akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Projekty, które zmieniają Szpital

Finansowe wsparcie, pozwalające na montaż dostępnych środków unijnych, budżetowych, samorządowych i instytucjonalnych w większości placówek medycznych stanowi priorytetowe kryterium dla przygotowywanych planów inwestycyjnych i rozwojowych.

Tę szansę wykorzystuje również Szpital Rydygiera w Krakowie, aktywnie pozyskując nowe źródła finansowania na poziomie centralnym i regionalnym. Wszystkie realizowane projekty, które zyskały zewnętrzne dofinansowanie prezentujemy poniżej. Lista jest uaktualniana zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac.

Fundusze europejskie

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3

  Wartość projektu:

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – „Pakiet Medyczny 3” – dofinansowanie 4,62 mln zł

  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego

  Czas realizacji:

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. uczestniczy
  jako Partner w realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”,
  w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który stanowi kontynuację wspólnych działań samorządu województwa oraz podmiotów medycznych na rzecz skutecznej walki z pandemią wywołaną COVD-19 i jej skutkami zdrowotnymi na terenie województwa małopolskiego.

  W ramach realizacji projektu szpital dokona zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego w tym m.in. aparatu RTG ramię C, aparatu USG, videokolonoskopów, diatermii chirurgicznej, defibrylatora, wyposażenia komory hiperbarycznej w postaci kardiomonitora, respiratora oraz pompy infuzyjnej, łóżek z materacami przeciwodleżynowymi, kolumn przyłóżkowych, wózków anestezjologicznych, asystora kaszlu.

  Istotnym obszarem wsparcia będzie rehabilitacja oddechowa oraz ogólnoustrojowa pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19, dla których w ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci ergometrów, bieżni rehabilitacyjnej z rejestratorami, aparatów do masażu podciśnieniowego, ultradźwięków, elektroterapii i krioterapii, szyn CPM do rehabilitacji stawów kończyny górnej i dolnej.

  Poprawie ulegną także warunki dezynfekcji sprzętu i wyposażenia medycznego w wyniku zakupu myjni endoskopowa ze zmiękczaczem wody dla Zakładu Endoskopii oraz myjni narzędziowej przelotowej dla Centralnej Sterylizatornii.

  Elementem realizacji projektu będzie ponadto zakup środków ochrony indywidualnej w celu utworzenia magazynu rezerw, który będzie zabezpieczał potrzeby wojewódzkich podmiotów leczniczych na wypadek wzrostu zagrożenia epidemią.

   

  Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie mają na celu wzmocnienie potencjału naszego szpitala w skutecznym zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków zdrowotnych pandemii COVID-19 w skali całego regionu.

 • Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności

  Wartość projektu:

  Całkowita wartość prac termomodernizacyjnych realizowanych przez Szpital: 56,84 mln zł.

  Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
  2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

  Czas realizacji:

  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: marzec 2022 r.

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w partnerstwie z Województwem Małopolskim
  (Lider projektu) oraz innymi podmiotami publicznymi z regionu realizuje projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu eksploatacyjnego na środowisko naturalne.
  W ramach projektu Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zrealizuje następujący zakres prac termomodernizacyjnych:

  Budynek główny Szpitala w Krakowie:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz stropodachu wełną mineralną wraz z wykonaniem demontażu płyt azbestowych
  2. Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej
  3. Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego – wymiana 31 central nawiewno-wywiewnych na jednostki z glikolowym odzyskiem ciepła
  4. Montaż systemu zarządzania budynkiem (BMS)

  Budynek Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim:
  1. Docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropodachu wełną mineralną
  2. Wymiana stolarki okiennej
  3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.w.u.
  4. Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. z automatyką pogodową wraz z licznikami ciepła

  Planowane rezultaty realizacji projektu:
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów
  • Obniżenie zużycia energii cieplnej
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

  Budynek Główny Szpitala:

  Budynek ZOD w Makowie Podhalańskim:

 • Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

  Wartość projektu:

  Szacowana całkowita wartość projektu ok. 205,5 mln zł; dofinansowanie UE: ok. 185 mln zł.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Czas realizacji:

  2016 – 2021

  O projekcie

  Szpital Rydygiera jako Partner uczestniczy  w realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej(MSIM)”, który stanowi kontynuację pilotażowego projektu, zainicjowanego w 2015 r przez 3 wojewódzkie szpitale z Małopolski .

