akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Oświadczenie o dostępności

Strona internetowa Szpitala Rydygiera, zgodnie z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dn. 4 kwietnia 2019 r., posiada ułatwienia dla osób z ograniczonymi sprawnościami i wyposażona jest w dodatkowy czytnik dostosowujący w czasie rzeczywistym treści prezentowane na stronie do potrzeb osób z różnymi kategoriami deficytów. Czytnik umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu – prawy dolny róg – umożliwia:

 • powiększanie rozmiaru czcionki  – widoczny fokus
 • dostosowywanie czcionki do potrzeb osób z dysleksją
 • konwertowanie publikowanego tekstu na głosowy odczyt lektora (screen reader)
 • modyfikowanie poziomu dźwięku
 • możliwość modyfikowania stopnia kontrastu
 • wyróżnienie odnośników
 • standardowe skróty klawiaturowe
 • posiada tzw. czytnik tekstu (screen reader)

Informacje dla użytkowników z ograniczonymi sprawnościami:

 • Dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Twoje Nowe Możliwości” osoby niewidzące lub słabowidzące mają możliwość zapoznania się z Kartą Praw Pacjenta przetłumaczoną  na alfabet Braille’a. Karta dostępna jest w Oddziale Ratunkowym, Biurze Przyjęć, w dyżurce pielęgniarskiej wybranych oddziałów szpitalnych oraz u Pełnomocnika ds. praw pacjenta Szpitala Rydygiera.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po stronie używając klawisza Tab; na stronie internetowej można korzystać również ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • Nawigacja jest przyjazna dla osób niedowidzących dzięki unikalnym tytułom podstron
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB
 • Linki – część linków także tych prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwiera się w tym samym oknie
 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła, dodatkowo zainstalowany czytnik pozwala na zwielokrotnienie kontrastu
 • Artykuły pisane są zrozumiałym językiem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie – większość posiada alternatywne opisy, co zwiększa dostępność treści dla osób z ograniczonym polem widzenia.

Informacje i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, żądanie zapewnienia dodatkowej  dostępności, a także wnioski o udostępnienie informacji w innej alternatywnej formie prosimy przysyłać na adres: rydygier.strona@rydygierkrakow.pl

 

Przypominamy, iż wniosek dotyczący dostępności musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)

Jacek Dziedzic
tel. 12 646 88 88
e-mail: rodo@rydygierkrakow.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO

 • DLA PACJENTÓW i OSÓB PRZEZ NICH UPOWAŻNIONYCH

  Kto przetwarza Państwa dane osobowe

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80 00, fax: (12) 646 89 30.

   

  W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

  Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielania świadczeń zdrowotnych i wynikają z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta. Przetwarzane są w szczególności dane osobowe dotyczące zdrowia w dokumentacji medycznej pacjenta.

   

  W szczególności Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

  • rezerwacji terminów wizyt w poradniach i pobytu w Szpitalu, niezbędnej komunikacji z pacjentem, informowaniu o wynikach badań oraz obsługi kolejek;
  • ustalenia tożsamości pacjenta, opiekunów prawnych i osób upoważnionych;
  • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej – diagnozowania i leczenia pacjentów;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
  • realizacji obowiązków w zakresie profilaktyki zdrowotnej, realizacji programów szczepień;
  • zawarcia z pacjentem umowy na odpłatne świadczenie usługi z zakresu opieki zdrowotnej, wykonania i rozliczenia zapłaty za usługi, prowadzenia dokumentacji rachunkowej i podatkowej;
  • obsługi reklamacji, skarg i wniosków, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami;
  • w celach archiwalnych, naukowych i statystycznych.

   

  Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie

  Przetwarzane są przez Szpital następujące kategorie danych osobowych:

  • imię, nazwisko, numer PESEL – w celu jednoznacznej identyfikacji pacjenta, osób przez niego upoważnionych i innych osób, gdy jest to niezbędne;
  • inne dane osobowe, w tym dane adresowe – w celu prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie wymaganym przepisami oraz w celu rozliczania świadczeń płatnych;
  • dane osobowe dotyczące zdrowia – w celu realizacji świadczenia i prowadzenia wymaganej przepisami dokumentacji medycznej pacjenta;
  • inne dane kontaktowe: adres email, telefon – w celu realizacji procesu rezerwacji terminu, powiadomienia pacjenta oraz realizacji obowiązków informacyjnych ciążących na administratorze danych;
  • monitoring wizyjny – w celu ochrony mienia i osób fizycznych;
  • zapisy rozmów telefonicznych – w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze danych, dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami.

