O poradniach

Zespół 21 Specjalistycznych Poradni Przyszpitalnych z szerokim zakresem konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i zabiegów ambulatoryjnych. Świadczenia medyczne dostępne są od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem dedykowanym poszczególnym poradniom. Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy lekarzy dostępne są po wybraniu właściwej jednostki w panelu obok. Leczenie Pacjentów w Przyszpitalnych Poradniach Specjalistycznych odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

Zespół Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych obejmuje leczeniem:

 1. osoby ubezpieczone – wymagane jest aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu POZ oraz dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości Pacjenta i nr PESEL
 2. osoby bez aktualnego ubezpieczenia – każde świadczenie dostępne jest odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług komercyjnych dostępnym tutaj
 3. osoby czasowo przebywające w Polsce – konsultacje lekarskie odbywają się na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub certyfikatu zastępczego wraz ze skierowaniem wystawionym przez lekarza posiadającego kontrakt z NFZ.
 4. pacjenci po raz pierwszy rejestrujący się do którejkolwiek Przyszpitalnej Poradni proszeni są o dostarczenie do rejestracji kserokopii wszystkich niezbędnych dokumentów z informacjami ważnymi dla celów diagnostycznych (np. karty informacyjne z wcześniejszych hospitalizacji, wyniki badań, informacje dotyczące przebytych szczepień, informacje o przyjmowanych lekach – nazwa oraz dawka leku). Wszystkie dokumenty po zeskanowaniu dołączane są do tworzonej w przychodni karty Pacjenta.

Bez skierowań od lekarzy POZ przyjmowani są Pacjenci w Poradniach: Ginekologiczno-Położniczej, Onkologicznej i Zdrowia Psychicznego oraz wszystkie osoby w stanach zagrożenia życia, a także Pacjenci po wypadkach, urazach i zatruciach.

Skierowania nie są wymagane od osób chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, inwalidów wojennych i osób represjonowanych, uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych – w zakresie lecznictwa odwykowego.

Ważne!

Wszystkie świadczenia medyczne dostępne Poradniach wymagają wcześniejszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej.
 1. Wszystkie wizyty w Zespole Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych realizowane są na podstawie wcześniej dokonanej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej – platforma Portal Pacjenta.

Portal Pacjenta

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 – 15 00
* w wybranych przychodniach godziny pracy rejestracji mogą być dłuższe – prezentacja każdej przychodni w kolumnie obok

tel. 12 646 8 379
tel. 12 646 8 947
tel. 12 646 8 609
tel. 12 646 8 000

Rejestracja telefoniczna bezpośrednio w wybranych Poradniach

Poradnia Logopedyczna tel. 12 64 68 568
Poradnia Neonatologii tel. 12 64 68 79
Poradnia Toksykologii Klinicznej i Środowiskowej tel. 12 64 68 679
Poradnia Leczenia Uzależnień tel. 12 64 68 317
Poradnia Radioterapii Centrum Amethyst tel. 12 34 09 134 -135

 1. W przypadku, kiedy przyjęcie Pacjenta nie jest możliwe w wyznaczonym dniu – określa się najbliższy możliwy termin wraz z przybliżoną godziną realizacji usługi medycznej oraz umieszcza się Pacjenta na liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia.
 2. W uzasadnionych medycznie przypadkach lekarz specjalista wydaje skierowania na dodatkowe konsultacje lub leczenie skojarzone do innych Poradni Specjalistycznych Szpitala oraz (adekwatnie do sytuacji) – skierowanie do leczenia stacjonarnego w naszym szpitalu. Jednocześnie lekarz specjalista informuje lekarza rodzinnego POZ o przebiegu leczenia Pacjenta oraz o objęciu Pacjenta stałym leczeniem specjalistycznym.

Kierownik Zespołu Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych
mgr Danuta Niedźwiedź
tel: 12 64 68 479
zps-kierownik@rydygierkrakow.pl

Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta. Formularz wniosku można złożyć:

 • osobiście w Dziale Koordynacji Opieki – Hall Główny Szpitala, POZIOM „O” codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00,
 • drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej
 • elektronicznie wysyłając wniosek na adres: dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

Formularz wniosku

dostępny tutaj

Dokumentacja medyczna wydawana jest w formie wyciągu, kopii lub wydruku oraz w przypadku badań diagnostyki obrazowej na elektronicznych nośnikach danych. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, wnioskowanej po raz pierwszy przez Pacjenta lub reprezentującego przedstawiciela ustawowego, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. (z późn. zm.) o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szpital nie pobiera opłat.

