akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Oświadczenie o dostępności

Strona internetowa Szpitala Rydygiera, zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019 r., posiada ułatwienia dla osób z ograniczonymi sprawnościami i wyposażona jest w dodatkowy czytnik dostosowujący w czasie rzeczywistym treści prezentowane na stronie do potrzeb osób z różnymi kategoriami deficytów. Czytnik umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu – prawy dolny róg – umożliwia:

 • powiększanie rozmiaru czcionki  – widoczny fokus
 • dostosowywanie czcionki do potrzeb osób z dysleksją
 • konwertowanie publikowanego tekstu na głosowy odczyt lektora (screen reader)
 • modyfikowanie poziomu dźwięku
 • możliwość modyfikowania stopnia kontrastu
 • wyróżnienie odnośników
 • standardowe skróty klawiaturowe
 • posiada tzw. czytnik tekstu (screen reader)

Informacje dla użytkowników z ograniczonymi sprawnościami:

 • Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” osoby niewidzące lub słabowidzące mają możliwość zapoznania się z Kartą Praw Pacjenta przetłumaczoną  na alfabet Braille’a. Karta dostępna jest w Oddziale Ratunkowym, Biurze Przyjęć, w dyżurce pielęgniarskiej wybranych oddziałów szpitalnych oraz u Pełnomocnika ds. praw pacjenta Szpitala Rydygiera.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie używając klawisza Tab; na stronie internetowej można korzystać również ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niedowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB
 • Linki – część linków także tych prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwiera się w tym samym oknie
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła, dodatkowo zainstalowany czytnik pozwala na zwielokrotnienie kontrastu
 • Artykuły pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie – większość posiada alternatywne opisy, co zwiększa dostępność treści dla osób z ograniczonym polem widzenia.

Informacje i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, żądanie zapewnienia dodatkowej  dostępności, a także wnioski o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie prosimy przysyłać na adres: rydygier.strona@rydygierkrakow.pl

 

Przypominamy, iż wniosek dotyczący dostępności musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

mgr inż. Jacek Dziedzic
tel. 12 646 8 005
e-mail: rodo@rydygierkrakow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 • DLA PACJENTA

  Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki medycznej Państwa dane osobowe są przetwarzane wg następujących zasad. 

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694. tel. (12) 646 80 00, fax. (12) 646 89 30. Inspektorem ochrony danych jest Jacek Dziedzic, telefon kontaktowy (12) 646 80 05.
  • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Szpitala wynikającym z przepisów prawa, dlatego podanie danych osobowych pacjenta w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe. Ich niepodanie może skutkować odmową rozpoczęcia leczenia, a w przypadku konieczności podjęcia leczenia będzie skutkować zgłoszeniem zdarzenia Policji, w celu ustalenia tożsamości osoby leczonej.
  • Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 • DLA OSÓB OPOWAŻNIONYCH

  Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki medycznej Państwa dane są przetwarzane wg następujących zasad: 

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694. tel. (12) 646 80 00, fax. (12) 646 89 30.
  • Inspektorem ochrony danych jest Jacek Dziedzic, telefon kontaktowy (12) 646 80 05.
  • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Podstawę prawną do zbierania i przetwarzania danych stanowi obowiązek prawny wynikający z rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069).
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji wynikającego z przepisów prawa obowiązku udostępniania informacji wyłącznie osobom upoważnionym.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Przysługuje Państwu prawo do dostępu do dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186), a także do poprawiania i uzupełniania danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 186).
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach
   związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Państwa dane osobowe zostały zebrane od pacjenta lub jego opiekunów prawnych, w celu określenia osób, które są upoważnione do uzyskania informacji o pacjencie i do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta.
  • Informujemy, że zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest obowiązkiem Szpitala wynikającym z przepisów prawa, dlatego przetwarzanie danych osobowych osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej jest obowiązkowe.
  • Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do
   profilowania.

  Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

 • DLA GOŚCI HOTELOWYCH

  Informujemy, że w związku z wykonywaniem usług hotelowych Państwa dane osobowe są przetwarzane wg następujących zasad:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119 REGON: 121188694. tel. sekr. (12) 64 68 502, fax. (12) 64 68 930.
  • Inspektorem ochrony danych jest Jacek Dziedzic, telefon kontaktowy (12) 64 68 005.
  • Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wykonania usługi. Podstawę prawną
   do zbierania i przetwarzania danych stanowi zawarcie umowy o wykonanie usługi hotelowej.
  • Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.
  • Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, a także do poprawiania i uzupełniania danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od czasu zakończenia pobytu, uzasadnieniem jest art. 118 Kodeksu Cywilnego.
  • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Informujemy, że podstawą do zbierania i przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi zawarcie umowy o wykonanie usługi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
  • Dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

  Podstawa prawna do udzielenia niniejszej informacji: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Skip to content