   

  Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie następujących przesłanek:

  • 6.Ust.1.lit.c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w odniesieniu do wszelkich danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta i innych danych niezbędnych do leczenia pacjenta;
  • 9.Ust.2.lit.h) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia […] – w odniesieniu do danych osobowych dotyczących zdrowia, zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta;
  • 6.Ust.1.lit.d) przetwarzania niezbędnego do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – w odniesieniu do wszelkich danych zawartych w dokumentacji medycznej pacjenta i innych danych niezbędnych do leczenia pacjenta;
  • 6.Ust.1.lit.b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w odniesieniu do wszelkich danych niezbędnych do wykonania usługi płatnej;
  • 6.Ust.1.lit.f) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – w odniesieniu do danych kontaktowych, zapisów monitoringu, dochodzenia zapłaty i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

   

  Informujemy, że zgodnie z ustawą z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, osoba zwracająca się o udzielenie świadczenia jest pacjentem w rozumieniu przepisów ustawy, a zebrane dane osobowe należy rozumieć jako dane pacjenta.

   

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami podanie danych osobowych pacjenta jest niezbędne do zrealizowania świadczenia.

   

  Informujemy, że dane osobowe są zbierane bezpośrednio od osoby której dotyczą, za wyjątkiem przewidzianych prawem sytuacji związanym z ratowaniem zdrowia i życia, gdy pacjent nie może sam udzielać informacji. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innej placówce, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

   

  Jak długo będą przetwarzane Państwa dane

  Państwa dane osobowe będą przechowywane:

  • Dokumentacja medyczna przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach zdrowotnych, z wyjątkiem dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, którą przechowuje się przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  • Dokumenty inne niż dokumentacja medyczna, niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez lat 10.
  • Dokumenty księgowe przez okres nie krótszy niż 5 lat.
  • Zapisy monitoringu wizyjnego przez 30 dni, za wyjątkiem zapisów podlegających odrębnym przepisom określającym czas ich przechowywania, zapisów z zarejestrowanych incydentów lub zapisów o udostępnienie których zwróciły się uprawnione organy, zapisy będą w takich przypadkach przechowywane przez lat 10.
  • Zapisy rozmów telefonicznych prze okres jednego roku.

   

  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Odbiorcą zebranych od Państwa danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia są uprawnione do tego instytucje i organy, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia;

   

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, na podstawie przepisów prawa lub na podstawie podpisanych z dostawcami umów powierzenia przetwarzania:

  • systemowi e-zdrowie, w celu przetwarzania i udostępniania informacji o zdarzeniach medycznych pacjentów i świadczenia innych usług realizowanych na platformach organów publicznych, w szczególności elektronicznej weryfikacji uprawnień do świadczeń medycznych eEWUŚ;
  • dostawcom sprzętu medycznego, oprogramowania i systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia serwisu i nadzoru nad poprawnym działaniem tych systemów;
  • dostawcom usług hostingu zapewniającym gromadzenie danych informatycznych na zewnętrznych serwerach (dostawcom rozwiązań chmurowych), świadczenia usługi poczty elektronicznej;
  • podmiotom zapewniającym usługi archiwizacji i utylizacji dokumentacji;
  • audytorom i innym podmiotom świadczącym usługi konsultingowe, prawne i księgowe.
  • innym podmiotom uprawnionym, wymienionym w Art.26. ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, jeżeli się zwrócą o udostępnienie danych.

   

  Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia działania usług wykonywanych przez dostawców i tylko w takim zakresie, w jakim określają to podpisane z nimi umowy.

   

  Państwa dane osobowe w przypadku korzystania z niektórych usług komunikacji elektronicznej mogą być przekazywane zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, również do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, na podstawie umowy zawartej z dostawcami tych serwisów informatycznych.