Ponadto bezpłatnie udostępnia się dokumentację medyczną w postępowaniach przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Każda kolejna kopia dokumentacji wymaga opłaty zgodnie z cennikiem:

 • 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej = 10,33zł
 • 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej = 0,36zł
 • 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej tworzonej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w postaci: błony RTG, płyty CD/DVD z przeglądarką film lub z płytą DICOMDIR, na informatycznym nośniku danych. = 2,07zł
 • Powyższe stawki wyliczone zostały na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2020r.

Kierownik Działu Koordynacji Opieki
mgr Joanna Osolińska
tel. 12 64 68 166
dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

W ramach odpłatnych świadczeń zdrowotnych Szpital realizuje szeroki profil zabiegów chirurgicznych i ambulatoryjnych. Szpital oferuje odpłatne konsultacje specjalistyczne, nowoczesną i szybką diagnostykę laboratoryjną i obrazową. Zapewnia nowoczesne metody leczenia, skuteczność oraz szybki powrót do zdrowia. Jednostka dysponujemy nowoczesną bazą leczniczą spełniającą pod każdym względem najwyższe standardy poparte uzyskaniem certyfikatów jakości oraz akredytacji w ochronie zdrowia.

Zespół Szpitala to wysokiej klasy lekarze specjaliści, operatorzy z długoletnim doświadczeniem oraz przyjazny zespół pielęgniarski – życzliwy, służący pomocą i wsparciem na każdym etapie leczenia.

Każdy zabieg realizowany jest w taki sposób, aby zapewniony został komfort pacjenta, intymne warunki pobytu, życzliwa obsługa, wysoka jakość i skuteczność leczenia. Stanowi to dewizę działalności Szpitala i priorytet w kontakcie z Pacjentem.

Szpital zapewnia profesjonalną opiekę medyczną, a przede wszystkim ciepłe podejście do Pacjenta już na etapie załatwiania formalności związanych z przyjęciem Pacjenta na Oddział, udzielaniem konsultacji, czy też wykonania badań. Formalności te Szpital ograniczył do minimum, tak aby pobyt Pacjenta w Szpitalu był jak najkrótszy, a formalności z tym związane jak najmniej uciążliwe.

Ad. 1
1.Konsultacja z wybranym lekarzem operatorem – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”.
2.Po wizycie u lekarza, na której ustalone zostaną szczegóły zabiegu (termin, cena, itp.) należy zgłosić się do Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego w celu wyznaczenia konsultacji anestezjologicznej.
Na konsultację anestezjologiczną należy zgłosić się z kompletem wyników badań – – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”. Konsultacja ta nie wlicza się w cenę zabiegu. Cena konsultacji wynosi 150,00 zł (usługa zw. z VAT). Po konsultacji należy wrócić do Biura Komercyjnego w celu potwierdzenia terminu przyjęcia na Oddział.
3.Podpisywanie umowy i opłata.
W dniu zabiegu, przed przyjęciem na Oddział, podpisywana jest umowa na zabieg komercyjny oraz uiszczana opłata – przejdź do zakładki „Formy płatności”. Do Biura Komercyjnego należy zgłosić się z dowodem osobistym oraz ORYGINAŁAMI wyników badań, laboratoryjnych oraz obrazowych, innych – – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”. zleconych przez lekarza.
Ad.2
Konsultacja z wybranym lekarzem operatorem.
Sposoby rejestracji:
• telefonicznie: 12 64 68 649, -524, pon.-pt. w godzinach 8.00-18.00, sob. 8.00-14.00
• mailowo: uslugi-platne@rydygierkrakow.pl
• osobiście w Rejestracji Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego, która znajduje się w holu główny Szpitala – poziom „0”.
Lekarz operator omówi zabieg, wyznaczy, jakie badania laboratoryjne, obrazowe, inne – przejdź do zakładki „Wizyta w Poradni, Zakładzie, Pracowni”. należy wykonać i zaproponuje dogodny termin zabiegu.
Ad.3
Przy zakupie u nas usługi oferujemy Państwu następujące formy płatności :
1. Gotówka
2. Przelew bankowy – numer konta (przelew musi zostać zaksięgowany przed udzieleniem świadczenia) :
BNP Paribas Bank Polska S.A. PL 39160014621828963920000001
3. Płatność kartą
4. Na terenie naszego Szpitala znajduje się także bankomat – poziom „-1”
5. Honorujemy także promesy z towarzystw ubezpieczeniowych, centrów medycznych (MEDICOVER, LUX-MED i inne).

Ważne!

Wszystkie świadczenia medyczne dostępne Poradniach wymagają wcześniejszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub elektronicznej.

