akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

 • Centrum Badań
  Klinicznych „Rydygier”

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
  Os. Złotej Jesieni 1; 31-826 Kraków
  NIP: 6793105119
  REGON:121188694
  KRS: 0000352784

 • Rachunek bankowy
  dla Partnerów

  BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Numer rachunku bankowego:
  82 1600 1462 1828 9639 2000 0003
  Numer rachunku/IBAN:
  PL 82 1600 1462 1828 9639 2000 0003
  SWIFT/BIC: PPABPLPK

Jak działamy

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier” to wyspecjalizowana jednostka prowadząca i kontrolująca przebieg badań klinicznych w Szpitalu Rydygiera w Krakowie. Działamy zgodnie z międzynarodowymi standardami, określającymi kryteria projektowania, prowadzenia, dokumentowania i prezentowania wyników badań klinicznych (Good Clinical Practice /GCP – Dobra Praktyka Kliniczna) oraz zasadami etycznymi, zawartymi w Deklaracji Helsińskiej. Rozwijamy  innowacyjne metody leczenia i szukamy skutecznych form walki z najcięższymi chorobami. Nasze działania są częścią aktywnej współpracy całego środowiska naukowego na rzecz rozwoju medycyny w Polsce.

  • Tylko dobro Pacjenta

   Nowoczesne metody leczenia stosowane są przy zachowaniu najwyższej dbałości o dobro Pacjenta i nadrzędności Jego bezpieczeństwa nad interesem naukowym.

  • Ochrona prawna

   Pacjent biorący udział w badaniach klinicznych chroniony jest przez niezależne instytucje: Europejską Agencję Leków (EMA) i Amerykańskie FDA (Food And Drug Administration)

  • Opieka specjalistów

   Uczestnicy badań konsultowani są przez wybitnych ekspertów medycznych, posiadających międzynarodowe doświadczenie zdobyte w ośrodkach naukowych w krajach Unii Europejskiej, Kanadzie i USA.

  • Pełna diagnostyka

   W badaniach klinicznych wykorzystywany jest szpitalny sprzęt diagnostyczny najnowszej generacji oraz pełna baza laboratoryjna, pozwalająca na wykonanie najbardziej wymagającego protokołu badania klinicznego.

To trzeba wiedzieć

Badania kliniczne – informacje dla Pacjentów

W badaniach klinicznych mogą uczestniczyć wyłącznie osoby spełniające kryteria medyczne, określone szczegółowo w protokole badania. Kluczowe dla  kwalifikacji Pacjentów są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach i wcześniej stosowanych metodach leczenia.

Z każdą osobą chętną do udziału w badaniach lekarz przeprowadza rozmowę informującą o programie, możliwych korzyściach i potencjalnym ryzyku. Każdorazowo udział w badaniu klinicznym jest osobistym wyborem Pacjenta.

 • Lekarz w trakcie kwalifikacji do badań udziela odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości Pacjenta oraz przekazuje informacje potrzebne do podjęcia świadomej decyzji.
 • Pacjent zawsze zachęcany jest do przedyskutowania swojej decyzji z najbliższymi, a po jej podjęciu podpisuje formularz świadomej zgody na udział w badaniach.
 • Pacjent ma prawo do rezygnacji z udziału w badaniach i może wycofać zgodę w każdym momencie, bez konieczności podawania przyczyny. Nie ponosi żadnych konsekwencji swojej decyzji. Po wycofaniu zgody, powinien zgłosić się na wizytę kontrolną, w trakcie której oceniony będzie Jego stan zdrowia po zakończeniu przyjmowania badanego leku.

Bez kolejki

W badaniach klinicznych prowadzonych na terenie szpitala Pacjenci mają gwarantowaną kompleksową opiekę lekarską bez kolejek!

Opieka non stop

Każdy uczestnik badania korzysta z bezpłatnej opieki specjalistów, co daje szansę na skrupulatny monitoring stanu własnego zdrowia

Pomagam

Udział w badaniach pozwala Pacjentom rozszerzać własną ścieżkę terapii i zarazem współtworzyć nowe metody leczenia dla osób chorych

To warto wiedzieć

Badania kliniczne – informacje dla Sponsorów

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier”, oferuje Partnerom tutejszy Szpital Specjalistyczny jako miejsce do przeprowadzenia badań klinicznych. W procesie leczenia wykorzystujemy nowoczesny sprzęt diagnostyczny, a własna baza danych pozwala na szybką i efektywną rekrutację uczestników badań.

