akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

 • Centrum Badań
  Klinicznych „Rydygier”

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
  Os. Złotej Jesieni 1; 31-826 Kraków
  NIP: 6793105119
  REGON:121188694
  KRS: 0000352784

 • Rachunek bankowy
  dla Partnerów

  BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Numer rachunku bankowego:
  82 1600 1462 1828 9639 2000 0003
  Numer rachunku/IBAN:
  PL 82 1600 1462 1828 9639 2000 0003
  SWIFT/BIC: PPABPLPK

Jak działamy

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier” to wyspecjalizowana jednostka prowadząca i kontrolująca przebieg badań klinicznych w Szpitalu Rydygiera w Krakowie. Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami, określającymi kryteria projektowania, prowadzenia, dokumentowania i prezentowania wyników badań klinicznych (Good Clinical Practice /GCP – Dobra Praktyka Kliniczna) oraz zasadami etycznymi, zawartymi w Deklaracji Helsińskiej. Rozwijamy  innowacyjne metody leczenia i szukamy skutecznych form walki z najcięższymi chorobami. Nasze działania są częścią aktywnej współpracy całego środowiska naukowego na rzecz rozwoju medycyny w Polsce.

  • Tylko dobro Pacjenta

   Nowoczesne metody leczenia stosowane są przy zachowaniu najwyższej dbałości o dobro Pacjenta i nadrzędności Jego bezpieczeństwa nad interesem naukowym.

  • Ochrona prawna

   Pacjent biorący udział w badaniach klinicznych chroniony jest przez niezależne instytucje: Europejską Agencję Leków (EMA) i Amerykańskie FDA (Food And Drug Administration)

  • Opieka specjalistów

   Uczestnicy badań konsultowani są przez wybitnych ekspertów medycznych, posiadających międzynarodowe doświadczenie zdobyte w ośrodkach naukowych w krajach Unii Europejskiej, Kanadzie i USA.

  • Pełna diagnostyka

   W badaniach klinicznych wykorzystywany jest szpitalny sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji oraz pełna baza laboratoryjna, pozwalająca na wykonanie najbardziej wymagającego protokołu badania klinicznego.

To trzeba wiedzieć

Badania kliniczne – informacje dla Pacjentów

W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające kryteria medyczne, określone szczegółowo w protokole badania. Kluczowe dla  kwalifikacji Pacjentów są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i wcześniej stosowanych metodach leczenia.

Z każdą osobą chętną do udziału w badaniach lekarz przeprowadza rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach i potencjalnym ryzyku. Każdorazowo udział w badaniu klinicznym jest osobistym wyborem Pacjenta.

 • Lekarz w trakcie kwalifikacji do badań udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości Pacjenta oraz przekazuje informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji.
 • Pacjent zawsze zachęcany jest do przedyskutowania swojej decyzji z najbliższymi, a po jej podjęciu podpisuje formularz świadomej zgody na udział w badaniach.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z udziału w badaniach i może wycofać zgodę w każdym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Nie ponosi żadnych konsekwencji swojej decyzji. Po wycofaniu zgody, powinien zgłosić się na wizytę kontrolną, w trakcie której oceniony będzie Jego stan zdrowia po zakończeniu przyjmowania badanego leku.

Bez kolejki

W badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala Pacjenci mają gwarantowaną kompleksową opiekę lekarską bez kolejek!

Opieka non stop

Każdy uczestnik badania korzysta z bezpłatnej opieki specjalistów, co daje szansę na skrupulatny monitoring stanu własnego zdrowia

Pomagam

Udział w badaniach pozwala Pacjentom rozszerzać własną ścieżkę terapii i zarazem współtworzyć nowe metody leczenia dla osób chorych

To warto wiedzieć

Badania kliniczne – informacje dla Sponsorów

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier”, oferuje Partnerom tutejszy Szpital Specjalistyczny jako miejsce do przeprowadzenia badań klinicznych. W procesie leczenia wykorzystujemy nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a własna baza danych pozwala na szybką i efektywną rekrutację uczestników badań.