Kontakt do poradni

 • Poradnia Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi

  BUDYNEK PRZYSZPITALNY – SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM OPARZENIOWO-PLASTYCZNEGO

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
  tel. 12 64 68 770

  zakres badań

  Poradnia oferuje kompleksową opiekę medyczną dla kobiet ze zdiagnozowanym nowotworem piersi oraz wykonuje badania profilaktyczne dla pacjentek z grupy podwyższonego ryzyka. W ramach świadczeń medycznych wykonywane są badania mammograficzne i pogłębiona diagnostyka USG, rezonans magnetyczny, biopsje cienko i grubo igłowe oraz biopsja mammotomiczna ze wspomaganiem próżniowym. Leczenie onkologiczne w przychodni obejmuje chirurgię onkologiczną piersi, radioterapię oraz pomoc psychologiczną dla Pacjentek i ich Rodzin.

 • Poradnia Leczenia Oparzeń i Ran Przewlekłych - Poradnia Chirurgii Plastycznej

  NOWY BUDYNEK

  REJESTRACJA:
  poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 15.00
  czwartek w godz. 8.00 – 18.00
  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek – piątek
  w godz. 8.00 – 13.30 tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  W poradni przyjmowani są Pacjenci z oparzeniami oraz chorzy z nowotworami, wymagający działania w zakresie chirurgii plastycznej. Leczeniem objęci są również chorzy z uciskiem korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, mononeuropatii kończyn; zespołów porażennych w tym dziecięcego porażenia mózgowego, chorzy z chorobami skóry i tkanki podskórnej, pogryzieniami, urazami oraz chorobami układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.

  Poradnia umożliwia konsultacje wrodzonych wad rozwojowych twarzy i szyi, powiek, aparatu łzowego i oczodołu, ucha, nosa, języka, jamy ustnej i krtani oraz rozszczepu wargi i podniebienia, nieprawidłowości zębowo- twarzowych, a także innych wrodzonych wad rozwojowych oraz zniekształceń mięśniowo-kostnych. Ponadto w poradni leczone są osoby z wadami rozwojowymi gruczołów sutkowych, przerostu i innymi zaburzeniami sutka.

 • Poradnia Dermatologii i Wenerologii

  NOWY BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia Dermatologiczna udziela świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia chorób skóry. Dysponujemy sprzętem umożliwiającym diagnostykę dermatoskopową i videodermatoskopową. Wykonujemy zabiegi z zakresu chirurgii dermatologicznej jak również kriochirurgii zmian skórnych.

 • Zespół Poradni Ginekologiczno - Położniczych

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO:
  poniedziałek 11-16
  wtorek, środa, piątek 8-15
  czwartek 12-18

  SZYBKA ŚCIEŻKA ONKOLOGICZNA – KONSYLIUM ONKOLOGICZNE: poniedziałek 8-11

  PATOLOGIA CIĄŻY: czwartek 9:00

  LECZENIE NIETRZYMANIA MOCZU – BADANIA URODYNAMICZNE: codziennie 8-13

  PRACOWNIA PATOLOGII SZYJKI MACICY I KOLPOSKOPII: czwartek 13-18

  BADANIA KTG: codziennie 8-15

  zakres badań

  Poradnia Ginekologii i Położnictwa
  posiada wysokiej klasy elektryczny fotel ginekologiczny, aparat USG i kolposkop. Zakres usług: prowadzenie ciąży fizjologicznej, leczenie objawów menopauzy, nieprawidłowego krwawienia, dolegliwości bólowych miednicy mniejszej oraz leczenie endometriozy. Przychodnia prowadzi poradnictwo przedkoncepcyjne i antykoncepcyjne.

  Szybka ścieżka onkologiczna
  Pacjentki przyjmowane są w Poradni w każdy poniedziałek o godz. 8:00. (bez skierowania tylko Pacjentki z nowotworem wcześniej potwierdzonym wynikiem histopatologicznym). Konsylium Onkologiczne, odbywające się w poniedziałki o godz.11:00 w składzie: ginekolog onkolog, radioterapeuta oraz onkolog kliniczny – chemioterapeuta, opracowuje indywidualną dla każdej Pacjentki strategię leczenia. Prowadzimy leczenie nowotworów: endometrium (rak błony śluzowej macicy), szyjki macicy, jajnika, sromu, pochwy, jajowodu i kosmówki. W przypadku nowotworów uwarunkowanych rodzinnie, wykonujemy badania genetyczne, które mogą uchronić przed późnym rozpoznaniem choroby wśród najbliższych.