  Celem jest powołanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami). Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi, a w ramach wspólnych działań przewidywane jest:

  • utworzenie na poziomie regionalnym wspólnej platformy umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie;
  • rozbudowa platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in. dostęp pacjentów do danych medycznych, wymiana EDM, e-rejestracja regionalna połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1; integracja z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania,
  • zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
  • przyłączenie kolejnych podmiotów leczniczych do platformy MSIM
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – „Pakiet Medyczny 2” – dofinansowanie 4,05 mln zł

  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera – Partner działań na rzecz skutecznej walki z pandemią wywołaną COVD-19, realizowanych wspólnie przez samorząd województwa oraz podmioty medyczne, w ramach projektu dokona zakupu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem sprzętowym, z przeznaczeniem wykorzystania jako narzędzie diagnostyczne w przesiewowym badaniu klatki piersiowej (zmiany w miąższu płucnym).

  Dodatkowo, w ramach projektu Szpital przeprowadzi prace modernizacyjne w pomieszczeniach Pracowni MR, które obejmą zaplecze rejestracji z poczekalnią, pomieszczenie przygotowania pacjenta, gabinet lekarski, sterownię, pomieszczenie techniczne, zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla personelu, zaplecze sanitarno-higieniczne dla pacjentów oraz korytarze komunikacyjne. Ich realizacja zapewni komfort obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w zakresie BHP oraz optymalne warunki eksploatacyjne dla zakupionego sprzętu medycznego.

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny

  Wartość projektu:

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – 3 202 441,82 zł 

  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Rydygiera jest jednym z 46 Partnerów projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”, w ramach którego na walkę z pandemią wywołaną COVD-19 przeznaczono ponad 190 mln zł. Zgodnie z założeniami projektu środki te przeznaczone są na zakup karetek, sprzętu i wyposażenia medycznego, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, wyposażenia i testów laboratoryjnych do badań w kierunku SARS-COV-2.

  Szpital Rydygiera w ramach projektu pozyska sprzęt medyczny niezbędny do zwalczania, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, tj: tomograf komputerowy, 13 respiratorów i 1 komorę laminarną.

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny

  Wartość projektu:

  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”- dofinansowanie 250 000 zł z RPO oraz 37 500 zł wkład własny

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

  Czas realizacji:

  01.08.2020 – 28.02.2021

  O projekcie

  Szpital Rydygiera w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” realizuje grant „Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim w związku z epidemią wirusa Covid-19”. W ramach działań projektowych przewidziane jest:

  • doposażenie stanowisk pracy personelu oraz pacjentów ZOD w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  • doposażenie ZOD w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
  • utworzenie na terenie ZOD miejsca izolacji/kwarantanny dla pacjenta wentylowanego mechanicznie przed przyjęciem do ZOD w sytuacji wypisu ze szpitala
  • utworzenie na terenie ZOD miejsca izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu ZOD, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2.
   Efektem realizacji projektu będzie stworzenie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów i pracy personelu w Zakładzie Opieki Długoterminowej w kontekście zagrożenia i skutków Covid-19.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom edycja II

  Wartość projektu:

  Kwota dofinansowania – 461 723,68 zł

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Czas realizacji:

  1 maja – 31 sierpnia 2021 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez
  finansowe wsparcie personelu medycznego oraz pomocniczego, zapewniającego opiekę oraz prawidłowe funkcjonowanie Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim. Wsparcie dotyczy osób, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia w okresie od września do grudnia 2020 r. musiały zrezygnować z dodatkowych miejsc zatrudnienia i przeznaczone jest dla 67 pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, w tym pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających.