Naszą kadrę lekarską stanowią wybitni eksperci z międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie medycyny i nauk przyrodniczych, publikujący prace na łamach prestiżowych tytułów naukowych w kraju i za granicą. W prowadzenie badań klinicznych włączone są także specjalistyczne szpitalne przychodnie, zakłady i laboratoria, wśród nich:

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, wykonujący badania radiologiczne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz badania elektrokardiograficzne. Wszystkie świadczenia realizowane są w oparciu o systemy radiografii cyfrowej pośredniej CR i radiografii cyfrowej bezpośredniej DR. Zainstalowany w szpitalu system archiwizacji i prezentacji danych ułatwia gromadzenie i przesyłanie wyników badań bezpośrednio na serwery Sponsorów badań klinicznych.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – jeden z najnowocześniejszych zespołów laboratoryjnych w Polsce, wykorzystujący nowoczesną, certyfikowaną aparaturę i technologię diagnostyczną wiodących firm oraz stosujący najnowsze osiągnięcia laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Laboratorium posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości i certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2013 oraz certyfikaty uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych systemach jakości badań laboratoryjnych.
 • 1. Badanie kliniczne fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa zilowertamabu wedotyny (MK-2140) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Merck Sharp & Dohme Corp.,
  a subsidiary of Merck & Co., Inc.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zamknięta

 • 2. Randomizowane badanie kliniczne fazy III oceniające preparat MK- 4280A (stanowiący połączenie fawezelimabu [MK-4280] oraz pembrolizumabu [MK-3475]) w porównaniu z chemioterapią wybraną przez lekarza u pacjentów z PD-(L)1-opornym, nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina (KEYFORM-008)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Merck Sharp & Dohme Corp.,
  a subsidiary of Merck & Co., Inc.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 3. Wieloośrodkowe, międzynarodowe, randomizowane, kontrolowane placebo, prowadzone w grupach równoległych metodą podwójnie ślepej próby i sterowane zdarzeniami, badanie fazy III doustnego inhibitora FXIa BAY 2433334 (asundexian) w zapobieganiu udarowi niedokrwiennemu u uczestników płci męskiej i żeńskiej w wieku 18 lat lub więcej, po przebytym ostrym udarze niedokrwiennym innym niż sercowo -zatorowy lub TIA wysokiego ryzyka

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Bayer spółka z o.o.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 4. Kladrybina podawana doustnie u pacjentów, którzy zmieniają leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem leków modyfikujących przebieg choroby w leczeniu stwardnienia rozsianego, prospektywne badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania (CLAD CROSS)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Merck Hellas SA

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 5. Badanie obserwacyjne mające na celu zbieranie informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Tecfidera w leczeniu SM.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Biogen Idec Reasearch Limited,
  Innovation House

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 6. Wieloośrodkowe, Randomizowane, Kontrolowane badanie fazy IIIB prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i farmakokinetyki większej dawki Okrelizumabu u dorosłych z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  F. Hoffmann-La Roche Ltd

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 7. Randomizowane badanie fazy III, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w grupach równoległych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, mające na celu wykazanie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności milweksianu, doustnego inhibitora czynnika XIa, w profilaktyce udaru mózgu u osób po ostrym udarze niedokrwiennym lub z wysokim ryzykiem przemijającego ataku niedokrwiennego.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Janssen Research & Development, LLC

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 8. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy IIb z grupą kontrolną otrzymującą placebo mające na celu ocenę skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i tolerancji 3 dawek NMD670 w ciągu 21 dni u dorosłych pacjentów z miastenią AChR/MuSK-Ab+

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  NMD Pharma A/S

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

 • 9. Wieloośrodkowe, randomizowane, jednostronnie zaślepione, kontrolowane placebo badanie fazy I/IIa mające na celu ocenę bezpieczeństwa terapii adjuwantowej polegającej na dooponowym podawaniu namnożonych ex vivo komórek T regulatorowych CD4+CD25+CD127- u pacjentów z pierwotnie postępującym stwardnieniem rozsianym

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  PolTREG S.A

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

 • 10. Prospektywne, wieloośrodkowe, randomizowane, adaptacyjne badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby w grupach kontrolnych z zastosowaniem modelu sekwencyjnego i zaślepioną oceną punktów końcowych, oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania TAK-330 w odwracaniu działania przeciwkrzepliwego wywołanego bezpośrednim doustnym inhibitorem czynnika Xa u pacjentów wymagających przeprowadzenia pilnego zabiegu chirurgicznego/procedury inwazyjnej