  Poradnia Patologii Ciąży
  każdy czwartek godz. 9:00
  zapraszamy Pacjentki z ciążą powikłaną, zagrażającym porodem przedwczesnym, cukrzycą ciążową, nadciśnieniem, chorobami hematologicznymi, urologicznymi, kardiologicznymi, okulistycznymi i ortopedycznymi.

  Leczenie Nietrzymania Moczu.
  Badania Urodynamiczne
  codziennie w godz. 8:00-13:00
  Oferujemy pełna diagnostykę i leczenie zaburzeń oddawania moczu. Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt urodynamiczny oraz ultrasonograficzny, a pracę lekarzy specjalistów wspomagają fizjoterapeuci uroginekologiczni oraz psychologowie. Leczymy: wysiłkowe nietrzymanie moczu. parcia naglące, pęcherz nadreaktywny i neurogenny, obniżenie narządu rodnego. problemy z oddawaniem (retencją) moczu

  Pracownia Patologii Szyjki macicy i Kolposkopii
  każdy czwartek w godz. 13:00-18:00
  W przypadku nieprawidłowych wyników cytologicznych proponujemy diagnostykę rozszerzoną chorób szyjki macicy (cytologię płynną, testy HPV, badanie koloposkopowe) oraz leczenie ambulatoryjne tych zmian (krioterapia, laserotorepia, elektrokoagulacja). Realizujemy Narodowy program profilaktyki raka szyjki macicy, refundowany przez NFZ. W ramach I etapu programu, wykonujemy badania cytologiczne kobiet w wieku 25 – 59 lat (co 3 lata).
  II etap badań obejmuje pogłębioną diagnostykę o badanie kolposkopowe i histopatologiczne dla Pacjentek z nieprawidłowymi wcześniejszymi badaniami cytologicznymi. Leczenie operacyjne wykonywane jest na Oddziale Ginekologicznym w Szpitalu.

 • Poradnia Neurologii

  NOWY BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia obejmuje leczeniem Pacjentów z diagnozami: nowotworów mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego, nowotworów niezłośliwych opon mózgowych, zespołów otępiennych i chorób demielinizacyjnych; chorób zapalnych i zwyrodnieniowych układu nerwowego, zaników ośrodkowego układu nerwowego i zaburzeń pozapiramidowych oraz Pacjentów z urazami czaszkowo-mózgowymi, zapaściami, porażeniami mózgowymi i chorobami naczyń mózgowych.

  W ramach świadczeń dostępnych w poradni konsultowane są zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa, zaburzenia czynności ruchowych obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, polineuropatie, choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni.

 • Poradnia Stwardnienia Rozsianego

  NOWY BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Jedyna w Małopolsce Poradnia Stwardnienia Rozsianego, obejmująca kompleksowym leczeniem Pacjentów posiadający skierowanie od lekarza dowolnej specjalności z rozpoznaniem SM i wpisanym symbolem schorzenia: ICD10: G35. Na pierwszą konsultację należy zabrać wszelkie dotychczasowe badania związane z diagnozowaniem SM.

 • Poradnia Otolaryngologii

  NOWY BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia obejmuje leczeniem Pacjentów z diagnozą nowotworów wargi, jamy ustnej i gardła, narządów oddechowych i klatki piersiowej, nowotworów ucha środkowego i dużych gruczołów ślinowych. W zakresie świadczeń medycznych znajdują się konsultacje zaburzeń nerwu trójdzielnego i twarzowego, zakażenie skóry i tkanki podskórnej, ostre zakażenia górnych dróg oddechowych, choroby jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk a także złamania kości czaszki i twarzoczaszki oraz powierzchowne urazy i złamania w obrębie szyi.

  Opieką medyczną w poradni objęte są również osoby z wrodzonymi wadami rozwojowymi twarzy i szyi, krtani, tchawicy i oskrzeli oraz osoby z wadami powodującymi upośledzenie słuchu, dysfagię, zaburzenia węchu i smaku.

 • Poradnia Hematologii

  NOWY BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Poradnia obejmuje leczeniem Pacjentów ze zdiagnozowanymi nowotworami tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych; niedokrwistością, chorobami krwi i narządów krwiotwórczych, zespołów mielodysplastycznych, zaburzeń krzepnięcia, plamic i innych skaz krwotocznych.

  W zakresie świadczeń medycznych w przychodni konsultowane są powiększenia węzłów chłonnych, zaburzenia lepkości osocza, nieprawidłowości krwinek czerwonych i krwinek białych.