Naszą kadrę lekarską stanowią wybitni eksperci z międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie medycyny i nauk przyrodniczych, publikujący prace na łamach prestiżowych tytułów naukowych w kraju i za granicą. W prowadzenie badań klinicznych włączone są także specjalistyczne szpitalne przychodnie, zakłady i laboratoria, wśród nich:

 • Zakład Diagnostyki Obrazowej, wykonujący badania radiologiczne, tomografię komputerową, rezonans magnetyczny oraz badania elektrokardiograficzne. Wszystkie świadczenia realizowane są w oparciu o systemy radiografii cyfrowej pośredniej CR i radiografii cyfrowej bezpośredniej DR. Zainstalowany w szpitalu system archiwizacji i prezentacji danych ułatwia gromadzenie i przesyłanie wyników badań bezpośrednio na serwery Sponsorów badań klinicznych.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – jeden z najnowocześniejszych zespołów laboratoryjnych w Polsce, wykorzystujący nowoczesną, certyfikowaną aparaturę i technologię diagnostyczną wiodących firm oraz stosujący najnowsze osiągnięcia laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Laboratorium posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości i certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2013 oraz certyfikaty uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych systemach jakości badań laboratoryjnych.

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier” stanowi platformę łączącą: CRO (Contract Research Organisation – jednostki organizacyjne prowadzące badanie kliniczne), Sponsorów zainteresowanych przeprowadzeniem badań  oraz Głównych Badaczy, przeprowadzających badania kliniczne.

 • Centrum odpowiedzialne jest za efektywność operacyjną oraz koordynację procesu uzgadniania umów, budżetów, nadzór nad rozliczeniami finansowymi oraz koordynację współpracy ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w badania.
 • Pierwszym krokiem uruchamiającym proces jest zawsze przesłanie  zapytania dotyczącego możliwości przeprowadzenia badania. Powyższe zapytanie Sponsor wysyła do Głównego Badacza lub do Centrum Badań Klinicznych „Rydygier”
 • Jeśli badanie jest możliwe do przeprowadzenia, Centrum Badań Klinicznych „Rydygier” podejmuje kontakt ze Sponsorem i oczekuje dostarczenia niezbędnych dokumentów – pełnego protokołu badania w j. angielskim,  projektu umowy i budżetu, schematu leczenia pacjenta, streszczenia metodologii badania klinicznego w języku polskim wraz ze schematem badania oraz polisy ubezpieczeniowej OC Sponsora i Badacza (lub jej promesy)
 • 1. Badanie obserwacyjne mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności stosowanych praktyk terapeutycznych związanych z podawaniem Blinatumomabu.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Amgen sp. z o.o.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 2. Badanie kliniczne fazy 2 prowadzone metodą otwartej próby w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa zilowertamabu wedotyny (MK-2140) u uczestników z nawrotowym lub opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Merck Sharp & Dohme Corp.,
  a subsidiary of Merck & Co., Inc.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 3. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa Obituzumabu i Rytukymabu w leczeniu skojarzonym dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną z ekspresją CD20

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji 

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

 • 4. Kladrybina podawana doustnie u pacjentów, którzy zmieniają leczenie pierwszego rzutu z zastosowaniem leków modyfikujących przebieg choroby w leczeniu stwardnienia rozsianego, prospektywne badanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania (CLAD CROSS)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Merck Hellas SA

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 5. Badanie obserwacyjne mające na celu zbieranie informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Tecfidera w leczeniu SM.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Biogen Idec Reasearch Limited,
  Innovation House

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 6. Wieloośrodkowe, Randomizowane, Kontrolowane badanie fazy IIIB prowadzone metodą podwójnie ślepej próby w celu oceny skuteczności, bezpieczeństwa stosowania i farmakokinetyki większej dawki Okrelizumabu u dorosłych z pierwotnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  F. Hoffmann-La Roche Ltd

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 7. Badanie fazy IIIb prowadzone w celu oceny wyższej dawki Nusinersenu (BIIB058) u pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, leczonych wcześniej Rysdyplamem