   

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym zewnętrznym podmiotom, które są odrębnym od Szpitala administratorem danych, na podstawie zgody osoby której dane dotyczą lub na podstawie podpisanych z tymi podmiotami umów:

  • innym podmiotom medycznym w celu wykonania specjalistycznych badań i zabiegów;
  • laboratoriom i bankom krwi;
  • podmiotom prowadzącym badania kliniczne, na podstawie umów trójstronnych, w stosunku do danych osobowych tych pacjentów, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu klinicznym.

   

  Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty i osoby w ramach kształcenia i przygotowania do zawodu medycznego:

  • studenci uczelni medycznych i wolontariusze;
  • uniwersytety i szkoły w celach dydaktycznych po anonimizacji danych;
  • osoby prowadzące badania, w zakresie danych statystycznych lub danych po ich anonimizacji.

   

  Państwa dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia mogą być udostępnione, jeżeli zachodzi taka potrzeba w ramach prowadzonego leczenia, osobom wykonującym zawód medyczny, innym niż personel Szpitala, w celu przeprowadzenia konsultacji, asysty lub wykonania procedur medycznych, na podstawie umowy i udzielonych zewnętrznym specjalistom imiennych upoważnień.

   

  Ponadto Państwa dane osobowe i dane dotyczące zdrowia mogą być udostępnione rodzinie i osobom upoważnionym przez pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej, na podstawie wniosku zainteresowanej osoby upoważnionej. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej określone są przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

   

  Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

   

  W szczególności, nawet gdy dane osobowe dotyczące zdrowia (zawarte w dokumentacji medycznej pacjenta) są w jakimś zakresie przetwarzane automatycznie, to ostateczną decyzję zawsze podejmuje lekarz.

   

  Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich danych osobowych, oraz:

  • prawo do sprostowania błędnych danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych;
  • prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  • prawo do wnioskowania o usunięcie danych.

   

  Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne wymagania i przepisy prawa.

   

  Ze względu na ciążące na administratorze danych obowiązki, niektóre z Państwa żądań mogą nie być zrealizowane w części lub w całości, w szczególności możliwość usuwania danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich zmiany może być wyłączona ze względu na wymagania prawne dotyczące obowiązku i zasad prowadzenia dokumentacji medycznej oraz jej archiwizacji.

   

  Informujemy, że kopia danych osobowych nie jest tożsama z kopią dokumentacji medycznej i jej nie zastępuje. Zasady udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta i wykonania jej kopi regulują odrębne przepisy – ustawa z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

   

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

   

  Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

  Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:

   

  Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w dowolnej formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

   

  Podstawa prawna niniejszych informacji

  Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 • DLA GOŚCI HOTELOWYCH

  Informacja dla gości hotelowych o przetwarzaniu ich danych osobowych w związku z wykonywaniem usługi hotelowej

   

   

  Kto przetwarza Państwa dane osobowe

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80 00, fax: (12) 646 89 30.

   

  W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

  Dane osobowe otrzymane od Państwa są przetwarzane przez Szpital w celu:

  • rezerwacji terminu, realizacji usługi hotelowej i rozliczenia płatności;
  • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym rachunkowych i podatkowych;
  • obsługi reklamacji, dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami.

   

  Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie

  Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

  • imię, nazwisko, numer PESEL – w celu identyfikacji osoby;
  • numer dokumentu tożsamości lub paszportu – zależnie od posiadanych dokumentów;
  • data urodzenia – jeżeli dana osoba nie posiada numeru PESEL;
  • adres zamieszkania – niezbędny do poprawnego wystawienia rachunku lub faktury;
  • inne dane kontaktowe: telefon, adres email – jeżeli jest to wymagane do kontaktu z klientem, rezerwacji pobytu, zmiany terminu lub jego odwołania;
  • numer karty kredytowej, numer NIP, – jeżeli jest to wymagane do wykonania płatności i/lub wystawienia dokumentów.

   

  Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie następujących przesłanek:

  • 6.Ust.1.lit.b) przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych do rezerwacji i wykonania usługi hotelowej;
  • 6.Ust.1.lit.c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w odniesieniu do danych osobowych niezbędnych do rozliczenia usługi i spełnienia wymagań księgowych;
  • 6.Ust.1.lit.f) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – w odniesieniu do dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami oraz komunikacji z klientem środkami elektronicznymi.