  Przed pierwszą wizytą w poradni Pacjenci proszeni są o przygotowanie kompletu dokumentów takich jak: karty informacyjne z dotychczasowych pobytów w szpitalach, wyniki badań, informacje dotyczące przyjmowanych leków i przebytych szczepień. Na 2 godziny przed wyznaczoną wizytą należy potwierdzić rejestrację i zgłosić się do gabinetu nr 6 tutejszej przychodni.

 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  NOWY BUDYNEK PRZYSZPITALNY

  REJESTRACJA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 947

  zakres badań

  Przychodnia prowadzi skojarzone leczenie nowotworów głowy i szyi, wielospecjalistyczne leczenie obrażeń twarzoczaszki (złamania żuchwy, szczęk, kości jarzmowych i oczodołów), chirurgia oczodołowo-powiekowa, specjalistyczne leczenie pourazowej neuropatii nerwu wzrokowego, leczenie wad gnatycznych (retrognacja, progenia) oraz leczenie wad wrodzonych głowy i szyi (torbiele boczne szyi, przetoki ślinowe).

  W Poradni odbywają się złożone rekonstrukcje chirurgiczne u chorych po operacjach blokowych tym z zastosowaniem wolnych płatów; trójścienne odbarczenia oczodołu w chorobie Graves -Basedowa, a także leczenie schorzeń zatok obocznych nosa (także endoskopowo), schorzeń gruczołów ślinowych, stanów zapalanych w zakresie głowy i szyi (ropnie, ropowice) oraz skojarzone leczenie bakteryjnych zapaleń kości.

 • Poradnia Rehabilitacyjna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  *Poradnia znajduje się na poziomie (-1).

  zakres badań

  Zespół poradni tworzą lekarze specjaliści rehabilitacji medycznej, lekarze posiadający specjalizację I stopnia lub będący w trakcie zdobywania specjalizacji z zakresu rehabilitacji. Poradnia koncentruje się na leczeniu osób z zespołami bólowymi kręgosłupa, chorobą zwyrodnieniową stawów, chorobami reumatycznymi oraz przewlekłymi zaburzeniami neurologicznymi i urazami.

  W ramach dostępnych świadczeń rehabilitowani są Pacjenci po operacjach ortopedycznych i neurochirurgicznych. Wszystkie pomieszczenia poradni oraz windy dostosowane są do potrzeb osób z ograniczoną komunikacją ruchową.

 • Poradnia Okulistyczna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  * Poradnia znajduje się przy Oddziale (Piętro I)

  zakres badań

  Poradnia umożliwia kontynuację leczenia rozpoczętego na szpitalnym oddziale okulistyki; oferuje konsultacje i kompleksową diagnostykę chorób oczu oraz prowadzi kwalifikacje do szpitalnego leczenia chirurgicznego oraz leczenia w programie lekowym dla wysiękowej postaci AMD (zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem).

  W ramach diagnostyki dostępnej w przychodni wykonywane są badania obrazowe siatkówki, nerwu wzrokowego i przedniego odcinka oka; badania USG, badania pola widzenia, pachymetrtia, ocena komórek śródbłonka rogówki, keratometria i biometria oka.

  Zakres usług pozwala na nowoczesną i całościową opiekę nad Pacjentami cierpiącymi z powodu najczęstszych przyczyn utraty widzenia takich jak zaćma, jaskra, powikłania oczne w cukrzycy (retinopatia cukrzycowa , cukrzycowy obrzęk plamki) oraz powikłania oczne w chorobach naczyniowych siatkówki.

 • Poradnia Kardiologiczna i Chorób Wewnętrznych

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00,
  czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  * Poradnia znajduje się przy Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną.

  zakres badań

  W poradni przyjmowani są Pacjenci z przewlekłą choroby niedokrwienną serca, nadciśnieniem, zaburzeniami lipidów, reumatycznymi i niereumatycznymi chorobami zastawek, dusznicą bolesną, chorobami osierdzia, naczyń płucnych i zespołów sercowo-płucnych, zaburzeniami funkcji zastawki pnia głównego, ostrym zapaleniem mięśnia sercowego, kardiomiopatią, a także Pacjenci z blokiem przedsionkowo-komorowym, zaburzeniami przewodnictwa, częstoskurczem napadowym i innymi zaburzeniami rytmu i funkcji serca.

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  *Poradnia znajduje się na I piętrze

  zakres badań

  Poradnia prowadzi diagnostykę psychologiczną i kontrolną, porady i sesje terapeutyczne, w tym sesje psychoterapii indywidualnej, rodzinnej, grupowej, wsparcie psychospołeczne, a także wizyty domowej i środowiskowe. Placówka zapewnia również dostęp do interwencji pracownika socjalnego.

