akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mkumenda@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn-pt w godz. 7:30-15:00

Dokumenty do pobrania

Porozumienie – staż kierunkowy

Staże dla Lekarzy rezydentów / Lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego

Osoby, które ubiegają się o staż kierunkowy w ramach odbywanej specjalizacji, składają podanie o przyjęcie na wybrany staż do Prezesa Zarządu Spółki, zawierający zgodę Ordynatora danego Oddziału lub Kierownika Zakładu oraz stosowne Porozumienie pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą. Aplikację można przesłać na adres jednostki lub złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala (piętro 1) w  nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed rozpoczęciem stażu.

W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala (piętro 1; pok. 60) w celu dopełnienia wymaganych formalności. Wszelkie zmiany bądź rezygnacje ze stażu należy zgłaszać bezpośrednio w sekretariatach Oddziałów.

Staże i kursy dla lekarzy stażystów podyplomowych

Staże

Osoby, które ubiegają się o staż cząstkowy w ramach stażu podyplomowego, składają podanie o przyjęcie na wybrany staż do Prezesa Zarządu Spółki, zawierający zgodę Ordynatora danego Oddziału lub Kierownika Zakładu oraz stosowne Porozumienie pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą. Aplikację można przesłać na adres jednostki lub złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala (piętro 1) w  nieprzekraczalnym terminie do 30 dni przed rozpoczęciem stażu.

W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala (piętro 1; pok. 60) w celu dopełnienia wymaganych formalności. Wszelkie zmiany bądź rezygnacje ze stażu należy zgłaszać bezpośrednio w sekretariatach Oddziałów.

Kursy

Lekarze w ramach stażu podyplomowego są zobowiązani do ukończenia między innymi kursów z profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu.
Dla Lekarzy stażystów odbywających staż podyplomowy na terenie województwa małopolskiego powyższe kursy organizuje nasz Szpital. Terminy organizowanych kursów można znaleźć w kalendarzu szkoleń Szpitala (link poniżej).

Kalendarz szkoleń

Rezygnację z wcześniej zarezerwowanego miejsca należy zgłosić zgodnie z instrukcją zawartą w otrzymanej wiadomości potwierdzającej rezerwację.

Kontakt - Staże

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mkumenda@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn- pt w godz. 7.30-15.00

Dokumenty do pobrania

Porozumienie – staż cząstkowy

Kontakt - Kursy

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
szkolenia@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 52
pn- pt w godz. 7.30-14.00

Dokumenty do pobrania

Porozumienie – staż adaptacyjny

Podanie – staż adaptacyjny

Oddelegowanie musi zostać poprzedzone podaniem zainteresowanej osoby:

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn- pt w godz. 7.30-15.00

Staże adaptacyjne

Przerwa w wykonywaniu zawodu lekarza dłuższa niż 5 lat skutkuje uchwałą Okręgowej Rady Lekarskiej o konieczności odbycia przeszkolenia – stażu adaptacyjnego. W uchwale określony zostaje tryb, program, czasokres i miejsce odbycia stażu.

Szpital Rydygiera prowadzi staże adaptacyjne w trybie porozumienia wolontarystycznego; osoby zainteresowanie odbyciem stażu w medycznych komórkach szpitala, składają do Prezesa Zarządu Spółki aplikację zawierającą podanie oraz  niezbędne dokumenty poświadczające kwalifikacje zawodowe, a także uzyskane uprawnienia (dyplom ukończenia studiów, specjalizacje, inne) ubezpieczenie OC, NNW, zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do odbycia stażu adaptacyjnego oraz uchwałę Okręgowej Izby Lekarskiej określające tryb (wolontariat), program, czasokres i miejsce jego odbywania.

Po uzyskaniu zgody na odbycie stażu, komplet dokumentów wraz z akceptacją kierownika danej komórki organizacyjnej w której staż będzie prowadzony należy złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala Rydygiera w Krakowie (Ip.).

*w przypadku braku specjalności objętej stażem cząstkowym w ramach odbywanego stażu adaptacyjnego w szpitalu, zainteresowane osoby mogą być oddelegowane do innych jednostek ( wymagane jest wcześniejsze porozumienie z docelową jednostką medyczną)

Staż kierunkowy z diagnostyki laboratoryjnej

Osoby zainteresowane stażem kierunkowym w ramach odbywanej specjalizacji w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Rydygiera w Krakowie proszone są o przesłanie na adres jednostki lub złożenie na Dzienniku Podawczym Szpitala (Ip.) podania do Prezesa Zarządu Spółki z akceptacją Kierownika Zakładu oraz stosownego „Porozumienia” pomiędzy Szpitalem a jednostką macierzystą. Dokumenty należy dostarczyć  w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni przed rozpoczęciem stażu.

W dniu rozpoczęcia stażu należy zgłosić się do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala (p. 1; pokój nr 60) w celu dopełnienia wymaganych formalności. Wszelkie zmiany bądź rezygnacje ze stażu należy zgłaszać bezpośrednio w sekretariacie Zakładu.

Dokumenty do pobrania

Porozumienie – staż kierunkowy

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
mkumenda@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn-pt w godz. 7:30-15:00

Skip to content