształtu zadań obejmujących działania marketingowe (promocję) podejmowane w celu zwiększenia sprzedaży usług świadczonych przez Szpital,
w szczególności poprzez :
 

 • inicjowanie kampanii reklamowych, informacyjnych promujących Szpital,
 • realizację przyjętych planów marketingowych,
 • promowanie usług komercyjnych,
 • promowanie świadczeń udzielanych w ramach NFZ,
 • promowanie świadczeń pomocniczych (usługa hotelowa, itp.),
 • promocja programów terapeutycznych, lekowych, chemioterapia,
 • promocja profilaktycznych programów zdrowotnych,
 • uczestnictwo w programach regionalnych oraz ogólnopolskich promujących Szpital;  

8)     tworzenie narzędzi komunikacji korporacyjnej (wewnętrznej i zewnętrznej),
w szczególności :
 

 • redagowanie informacji (not) prasowych we współpracy z Rzecznikiem Prasowym Szpitala i ich publikacja na stronie www oraz w mediach,
 • opracowywanie materiałów prasowych (artykuły, publikacje, informacje prasowe, reklamy) oraz ich publikacja w mediach,
 • oznakowywanie Szpitala w materiały informacyjne (afisze, plakaty, tablice informacyjne, ulotki informacyjne, informacje na telebimy),
 • prowadzenie strony internetowej www poprzez aktualizowanie danych, opracowywanie treści merytorycznych (zdjęcia, filmy, dane kontaktowe),
 • prowadzenie Intranetu poprzez terminową publikację aktów prawa wewnętrznego.