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Nazwa Sponsora:
  Takeda Development Center Americas, Inc

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

 • 11. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego w skojarzeniu z chemioradioterapią (CRT) w porównaniu ze stosowaniem samej chemioradioterapii (CRT) u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym mięśniówkę (KEYNOTE 992)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Radioterapii

  Nazwa Sponsora:
  Merck Sharp & Dohme Corp.,
  a subsidiary of Merck & Co., Inc.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zamknięta

 • 12. Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II z zastosowaniem BNT111 i cemiplimabu w skojarzeniu lub w monoterapii u pacjentów z opornym na leczenie przeciwciałami anty-PD-1 / nawrotowym, nieoperacyjnym czerniakiem w III lub IV stadium zaawansowania

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  BioNTech SE

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zamknięta 

 • 13. Wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone jako kontrolowana próba otwarta z randomizacją mające na celu ocenę stosowania tiwozanibu w skojarzeniu z niwolumabem w porównaniu ze stosowaniem tiwozanibu w monoterapii u chorych na raka nerkowokomórkowego, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu jednego albo dwóch rzutów leczenia, przy czym jeden rzut leczenia obejmował stosowanie inhibitora punktów kontrolnych układu odpornościowego.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  AVEO PHARMACEUTICALS, INC

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 14. Wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby z randomizacją oceniające terapię ceralasertybem i durwalumabem w porównaniu z docetakselem u chorych na zaawansowanego lub przerzutowego niedrobnokomórkowego raka płuca bez zmian genomicznych pozwalających na zastosowanie leczenia celowanego, u których choroba uległa progresji w trakcie lub po wcześniejszej terapii zawierającej anty-PD-(L)1 i chemioterapii opartej o preparaty platyny: badanie LATIFY

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  AstraZeneca AB

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 15. Iwabradyna w prewencji okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych - badanie PREVENT-MINS

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Nazwa Sponsora:
  Uniwersytet Jagielloński– Collegium Medicum w Krakowie

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 16. Randomizowane badanie kliniczne fazy 3, prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu ocenę skuteczności terapii tarlatamabem w porównaniu do standardowego leczenia, u pacjentów z nawrotowym drobnokomórkowym rakiem płuca, u których zastosowano wcześniej chemioterapię pierwszej linii opartą na związkach platyny

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Amgen Sp. z o.o

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 17. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z kontrolą placebo badanie fazy 2 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inupadenantu w skojarzeniu z karboplatyną i pemetreksedem u dorosłych z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc, u których doszło do progresji w trakcie immunoterapii.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  iTeos Belgia SA

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zamknięta

 • 18. Wieloośrodkowe badanie fazy 1/2 prowadzone metodą otwartej próby, oceniające ZN-c3 podawany w połączeniu z enkorafenibem i cetuximabem u dorosłych z przerzutowym rakiem jelita.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Pfizer Inc

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 19. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy 3, prowadzone metodą otwartej próby, dotyczące oceny skuteczności terapii sotorasibem w skojarzeniu z dwulekową chemioterapią z zastosowaniem pochodnych platyny w porównaniu do skuteczności terapii pembrolizumabem w skojarzeniu z dwulekową chemioterapią z zastosowaniem pochodnych platyny jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z niepłaskonabłonkowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium IV lub zaawansowanym stadium IIIB/C, bez ekspresji PD-L1, z mutacją G12C w genie KRAS (CodeBreaK 202)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Amgen sp. z o.o.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 20. Oznaczenie uszkodzeń RNA – RNA Disruption Assay (RDA) – Ocena odpowiedzi na zindywidualizowaną terapię raka piersi (BREVITY)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Rna Diagnostics Inc.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 21. Randomizowane badanie fazy III prowadzone metodą otwartej próby dotyczące stosowania sakituzumabu gowitekanu w porównaniu z leczeniem zgodnym z wyborem lekarza u pacjentów z nieoperacyjnym, miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi z ekspresją receptora hormonalnego (HR+)/bez ekspresji ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2−) (HER2-ujemny [IHC0] lub HER2-niski [IHC 1+,+D25:D26 IHC 2+/ISH−]), którzy otrzymali terapię endokrynną