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

  Nazwa Sponsora:
  Biogen Idec Research Limited

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

 • 8. Wieloośrodkowe, randomizowane badanie fazy IIb, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną przyjmującą placebo, mające na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa pojedynczego wszczepienia allogenicznych osteoblastów (ALLOB®) do szczeliny złamania kości piszczelowej

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Nazwa Sponsora:
  Bone Therapeutics S.A.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 9. Perspektywne, wieloośrodkowe badanie otwarte z randomizacją i grupą kontrolną, mające na celu ocenę stosowania implantu Agili C™ w porównaniu ze standardowym postępowaniem chirurgicznym w leczeniu zmian powierzchni stawowych stawu kolanowego

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  Nazwa Sponsora:
  CartiHeal Ltd C.N

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 10. Wedolizumab do podawania dożylnego – program rozszerzonego dostępu do leku dla pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego i chorobą Leśniowskiego-Crohna

  Nazwa Oddziału:
  Zakład Endoskopii

  Nazwa Sponsora:
  Takeda Development Center Americas, Inc

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 11. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy 3 oceniające skuteczność i bezpieczeństwo pembrolizumabu (MK-3475) stosowanego w skojarzeniu z chemioradioterapią (CRT) w porównaniu ze stosowaniem samej chemioradioterapii (CRT) u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego naciekającym mięśniówkę (KEYNOTE 992)

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Radioterapii

  Nazwa Sponsora:
  Merck Sharp & Dohme Corp.,
  a subsidiary of Merck & Co., Inc.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 12. Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie fazy III dotyczące stosowania trilacyklibu w porównaniu z placebo u pacjentów przyjmujących FOLFOXIRI/bewacyzumab w celu leczenia przerzutowego raka jelita grubego

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  G1 Therapeutics

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja zakończona

 • 13. Randomizowane, prowadzone metodą otwartej próby badanie fazy II z zastosowaniem BNT111 i cemiplimabu w skojarzeniu lub w monoterapii u pacjentów z opornym na leczenie przeciwciałami anty-PD-1 / nawrotowym, nieoperacyjnym czerniakiem w III lub IV stadium zaawansowania

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  BioNTech SE

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 14. Wieloośrodkowe badanie fazy III prowadzone jako kontrolowana próba otwarta z randomizacją mające na celu ocenę stosowania tiwozanibu w skojarzeniu z niwolumabem w porównaniu ze stosowaniem tiwozanibu w monoterapii u chorych na raka nerkowokomórkowego, u których wystąpiła progresja choroby po zastosowaniu jednego albo dwóch rzutów leczenia, przy czym jeden rzut leczenia obejmował stosowanie inhibitora punktów kontrolnych układu odpornościowego.

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

  Nazwa Sponsora:
  AVEO PHARMACEUTICALS, INC

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 15. Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji TECHNOLOGII TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

  Nazwa Sponsora:
  Ardigen S.A.

  Status Ośrodka:
  Ośrodek otwarty

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja trwa

 • 16. Iwabradyna w prewencji okołozabiegowego uszkodzenia mięśnia sercowego po zabiegach niekardiochirurgicznych - badanie PREVENT-MINS

  Nazwa Oddziału:
  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Nazwa Sponsora:
  Uniwersytet Jagielloński– Collegium Medicum w Krakowie

  Status Ośrodka:
  Ośrodek w trakcie aktywacji

  Status rekrutacji:
  Rekrutacja nierozpoczęta

Centrum Badań Klinicznych „Rydygier”,

Oferujemy

Wysoki poziom merytoryczny i doświadczenie kadry medycznej, nowoczesną bazę sprzętową, zaangażowanie zakładów i specjalistycznych przychodni oraz szpitalne laboratoria

Przypominamy

W badaniach klinicznych uczestniczą wyłącznie osoby spełniające szczegółowe kryteria protokołu badań. Kluczowe dla kwalifikacji są informacje o stanie zdrowia, przebytych chorobach oraz metodach ich leczenia

Zachęcamy

Do naukowej współpracy zapraszamy wszystkich, dla których innowacyjne metody leczenia są wyznacznikiem efektywniejszej walki z najcięższymi chorobami. Medycynę możemy rozwijać tylko razem.

Skip to content