   

  Jak długo będą przetwarzane Państwa dane

  Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca realizacji zawartej umowy na wykonanie usługi hotelowej i okresu wymaganego przez odpowiednie przepisy księgowe, podatkowe i/lub okresu przedawnienia roszczeń, określonego w przepisach prawa. W przypadku obowiązków księgowych okres ten wynosi 5 lat.

   

  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Odbiorcą zebranych od Państwa danych osobowych mogą być uprawnione do tego instytucje, w zakresie przysługującym im uprawnień, wynikających z przepisów prawa.

   

  Państwa dane osobowe w trakcie przetwarzania mogą być przekazywane przez Szpital zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, w celu zapewnienia obsługi systemów informatycznych, księgowych i prawnych, na podstawie podpisanych z tymi podmiotami umów, wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z tych umów.

   

  Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

   

  Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich danych osobowych, oraz:

  • prawo do sprostowania błędnych danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych;
  • prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  • prawo do wnioskowania o usunięcie danych.

   

  Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne wymagania i przepisy prawa.

   

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

   

  Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

  Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:

   

  Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w dowolnej formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

   

  Podstawa prawna niniejszych informacji

  Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 • DOTYCZĄCA MONITORINGU

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera

   

  Kto przetwarza Państwa dane osobowe

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80 00, fax: (12) 646 89 30.

   

  W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

  Szpital stosuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie Szpitala, w szczególności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, wspomagania nadzoru medycznego nad pacjentami w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników.

  Monitoring prowadzony jest zgodnie z obwiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem zasady poszanowania intymności i godności pacjenta.

  Monitoring prowadzony jest zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

   

  Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie

  Monitoring jest stosowany w następujących lokalizacjach i w następujący sposób:

  • w miejscach ogólnodostępnych na zewnątrz budynków, w których zlokalizowane są obiekty  Szpitala, np. parkingi, drogi dojazdowe, chodniki;
  • w pomieszczeniach ogólnodostępnych wewnątrz budynków Szpitala, np. wejścia, korytarze, klatki schodowe i inne ciągi komunikacyjne, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, przebieralni, stołówek, oraz obiektów socjalnych;
  • na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii, na oddziałach dziecięcych; w pokojach pacjentów, również w innych oddziałach, jeżeli jest to konieczne w procesie leczenia i dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów;
  • w pomieszczeniach, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz pobytu pacjentów, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, tj. na oddziałach psychiatrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji – do bieżącej obserwacja przez personel medyczny oraz nagrywania celem późniejszej weryfikacji. Zapis z monitoringu przechowuje się przez okres wskazany w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, o ile nie zostanie on zabezpieczony jako dowód w sprawie toczącego się postępowania.

   

  We wskazanych powyżej miejscach może być prowadzona bieżąca obserwacja bez zapisu lub bieżąca obserwacja i nagrywanie celem późniejszej weryfikacji. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i są przechowane przez okres 30 dni od dnia nagrania, o ile nagranie nie zostanie zabezpieczone w związku z postępowaniem w sprawie zarejestrowanego zdarzenia.

  Pomieszczenia i obiekty objęte monitoringiem są oznaczone informacją o stosowaniu monitoringu, w szczególności za pomocą piktogramu kamery. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

  Monitoring w Szpitalu nie rejestruje dźwięku.

  Szpital przetwarza dane osobowe monitoringu wizyjnego w oparciu o przepisy RODO:

  • 6.Ust.1.lit.c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w odniesieniu do monitoringu wymaganego przepisami prawa;
  • 6.Ust.1.lit.f) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – w odniesieniu do ochrony osób i mienia;
  • 9.Ust.1.lit.f) przetwarzania niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy – w odniesieniu do zabezpieczonych zapisów zdarzenia;

   

  Jak długo będą przetwarzane Państwa dane

  Zapisy monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez 30 dni, za wyjątkiem:

  • zapisów podlegających odrębnym przepisom określającym inny czas ich przechowywania;
  • zapisów z zarejestrowanych incydentów;
  • zapisów o udostępnienie których zwróciły się uprawnione organy.