  Organizacja modelu bezpiecznego systemu pracy w Zakładzie Opieki Długoterminowej oraz pełne zaangażowanie personelu pozwalają zapewnić bezpieczne warunki pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentów, bezpieczne i higieniczne warunki pracy personelu z jednoczesną ochroną ich rodzin i najbliższych przez skutkami epidemii (ograniczenie transmisji zakażenia).

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOD

  Wartość projektu:

  Kwota dofinansowania – 487 072,57 zł.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Kwota dofinansowania projektu wynosi 487 072,57 zł.

  Czas realizacji:

  1 maja – 31 grudnia 2020 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

  Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i personelu Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim poprzez wsparcie finansowe personelu medycznego oraz pomocniczego, zapewniającego opiekę oraz prawidłowe funkcjonowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia od maja do sierpnia 2020 r. musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

  Dodatkowym wynagrodzeniem w ramach projektu objętych będzie 65 pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, w tym pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni i osoby sprzątające.  Projektowe dofinansowanie przeznaczone zostanie również na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu oraz pacjentów w celu utrzymania reżimu sanitarnego na terenie Zakładu.

 • Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

  Wartość projektu:

  34,42 mln zł, w tym:

  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 21,67 mln zł

  – dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 6,70 mln zł

  – środki własne szpitala 6,05 mln zł.

  Czas realizacji:

  od 06. 2016 r. do 12.2019 r.

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w latach 2016-2019 zrealizował projekt budowy Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, które jest miejscem specjalistycznej opieki chirurgicznej nad pacjentami oparzonymi oraz wymagającymi replantacji z całej Polski południowej. W naszym ośrodku profesjonalną diagnostykę i terapię oraz poprawę jakości życia uzyskują dzieci i dorośli
  z rozległymi oparzeniami ciała i dróg oddechowych, amputacjami kończyn, wadami wrodzonymi oraz okaleczeniami nabytymi w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz ubytkami słuchu.

  Naszym pacjentom zapewniamy leczenie chirurgiczne z zastosowaniem najnowocześniejszych metod (m.in. opatrunki specjalistyczne, przeszczepy skóry własnej pośredniej grubości, hodowle komórkowe skóry) z zapewnieniem leczenia żywieniowego, terapii nerkozastępczej oraz leczenia ran i blizn pooparzeniowych. Bardzo istotnym obszarem rozwijanym w Centrum jest specjalistyczna rehabilitacja chorych oparzonych (w tym rehabilitacja w oparzeniach dróg oddechowych), oparta o uzupełniające się wykorzystanie metod zachowawczych (fizjoterapia,) oraz chirurgicznych (przeszczepy skóry) oraz specjalistyczna opieka w zakresie niwelowania bólu. Istotnym w skali Polski południowej jest rozwój obszaru leczenia implantologicznego i rehabilitacji wad ucha środkowego, w tym m.in. poprzez operacje rekonstrukcyjne w wadach typu mikrocja z niedorozwojem ucha środkowego przy współpracy z Oddziałem Otolaryngologii tutejszego Szpitala

  W nowej siedzibie MCOP na powierzchni ok. 3 290 m² zwielokrotniona została dotychczasowa liczba łóżek szpitalnych w zakresie opieki nad dorosłymi pacjentami –  dysponujemy łącznie 33 łóżkami – 20 na Oddziale Oparzeń i 13 na Oddziale Chirurgii Plastycznej.

  Zaplecze opieki stacjonarnej dla najmłodszych pacjentów stanowi 14 łóżek na Oddziale Chirurgii Plastycznej Dzieci (9 łóżek +5 łóżek wzmożonego nadzoru nad dziećmi oparzonymi). Dodatkowo powstał także Oddział Intensywnej Opieki Medycznej z 4 łóżkami dla dzieci. W nowej siedzibie MCOP znajdują się ponadto Blok Operacyjny Oparzeniowo-Plastyczny, sale zabiegowe, gabinety konsultacyjne, Pracownia Fizjoterapii Oparzeń. Integralnym elementem działalności ośrodka jest zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne. Centrum wyposażone jest w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.