 • Poradnia Onkologii Klinicznej

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-13.30
  tel. 12 64 68 379

  *Poradnia znajduje się przy Oddziale na poziomie (-1)

  zakres badań

  Poradnia prowadzi kompleksowe leczenie nowotworów złośliwe i niezłośliwych, w tym diagnostykę chorób nowotworowych, schorzeń rozrostu hematologicznego, obserwację pod kątem możliwości wystąpienia choroby nowotworowej, monitorowanie w trakcie i po zakończeniu leczenia, a także prowadzenie leczenia podtrzymującego. W zakresie działań poradni prowadzone są badania i obserwacja pod kątem wczesnych i odległych następstw leczenia przeciwnowotworowego oraz chorób układu krwiotwórczego.

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-14.00
  tel. 12 64 68 609

  zakres badań

  Poradnia Chirurgii Ogólnej prowadzi diagnostykę i leczenie chorób z zakresu chirurgii ogólnej, chirurgii bariatrycznej i chirurgii onkologicznej. Odbywa się w niej diagnostyka i leczenie onkologiczne szybką ścieżką onkologiczną (karty DILO). Lekarze pracujący w Poradni kwalifikują pacjentów do zabiegów przeprowadzanych technikami chirurgii klasycznej jak i minimalnie inwazyjnej, takich jak resekcje przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby, trzustki, nadnerczy, śledziony, tarczycy i przytarczyc. Ponadto w ramach Poradni odbywają się również kwalifikacje do operacji przepuklin, pęcherzyka żółciowego, zabiegów endoskopowych i innych. W ramach Poradni wykonywane są również zabiegi w znieczuleniu miejscowym, takie jak chirurgia skóry i tkanki podskórnej, to jest usunięcia znamion skórnych, torbieli osłonki włosa, tłuszczaków i inne.

 • Poradnia Proktologiczna

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-14.00
  tel. 12 64 68 609

  zakres badań

  Poradnia Proktologiczna obejmuje leczeniem schorzenia odbytu i odbytnicy, m.innymi nowotwory odbytu i odbytnicy, żylaki odbytu, szczelina odbytu, stany zapalne, świąd. W diagnostyce dostępnej w przychodni wykorzystywane są badania endoskopowe (anoskopia i/lub rektoskopia), pobieranie tkanek do badań histopatologicznych, wymazy do badań bakteriologicznych i mykologicznych.

  W Poradni wykonuje się polypectomie polipów odbytu i odbytnicy, nacięcia ropni okołoodbytowych oraz leczenie żylaków odbytu pierścieniami gumowymi. Schorzenia odbytu i odbytnicy w zależności od wskazań medycznych leczone są zachowawczo lub operacyjnie.

 • Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-14.00
  tel. 12 64 68 609

  zakres badań

  Poradnie udzielają świadczeń w zakresie ortopedii, neuroortopedii i traumatologii narządu ruchu, głównie w zakresie leczenia: nowotworów złośliwych i niezłośliwych kości i chrząstek stawowych, szpiczaka mnogiego i nowotworów z komórek plazmatycznych, wrodzonych wad rozwojowych i zniekształceń układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, mononeuropatii kończyny górnej i dolnej, artropatii, chorób zwyrodnieniowych stawów oraz guzkowatego zapalenie tętnic i chorób pokrewnych.

  Leczeniem w poradniach objęci są Pacjenci z chorobami kręgosłupa i grzbietu, chorób kości, chrząstek, mięśni, zapalenia błony maziowej i ścięgien, tkanek miękkich oraz innych chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. W zakresie świadczeń medycznych jest również leczenie złamań odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy, zwichnięć, skręceń, interwencje przy naderwaniu stawów i wiązadeł, a także leczenie urazów szyi, klatki piersiowej, barku, ramienia, łokcia, nadgarstka i ręki, stawu skokowego i stopy.

 • Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-14.00
  tel. 12 64 68 609

  zakres badań

  Poradnie udzielają świadczeń w zakresie ortopedii, neuroortopedii i traumatologii narządu ruchu, głównie w zakresie leczenia: nowotworów złośliwych i niezłośliwych kości i chrząstek stawowych oraz mnogich umiejscowień, szpiczaka mnogiego i nowotworów z komórek plazmatycznych, wrodzonych wad rozwojowych i zniekształceń układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzeń korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych, mononeuropatii kończyny górnej i dolnej, artropatii, chorób zwyrodnieniowych stawów, guzkowatego zapalenie tętnic i chorób pokrewnych, chorób kręgosłupa i grzbietu, chorób kości, chrząstki, mięśni, zapalenia błony maziowej i ścięgien, tkanek miękkich oraz innych chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej. Poradnie leczą: złamania (odcinka lędźwiowego kręgosłupa, miednicy i innych), zwichnięcia, skręcenia, naderwania stawów i wiązadeł, a także leczy urazy szyi, klatki piersiowej, barku i ramienia, łokcia i przedramienia, nadgarstka i ręki, biodra i uda, kolana i podudzia, stawu skokowego i stopy oraz inne urazy obejmujące liczne okolice ciała ich następstwa. Szpital zleca udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradniach niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Harmonogram pracy poradni jest zgodny z wymogami NFZ (z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń i wysokości kontraktu). Poradnie posiadają w miejscu udzielania świadczeń 3 negatoskopy. Ponadto Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii posiada, sprzęt resuscytacyjny. Poradnia posiada dostęp do wykonywania badań USG, densytometrii kręgosłupa lub kości udowej oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej. W poradni istnieje również możliwość założenia opatrunku gipsowego.

  Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii
  tel. 12 64 68 659
  Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu
  tel. 12 64 68 461

 • Poradnia Urologii

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0” PRZY SOR

  REJESTRACJA (poziom -1):
  poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00, czwartek, w godz. 8.00-18.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA:
  poniedziałek-piątek, w godz. 10.00-14.00
  tel. 12 64 68 609

  zakres badań

  Poradnia prowadzi kompleksową i nowoczesną diagnostykę chorób układu moczowo-płciowego z możliwością leczenia ambulatoryjnego lub kwalifikacji do leczenia zabiegowego w ramach szpitalnego oddziału urologii. W poradni istnieje możliwość wykonania specjalistycznej diagnostyki ultrasonograficznej, w tym przezodbytniczej biopsji stercza oraz cystoskopii, urodynamiki i immunoterapii miejscowej raka pęcherza moczowego.

  Placówka współpracuje ze wszystkimi poradniami i oddziałami szpitala co daje możliwość wykonania na miejscu pełnej diagnostyki obrazowej, badań laboratoryjnych oraz konsultacji innych specjalistów. W nagłych przypadkach istnieje możliwość natychmiastowej hospitalizacji Pacjenta.

 • Poradnia Logopedii

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  Rejestracja odbywa się bezpośrednio w Poradni.
  * Poradnia przy Oddziale, znajduje się na piętrze (-1)

  tel. 12 64 68 568

  zakres badań

  W poradni leczone są specyficzne zaburzenia mowy i języka osób dorosłych, które utraciły zdolność rozumienia i mowy na skutek uszkodzeń mózgu. Dostępna jest diagnostyka i terapia afazji, dyzartrii, zaburzeń funkcji poznawczych. Poradnia posiada testy logopedyczne (teksty praksji i testy językowe), testy psychologiczne oraz wibratory językowe.

 • Poradnia Neonatologii

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA
  1 piętro obok bloku porodowego
  Poradnia czynna: wtorek, środa, czwartek 7:30-15:00

  Rejestracja: osobiście w sekretariacie Neonatologii w godz. 8:00-14:00 (1 piętro)
  Rejestracja telefonicznie: pon – pt w godz. 7:30- 14:30 tel. 12 646 86 70; 12 646 86186 ; 12 646 8813
  Rejestracja elektronicznie: prosimy o przesłanie skanu skierowania lub podanie kodu skierowania na adres: one-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  zakres badań

  Poradnia zapewnia kontynuację opieki nad noworodkami urodzonymi w Szpitalu Rydygiera oraz dziećmi urodzonymi w innych placówkach medycznych (specjalistyczna porada neonatologa na podstawie skierowania lekarza wypisującego dziecko z oddziału neonatologii, lekarza rodzinnego lub pediatry).

  W ramach świadczeń medycznych prowadzona jest opieka nad wcześniakami, dziećmi z ciąż podwyższonego ryzyka, dziećmi z małą masą ciała, zaburzeniami żywieniowymi i zaburzeniami neurorozwojowymi. Podczas wizyty w poradni przeprowadzane jest m. in. badanie fizykalne, kontrola masy ciała, tempa wzrostu, żywienia, stopnia i harmonii rozwoju psychosomatycznego, a w razie potrzeby wykonywany jest nieinwazyjny, przezskórny pomiar poziomu bilirubiny (ocena żółtaczki), badania obrazowe (USG, RTG) i badania laboratoryjne krwi.