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Gilead Sciences, Inc

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 22. Faza 1b/2a, trzyczęściowe, otwarte, wieloośrodkowe Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowania LY2880070 w monoterapii oraz w skojarzeniu z Gemcytabiną u Pacjentów z rakiem w zaawansowanym stadium lub z przerzutami, ukierunkowane na raka jajnika

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Esperas Pharma Inc

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 23.Wieloośrodkowe, randomizowane badanie kliniczne prowadzone metodą otwartej próby, mające na celu porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania terapii skojarzonej lasofoksyfenu z abemacyklibem ze stosowaniem terapii skojarzonej fulwestrantu z abemacyklibem w leczeniu kobiet i mężczyzn w okresie przed i po menopauzie, z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym ER+/HER2− rakiem piersi z obecnością mutacji ESR1

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Sermonix Pharmaceuticals

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

 • 24. Badanie kliniczne fazy 3b. Działanie produktu Elucirem® (gadopiklenolu) w obrazowaniu perfuzji glejaków mózgu metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem dynamicznego pomiaru podatności magnetycznej (DSC-MRI)

  Nazwa Oddziału:
  Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Nazwa Sponsora:
  GUERBET B.P.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 25. Implantacja komórek pochodzących z mięśni szkieletowych w leczeniu nietrzymania stolca: randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne fazy III z grupą kontrolną i dwiema grupami terapeutycznymi

  Nazwa Oddziału:
  Chirurgia Ogólna i Onkologiczna

  Nazwa Sponsora:
  Innovacell AG

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja rozpoczęta

 • 26.Oparte na protokole głównym, randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby platformowe badanie fazy II, oceniające nowe złożone schematy immunoterapii w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z nawrotowym/przerzutowym rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi z ekspresją PD-L1

  Nazwa Oddziału:
  Chirurgia Ogólna i Onkologiczna

  Nazwa Sponsora:
  GSK Commercial Sp. z o.o.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 27. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, podwójnie pozorowane badanie fazy III prowadzone w grupach równoległych, z grupą kontrolną otrzymującą substancję czynną, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania milweksianu, doustnego inhibitora czynnika XIa, w porównaniu z preparatem Apiksaban, u uczestników z migotaniem przedsionków.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Kardiologii

  Nazwa Sponsora:
  Janssen Research & Development, LLC

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier” stanowi platformę łączącą: CRO (Contract Research Organisation – jednostki organizacyjne prowadzące badanie kliniczne), Sponsorów zainteresowanych przeprowadzeniem badań  oraz Głównych Badaczy, przeprowadzających badania kliniczne.

 • Centrum odpowiedzialne jest za efektywność operacyjną oraz koordynację procesu uzgadniania umów, budżetów, nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz koordynację współpracy ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w badania.
 • Pierwszym krokiem uruchamiającym proces jest zawsze przesłanie  zapytania dotyczącego możliwości przeprowadzenia badania. Powyższe zapytanie Sponsor wysyła do Głównego Badacza lub do Centrum Badań Klinicznych „Rydygier”
 • Jeśli badanie jest możliwe do przeprowadzenia, Centrum Badań Klinicznych „Rydygier” podejmuje kontakt ze Sponsorem i oczekuje dostarczenia niezbędnych dokumentów – pełnego protokołu badania w j. angielskim,  projektu umowy i budżetu, schematu leczenia pacjenta, streszczenia metodologii badania klinicznego w języku polskim wraz ze schematem badania oraz polisy ubezpieczeniowej OC Sponsora i Badacza (lub jej promesy)

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier”,

Oferujemy

Wysoki poziom merytoryczny i doświadczenie kadry medycznej, nowoczesną bazę sprzętową, zaangażowanie zakładów i specjalistycznych przychodni oraz szpitalne laboratoria

Przypominamy

W badaniach klinicznych uczestniczą wyłącznie osoby spełniające szczegółowe kryteria protokołu badań. Kluczowe dla kwalifikacji są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach oraz metodach ich leczenia

Zachęcamy

Do naukowej współpracy zapraszamy wszystkich, dla których innowacyjne metody leczenia są wyznacznikiem efektywniejszej walki z najcięższymi chorobami. Medycynę możemy rozwijać tylko razem.

Skip to content