  W wyniku realizacji projektu osiągnięto założony cel, którym była poprawa dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie leczenia oparzeń, chirurgii plastycznej i replantacyjnej dla dorosłych oraz rozszerzenie skali opieki na małoletnich pacjentów

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 • Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet

  Wartość projektu:

  wartość projektu 15,75 mln zł, w tym
  12,00 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  0,75 mln zł  z budżetu Województwa Małopolskiego oraz 3,00 mln zł – środki własne Szpitala 

  Działania 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Czas realizacji:

  ………………….

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Rydygiera otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet”, którego celem jest modernizacja istniejących pomieszczeń Oddziału Położnictwa i Neonatologii, Oddziału Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Położniczo–Ginekologicznej i Poradni Neonatologii oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego.

  W Centrum świadczona będzie kompleksowa opieka nad kobietą i dzieckiem, łącząca procesy edukacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Głównym celem działań będzie podnoszenie świadomości zdrowotnej, w tym rozrodczej kobiet, zwiększanie szans prokreacyjnych (leczenie niepłodności, badania prenatalne) oraz zwiększanie kontroli nad procesami wieku dojrzałego (m.in. menopauza, procesy starzenia, profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych).

  Jednym z zadań ośrodka będzie wczesna diagnostyka wad płodu, a w jej konsekwencji możliwość podjęcia zabiegów ograniczających lub niwelujących wady rozwojowe jeszcze w życiu płodowym dziecka. Przy wykorzystaniu możliwości pełno profilowego ośrodka leczenia skojarzonego nowotworów litych, zapewniona zostanie kompleksowa opieka nad pacjentkami z nowotworami narządów rodnych.

Granty i dotacje

 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

  Wartość projektu:

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

   

  SZACUNKOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZADAŃ: 3 054 000,00 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 000 000,00 zł

  Czas realizacji:

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

   

  ZADANIA:

  „Modernizacja instalacji tlenowej w celu zapewnienia

  bezpieczeństwa terapii pacjentów leczonych w związku z pandemią Covid 19″

   

  „Modernizacja pomieszczeń dwóch Pracowni wraz z zakupem cyfrowych aparatów RTG w celu  zwiększenia dostępu do diagnostyki klatki piersiowej
  w przebiegu Covid 19”

   

  „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – łóżka szpitalne z materacami
  i szafkami przyłóżkowymi, videogastroskopy, videolaryngoskop, myjka parowa narzędziowa

   

   

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał w 2022 roku 3,00 mln złotych dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych, w tym w warunkach zwiększonego zagrożenia wynikającego
  z pandemii COVID-19.

  Celem działań jest zapewnienie lepszego dostępu do diagnostyki i terapii pacjentów,
  w tym leczonych w przebiegu zakażenia COVID-19.

  Modernizacja instalacji zaopatrującej w tlen oraz podtlenek azotu zapewni optymalne warunki leczenia zabiegowego, intensywnej opieki pooperacyjnej, prowadzenia tlenoterapii zastępczej
  w najcięższych powikłaniach oddechowych oraz dostęp do tlenoterapii hiperbarycznej.

  Modernizacja pracowni oraz zakup cyfrowych aparatów RTG poprawi dostęp i jakość obrazowania klatki piersiowej, co usprawni diagnostykę płuc oraz powikłań układu oddechowego
  w przebiegu zakażenia COVID-19.

  Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego poprawi komfort i bezpieczeństwo sanitarne pobytu hospitalizacyjnego oraz leczenia pacjentów, w tym z niewydolnością oddechową oraz powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi w przebiegu zakażenia COVID-19.

   

  Całość zaplanowanych działań przełoży się na wzmocnienie potencjału Szpitala w procesie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

  Wartość projektu:

  Koszt zakupu: 1 012 564,60 zł,
  w tym środki dotacji: 1 000 000 zł.

  Czas realizacji: 2021 rok

  …………

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
  BUDŻETU PAŃSTWA
   

   NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

  ZADANIE: ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał w 2021 roku dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”.

