akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Staże dla osób bezrobotnych

Szpital Rydygiera realizuje staże dla osób bezrobotnych, które finansowane są przez Urząd Pracy oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programów wspierania i aktywizowania osób bezrobotnych.

Od 2008 roku szpital przeprowadził kilkadziesiąt staży z zakresu ratownictwa medycznego, psychologii klinicznej, fizjoterapii i innych dziedzin mających zastosowanie w późniejszej pracy zawodowej dla osób pozostających bez pracy, w tym dla osób niepełnosprawnych (finansowanie ze środków PFRON).

Krok po kroku

 1. przygotowanie podania oraz niezbędnych dokumentów
 2. rozmowa z właściwym kierownikiem komórki organizacyjnej, w której osoba bezrobotna chce odbywać staż i uzyskać zgodę na jego organizację.
 3. złożenie kompletu dokumentów na Dzienniku Podawczym Szpitala (Ip.).
 4. złożenie we właściwym Urzędzie Pracy kompletu dokumentów, przygotowanych przez Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Rydygiera, w tym: wniosek o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej wraz załącznikami (KRS, NIP, REGON i in.)

Urząd Pracy musi rozpatrzyć wniosek w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia; pozytywna decyzja pozwala osobie bezrobotnej uzyskać z Urzędu Pracy skierowanie do pracodawcy (organizatora stażu) i na koszt organizatora przejść badania wstępne w ramach medycyny pracy. Rozpoczęcie stażu jest możliwe po uzyskaniu zdolności do pracy oraz dopełnieniu formalności w Sekcji Zarządzania Zasobami Ludzkimi Szpitala Rydygiera.

Ważne informacje

 • Jak ubiegać się o organizację stażu dla osoby bezrobotnej?

  Wniosek o zorganizowanie stażu jest poprzedzony podaniem osoby bezrobotnej zawierającym:

  • imię i nazwisko
  • datę urodzenia,
  • adres zamieszkania,
  • czasokres odbywania stażu,
  • miejsce odbywania stażu,
  • nazwę stanowiska pracy, na którym będą realizowane zadania stażysty

  Podanie musi być opatrzone pisemną zgodą właściwego Kierownika komórki organizacyjnej, w której bezrobotny będzie odbywał staż wraz z informacją dotyczącą Opiekuna osoby bezrobotnej (stażysty). Podanie musi uzyskać również zgodę Dyrektora właściwego pionu. Ostateczną decyzję w sprawie realizacji stażu dla osoby bezrobotnej podejmuje Prezes Zarządu Spółki.

  Do podania należy dołączyć kserokopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplom, świadectwo lub inny dokument) – jeżeli osoba bezrobotna takie posiada. W przypadku realizacji stażu dla osoby niepełnosprawnej do podania należy dołączyć kserokopie orzeczenia o posiadanym stopniu niepełnosprawności.

 • Wniosek o zorganizowanie stażu

  Wniosek należy pobrać z właściwego Urzędu Pracy lub wydrukować ze strony internetowej i zgłosić się z nim do wyznaczonego Opiekuna w komórce, w której bezrobotny planuje odbyć staż.  Po ustaleniu programu stażu, wniosek należy dostarczyć do Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (piętro I. pok. 62). Tam następuje uzupełnienie wniosku przez zapisy Organizatora stażu (Szpital) i w wersji finalnej osoba bezrobotna składa wniosek wraz z załącznikami we właściwym Urzędzie Pracy.

 • Umowa stażowa

  Umowę o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej podpisuje pracodawca (Organizator) z Urzędem Pracy. W umowie zawarty jest program stażu, zadania stażysty i umiejętności zawodowe, które nabędzie w trakcie jego odbywania. Pracodawca (Organizator) nie podpisuje umowy ze stażystą. Staż nie jest formą zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu Pracy. Stażysta posiada nadal status osoby bezrobotnej.

 • Przebieg stażu

  Nad prawidłowym przebiegiem stażu czuwa Opiekun zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy -udziela bezrobotnemu wskazówek, pomaga wykonywać powierzone zadania oraz zapoznaje stażystę z jego obowiązkami i uprawnieniami.

  Stażysta, chociaż nie jest zatrudniony w Szpitalu, podlega kierownictwu szpitala i pracuje w pełnym wymiarze czasu przez pięć dni w tygodniu. Przez cały okres odbywania stażu Urząd Pracy wypłaca stażyście stypendium miesięczne, w tym ustala i opłaca składki na ubezpieczenie społeczne za każdego bezrobotnego odbywającego staż i pobierającego stypendium. Bezrobotnemu stażyście przysługują świadczenia publicznej służby zdrowia, które są udzielane na podstawie wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej lub zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wydanego przez Urząd Pracy.

 • Udzielanie dni wolnych

  Stażysta nie ma prawa do urlopu, ale przysługują mu 2 dni wolne za każde 30 dni (kalendarzowe)  odbytego stażu. W ostatnim miesiącu odbywania stażu dni wolne są udzielane przed terminem zakończenia stażu. Bezrobotnemu przysługują wszystkie dodatkowe dni wolne od pracy, przewidziane w obowiązującym regulaminie pracy Organizatora. Okres trwania stażu wliczany jest do okresu, od którego zależy późniejszy wymiar urlopu wypoczynkowego.

 • Kto może być kierowany na staż do 6 miesięcy

  Na okres od 3 do 6 miesięcy skierowanie na staż może otrzymać:

  • osoba bezrobotna do 25 roku życia, osoba bezrobotna długotrwale lub po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz  kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
  • osoba bezrobotna powyżej 50 roku życia,
  • osoba bezrobotna bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
  • osoba bezrobotna samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • osoba bezrobotna, która po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęła zatrudnienia, osoba niepełnosprawna.
 • Kto może być kierowany na staż do 12 miesięcy

  • osoba bezrobotna do 25 roku życia (tj. osoba, która do dnia zastosowania usług nie ukończyła 25 roku życia),
  • osoba bezrobotna, która nie ukończyła 27 roku życia, jeżeli nie upłynął okres 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

  Bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego Organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Ważne dokumenty

1. Podanie o organizację stażu dla osoby bezrobotnej:
Podanie o zorganizowanie stażu osoba zainteresowana kieruje do Prezesa Zarządu Spółki za pośrednictwem Dziennika Podawczego Szpitala Rydygiera (Ip.).

2. Lista obecności:
Stażysta jest zobowiązany dostarczać do Urzędu Pracy w terminie 5 dni po zakończeniu każdego miesiąca stażu listy obecności podpisanej przez bezrobotnego (ksero listy obecności należy dostarczać do Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi – piętro I pok. 61).

3. Sprawozdanie z przebiegu stażu:
Prawdziwość informacji zawartych w sprawozdaniu stażysty poświadcza własnym podpisem Opiekun stażu.

4. Opinia po zakończeniu stażu:
Do 7 dni po zakończeniu stażu Opiekun opracowuje opinię z informacjami o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach pozyskanych w trakcie stażu. Na podstawie opinii Urząd Pracy wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Uwaga:  jeżeli staż jest współfinansowany ze środków unijnych, Opiekun stażysty jest zobowiązany do oznakowania pomieszczeń lub miejsca pracy stażysty poprzez umieszczenie znaków (naklejek): logo EFS i logo UE oraz informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

Dokumenty do pobrania

Podanie o zorganizowanie stażu dla osoby bezrobotnej

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 376
(Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.00)

Skip to content