   

  Po upływie określonego czasu wykonane nagrania są automatycznie i trwale usuwane przez rejestrator, za wyjątkiem zabezpieczonych zapisów, które są usuwane ręcznie po upływie okresu ich przechowywania.

  Jeżeli inne przepisy nie stanową inaczej, to wyżej wymienione zapisy będą przechowywane przez lat 10.

   

  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Dostęp do informacji z monitoringu mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Szpitala w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.

   

  Odbiorcą zebranych danych osobowych mogą być uprawnione do tego instytucje i organy, w tym Sądy i Policja, na podstawie pisemnego wniosku o udostępnienie zapisów z monitoringu wizyjnego.

   

  Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  System parkingowy stosuje automatyczne rozpoznawanie numeru tablicy rejestracyjnej samochodu do rozliczania opłaty za czas parkowania i otwierania szlabanu wjazdowego oraz wyjazdowego.

   

  Szpital nie stosuje systemów automatycznego rozpoznawania twarzy i osób.

   

  Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich danych osobowych, oraz:

  • prawo do sprostowania błędnych danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych;
  • prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  • prawo do wnioskowania o usunięcie danych.

   

  Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne wymagania i przepisy prawa.

   

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

   

  Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

  Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:

   

  Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w dowolnej formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

   

  Podstawa prawna niniejszych informacji

  Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 • DLA DOSTAWCÓW I PARTNERÓW

  Informacja dla osób fizycznych o przetwarzaniu ich danych osobowych w związku z prowadzeniem przetargów oraz podpisaniem i realizacją umów z dostawcami

   

   

  Kto przetwarza Państwa dane osobowe

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80 00, fax: (12) 646 89 30.

   

  W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

  Dane osobowe są przetwarzane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu podpisania umów z wykonawcą i realizacji podpisanej umowy, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, których udostępnienie jest niezbędne do przygotowania, podpisania i realizacji tych umów.

   

  Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie

  Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

  • imię, nazwisko,
  • numer PESEL, nazwa i oznaczenia uprawnień zawodowych – jeżeli jest to wymagane przepisami prawa;
  • inne dane kontaktowe: adres korespondencji, adres email, telefon – jeżeli jest to wymagane przepisami lub niezbędne do kontaktu z personelem dostawcy lub z daną osobą;

   

  Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie następujących przesłanek:

  • 6.Ust.1.lit.c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w odniesieniu do danych osobowych stron umowy i danych osobowych zawartych w projektach, planach, ekspertyzach, fakturach, pełnomocnictwach i oświadczeniach, oraz wszelkich innych dokumentach, wobec których istnieje prawny obowiązek ich sporządzenia i przedstawienia ich stronom umowy;
  • 6.Ust.1.lit.f) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentach wymaganych od wykonawcy na podstawie zapisów umowy.

   

  Jak długo będą przetwarzane Państwa dane

  Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż do końca realizacji zawartej umowy i okresu wymaganego przez odpowiednie przepisy księgowe, podatkowe i/lub okresu przedawnienia roszczeń, określonego w przepisach prawa.

   

  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Odbiorcą zebranych od Państwa danych osobowych mogą być uprawnione do tego instytucje, w zakresie przysługującym im uprawnień nadzoru i kontroli, w tym Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia lub Urząd Marszałkowski, w zależności od zakresu podpisanej umowy i charakteru jej finasowania, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

   

  Państwa dane osobowe w trakcie przetwarzania mogą być przekazywane przez Szpital zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, w celu zapewnienia obsługi systemów informatycznych, księgowych i prawnych, na podstawie podpisanych z tymi podmiotami umów, wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z tych umów.

   

  Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

   

  Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich danych osobowych, oraz:

  • prawo do sprostowania błędnych danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych;
  • prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  • prawo do wnioskowania o usunięcie danych.

   

  Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne wymagania i przepisy prawa.