  Celem działania jest zapewnienie lepszego doposażenia Oddziałów/Ośrodków/Zakładów Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie i po przebytym leczeniu.

  Leczenie przeciwnowotworowe wiąże się często z dużym stresem, bólem oraz zmniejszeniem aktywności fizycznej, a niekiedy nawet z unieruchomieniem, które w znaczący sposób zwiększają ryzyko powikłań krążeniowo-oddechowych. Dlatego też rehabilitacja onkologiczna powinna stanowić integralną i uzupełniającą część interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego.

  Ze środków dotacji zakupiono na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej naszego szpitala następujący sprzęt do rehabilitacji onkologicznej:
  – egzoszkielet – 1
  – zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych – 1
  – bieżnia do nauki chodu – 1
  Sprzęt ten posłuży do przywracania i wzmacniania sprawności psychofizycznej pacjentów utraconej lub obniżonej na skutek przebytej choroby nowotworowej.

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 012 564,60 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 zł

 • Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o

  Wartość projektu:

  Koszt zakupu: 162 000 zł,
  w tym środki darowizny FUNDACJI ORLEN: 50 000 zł.

  Czas realizacji:

  …………

  O projekcie

  Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
  sp. z o.o. jest beneficjentem FUNDACJI ORLEN, która wsparła naszą jednostkę DAROWIZNĄ
  w kwocie 50 000,00 zł
  z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

  „Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Dzięki otrzymanemu wsparciu FUNDACJI ORLEN w lutym br. szpital zakupił zestaw sprzętowy do chirurgii laparoskopowej złożony m.in. z kamery, monitora, źródła światła, insuflatora. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do przeprowadzania zaawansowanych, małoinwazyjnych operacji laparoskopowych w leczeniu schorzeń onkologicznych m.in. układu pokarmowego (nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki, jelita grubego).

  Celem przedsięwzięcia jest poprawa zaplecza sprzętowego do leczenia operacyjnego schorzeń nowotworowych. Nasz szpital jest jednym z 5 ośrodków skojarzonego leczenia nowotworów litych w Małopolsce. W jednym miejscu zapewniamy pacjentom kompleksową diagnostykę i terapię (leczenie zachowawcze, chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) skracając czas od postawienia diagnozy do podjęcia leczenia. Chorzy onkologiczni stanowią ok. 68% wszystkich leczonych w naszym szpitalu (zarówno stacjonarnie jak też ambulatoryjnie); jest to populacja ok 126 tys. pacjentów rocznie. Istotną grupą leczonych u nas schorzeń onkologicznych są nowotwory przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, wątroby, jelita grubego, okrężnicy, esicy, odbytnicy, trzustki, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego). Z uwagi na ich rosnącą skalę od lat prowadzimy kompleksowe działania zmierzające do wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia tych schorzeń.

  Zakup wieży laparoskopowej pozwoli realnie zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych, zwłaszcza tych ze wskazań onkologicznych, dla których czas podjęcia interwencji chirurgicznej decyduje o pozytywnych rokowaniach leczenia. W przypadku zabiegów o podłożu onkologicznym małoinwazyjne, prowadzone pod kontrolą obrazowania USG czy RTG procedury zwiększają skuteczność i precyzję lokalizacji zmiany i jej wycięcia. Mniejsza traumatyzacja tkanek i powłok w trakcie zabiegu laparoskopowego to nie tylko efekt kosmetyczny po stronie pacjenta, ale przede wszystkim ograniczenie procedur znieczulenia, szybsze gojenie się ran (ograniczenie ryzyka leczenia powikłań pooperacyjnych i zakażeń), redukcja kosztów terapii bólu. Wszystko to oznacza szybszą rekonwalescencję pacjenta i możliwość skrócenia pobytu hospitalizacyjnego. W wielu wypadkach (wykrycie i usunięcie najmniejszych zmian chorobowych) pozwoli podjąć terapię z rokowaniami na pełne wyleczenie eliminując koszty długotrwałej i nieefektywnej terapii. niepełnosprawność).