  Przychodnia prowadzi konsultacje w zakresie prawidłowego karmienia piersią (wsparcie laktacyjne) oraz pielęgnacji dziecka. W Poradni leczeniem objęte są dzieci do ukończenia 1 roku życia, a w uzasadnionych medycznie przypadkach opieka może zostać przedłużona do 3 roku życia. Na wizytę należy przynieść skierowanie, Książeczkę Zdrowia Dziecka, szpitalne karty informacyjne, wyniki dotychczasowych badań oraz kartę ciąży.

 • Poradnia Toksykologii i Chorób Wewnętrznych

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  Rejestracja odbywa się bezpośrednio w Poradni.
  * Poradnia przy Oddziale, znajduje się na pierwszym piętrze

  tel. 12 64 68 679

  zakres badań

  Poradnia obejmuje leczeniem ostre i przewlekłe zatrucia substancjami chemicznymi oraz ich następstwa, a także prowadzi detoksykację w trybie ambulatoryjnym. W poradni leczeni są także Pacjenci po zatruciach lekami, preparatami farmakologicznymi i substancjami biologicznymi.

 • Poradnia Leczenia Uzależnień

  BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA*

  REJESTRACJA
  pn. – pt. w godz. 8.15 – 15.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  pn. – pt. w godz. od 8.15 do 15.00
  tel. 12 64 68 317

  *oddzielny pawilon (wejście od ul. Mikołajczyja)

  zakres badań

  Jedyna w Małopolsce poradnia prowadząca program substytucyjnego leczenia uzależnień od opiatów (metadon). W Poradni oferowane są psychoterapeutyczne i psychiatryczne metody leczenia osób z uzależnieniami od alkoholu, nikotyny, benzodiazepin, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych oraz hazardu. W tym ostatnim obszarze uzależnień poradnia realizuje zintegrowany program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

  Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych MZ włącza w terapię także nowe rodzaje uzależnień – uzależnienia od zakupów, operacji plastycznych, seksu, gier komputerowych etc. Grupę docelową programu stanowią osoby pełnoletnie z rozpoznanym uzależnieniem behawioralnym (diagnozą zaburzeń nawyków i popędów – hazardu patologicznego i innych uzależnień nie pochodzących od substancji psychoaktywnych) ich rodziny oraz osoby bliskie, gdyż w procesie terapeutycznym oddziałuje się nie tylko na Pacjenta lecz również na jego najbliższe środowisko.

  Poradnia oferuje również opiekę psychiatryczną i psychoterapeutyczną dla członków rodzin osób uzależnionych – tzw. dorosłych dzieci alkoholików (DDA) oraz konsultuje Pacjentów wszystkich oddziałów szpitala Rydygiera. Opieką terapeutyczną objęte są w Poradni również wszystkie osoby z podwójną diagnozą, tj. Pacjenci uzależnieni, u których występują dodatkowo inne zaburzenia psychiczne.

 • Poradnia Medycyny Pracy

  Przychodnia Medycyny Pracy
  Eskulap Sp. z o.o.
  os. Złotej Jesieni 7
  czynne od pon-pt 7.00-16.00

  REJESTRACJA
  tel. 644 98 99

  zakres badań

  Poradnia obejmuje leczeniem Pracowników zatrudnionych w szpitalu oraz w firmach świadczących usługi dla szpitala. W zakresie opieki znajduje się ograniczenie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie pracowników, rozpoznawanie i ocena czynników ryzyka, diagnoza metod wykonywania pracy mających negatywny wpływ na zdrowie, rozpoznawanie i ocena ryzyka zawodowego w środowisku pracy, udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy. Poradnia wykonuje pracownicze szczepienia profilaktyczne.

 • Poradnia Radioterapii

  Budynek przy Centrum Radioterapii Amethyst

  REJESTRACJA:
  poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00 – 16.00
  środa, czwartek w godz. 8.00 – 17.00

  REJESTRACJA TELEFONICZNA
  poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 8.00 – 16.00
  środa, czwartek w godz. 8.00 – 17.00
  tel. 12 34 09 134
  tel. 12 34 09 135

  Centrum Amethyst

  zakres badań

  Poradnia konsultuje Pacjentów w zakresie radioterapii onkologicznej i onkologii oraz prowadzi kwalifikacje do leczenia skojarzonego (radiochemioterapia) i leczenia napromienianiem. W ramach świadczeń medycznych prowadzona jest diagnostyka nowotworów oraz obserwacja chorych po wdrożonym leczeniu. Specjaliści Poradni Radioterapii współpracują z Zespołami Wielospecjalistycznymi (Tumor Boards), psychoonkologiem oraz z innymi Poradniami, Zakładami i Oddziałami Szpitala.