   

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

   

  Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

  Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:

   

  Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w dowolnej formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

   

  Podstawa prawna niniejszych informacji

  Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

 • DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRACĘ

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy w związku z prowadzeniem naboru pracowników

   

  Kto przetwarza Państwa dane osobowe

  Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Polska. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000352784 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy. Wysokość kapitału zakładowego wynosi: 252.553.000,00 zł, NIP: 6783105119, REGON: 121188694, telefon: (12) 646 80 00, fax: (12) 646 89 30.

   

  W jakim celu są przetwarzane dane osobowe

  Dane osobowe otrzymane od Państwa są przetwarzane przez Szpital w celu prowadzenia rekrutacji pracowników. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w art. 221 §1 Kodeksu Pracy.

  Jakie dane przetwarzamy i na jakiej podstawie

  Przetwarzane są następujące kategorie danych osobowych:

  • Imię (imiona), nazwisko, – w celu identyfikacji osoby;
  • data urodzenia;
  • adres do korespondencji – niezbędny do kontaktu z kandydatem, lub;
  • inne dane kontaktowe: telefon, adres email – jeżeli osoba ubiegająca się o zatrudnienie życzy sobie prowadzić komunikację środkami elektronicznymi;
  • wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, – niezbędne do oceny i wyboru kandydata.

   

  Podanie powyższych danych jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Niepodanie powyższych danych może być przyczyną odmowy rozpatrzenia oferty złożonej przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

   

  Zgodnie z Art. 221 §1 Kodeksu Pracy oczekujemy od Państwa podania w CV jedynie wymienionych powyżej informacji. Dodatkowe informacje są udostępniane przez Państwo dobrowolnie.

   

  Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO na podstawie następujących przesłanek:

  • 6.Ust.1.lit.b) przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w odniesieniu do danych osobowych kandydata;
  • 6.Ust.1.lit.a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w odniesieniu do innych niż wymagane przez Kodeks Pracy danych osobowych, które kandydat udostępnił z własnej woli;
  • 6.Ust.1.lit.c) przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – w odniesieniu do danych osobowych kandydata;
  • 6.Ust.1.lit.f) przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem – w odniesieniu do dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami oraz komunikacji z kandydatem środkami elektronicznymi.

   

  Jak długo będą przetwarzane Państwa dane

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procedury rekrutacji. Wszelkie materiały otrzymane od osób ubiegających się o zatrudnienie, które w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zostały zatrudnione, zostaną trwale zniszczone, a dane elektroniczne usunięte z wszystkich nośników danych.

   

  Przez zakończenie procesu rekrutacji należy rozumieć umieszczenie na stronie internetowej Szpitala informacji o zakończonym procesie rekrutacji na dane stanowisko.

   

  W przypadku skarg lub sporów dotyczących procesu rekrutacji Państwa dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia roszczeń, określonego w przepisach prawa.

   

  Komu udostępniamy Państwa dane osobowe

  Odbiorcą zebranych od Państwa danych osobowych mogą być uprawnione do tego instytucje, w zakresie przysługującym im uprawnień, wynikających z przepisów prawa.

   

  Państwa dane osobowe w trakcie przetwarzania mogą być przekazywane przez Szpital zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, w celu zapewnienia obsługi systemów informatycznych, księgowych i prawnych, na podstawie podpisanych z tymi podmiotami umów, wyłącznie w celu i zakresie wynikającym z tych umów.

   

  Czy używamy dane osobowe do profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji

  Państwa dane osobowe nie stanowią podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

   

  Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługuje Państwu prawo do informacji o przetwarzaniu danych i dostępu do swoich danych osobowych, oraz:

  • prawo do sprostowania błędnych danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych;
  • prawo do złożenia wniosku o ograniczenie przetwarzania;
  • prawo do wnioskowania o usunięcie danych.

   

  Państwa wniosek w sprawach przetwarzania danych zostanie zrealizowany bez zbędnej zwłoki, zgodnie z przepisami RODO, w takim zakresie, w jakim umożliwiają to inne wymagania i przepisy prawa.

   

  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa:

  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

   

  Jak skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych

  Szpital wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować:

   

  Mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z administratorem danych w dowolnej formie, pisemnie lub korzystając z dostępnych środków komunikacji elektronicznej.

   

  Podstawa prawna niniejszych informacji

  Podstawą prawną do udzielenia niniejszej informacji jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

Skip to content