  Z efektów realizacji projektu skorzystają mieszkańcy województwa Małopolskiego, zwłaszcza populacja ok. 126 tys. chorych onkologicznie leczona średniorocznie w naszym szpitalu.

  Koszt zakupu: 162 000 zł, w tym środki darowizny FUNDACJI ORLEN 50 000,00 zł.

  W imieniu Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. serdecznie dziękujemy FUNDACJI ORLEN za przekazane wsparcie !!!

 • Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

  Wartość projektu:

  wartość kosztu kwalifikowanego zadania: 82.150,85 zł; kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 75.000 zł

  Czas realizacji:

  …………

  O projekcie

  Szpital Rydygiera ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych – Szpital tymczasowy EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie”.

  Jego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zabezpieczenie, selektywną zbiórkę oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w trakcie działalności Szpitala Tymczasowego EXPO w Krakowie powołanego w związku z pandemią wirusa COVID-19. W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 14,628 Mg odpadów medycznych.

 • Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość projektu:

  Szacowana wartość zadania 13,17 mln zł, w tym
  8,95 mln zł. kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 

  Czas realizacji:

  zadanie realizowane od lipca do grudnia 2021 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera przy wsparciu środków finansowych z budżetu Województwa Małopolskiego realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Celem projektu jest poprawa i rozbudowa stacjonarnego zaplecza leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi oraz urologicznymi, z którego rok rocznie korzysta populacja ok. 4,5 tys. chorych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie jednej z największych populacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce (ok. 550 osób objętych programami lekowymi). Poza leczeniem farmakologicznym prowadzona jest aktywna rehabilitacja ogólnoustrojowa pacjentów, mająca na celu obniżenie napięć mięśniowych i poprawę sprawności ruchowej, redukcję zaburzeń równowagi, ograniczenie niedowładów kończyn, które w istotny sposób ograniczają codzienne funkcjonowanie pacjentów.

  Oddział zapewnia także diagnostykę oraz leczenie padaczki (posiada nowoczesną pracownia EEG i Video EEG), diagnostykę i leczenie miastenii oraz chorób nerwowo-mięśniowych (pracownia EMG). Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, zabiegowe, sale diagnostyki, wlewów oraz rehabilitacji w programach lekowych, administracyjno-socjalne, porządkowe i gospodarcze.

  Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia pobytu pacjentów na Oddziale Urologii z zapleczem sanitarnym, sale zabiegowe, sale diagnostyki, wlewów oraz rehabilitacji w programach lekowych, administracyjno-socjalne, porządkowe i gospodarcze. Integralnym elementem zadania jest także zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla wskazanych oddziałów.

 • Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość projektu:

  Szacowana wartość zadania 1 504 300 zł,
  w tym 1 500 000 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

  Czas realizacji:

  zadanie realizowane od maja do grudnia 2021 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego otrzymał dofinasowanie zadania inwestycyjnego „Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Celem projektu jest rozwój zaplecza sprzętowego, dedykowanego diagnostyce obrazowej, śródoperacyjnej oraz zakup sprzętu do opieki okołooperacyjnej i pielęgnacji pacjentów po skomplikowanych urazach, oparzeniach i amputacji.
  Do szpitala trafi przenośny aparat USG z głowicami, aparat RTG typu „Ramię C”, monitor hemodynamiczny, system uciskowy dwukanałowy, wózek transportowo-kąpielowy z regulacją hydrauliczną oraz wyposażenie dodatkowe w postaci nawilżacza, ogrzewacza powietrza do respiratora oraz do wysokoprzepływowej tlenoterapii.

  Ponadto Zakład Diagnostyki Obrazowej zostanie doposażony w system radiografii cyfrowej, który poza wsparciem  Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego będzie wykorzystywany w diagnostyce obrazowej m.in. układu kostno-stawowego, kości twarzoczaszki, czaszki, zatok przynosowych, narządów jamy brzusznej pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnie. System będzie także przeznaczony do diagnostyki zmian w obrębie klatki piersiowej w przebiegu oraz po przebytym zakażeniu COVID-19.

Skip to content