akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Projekty, które zmieniają Szpital

Finansowe wsparcie, pozwalające na montaż dostępnych środków unijnych, budżetowych, samorządowych i instytucjonalnych w większości placówek medycznych stanowi priorytetowe kryterium dla przygotowywanych planów inwestycyjnych i rozwojowych.

Tę szansę wykorzystuje również Szpital Rydygiera w Krakowie, aktywnie pozyskując nowe źródła finansowania na poziomie centralnym i regionalnym. Wszystkie realizowane projekty, które zyskały zewnętrzne dofinansowanie prezentujemy poniżej. Lista jest uaktualniana zgodnie z harmonogramem prowadzonych prac.

Fundusze europejskie

 • Modernizacja Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz Oddziału Radioterapii

  Wartość projektu:

  Modernizacja Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz Oddziału Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.

  Celem projektu jest poprawa dostępności i warunków stacjonarnej terapii schorzeń onkologicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,
  w szczególności leczenia nowotworów litych oraz układu krwiotwórczego i chłonnego. Realizacja projektu służyć będzie ograniczeniu skali zachorowalności oraz negatywnych skutków schorzeń onkologicznych w regionie, które od wielu lat istotnie obniżają potencjał zdrowotny mieszkańców Małopolski oraz generują negatywne trendy demograficzne
  i społeczne.

  Czas realizacji: 12.2023 r.

  O projekcie

  Szanowni Państwo,

  miło nam poinformować, że w dniu 10.10.2023r. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zawarł umowę o dofinansowanie projektu pn.

  „Modernizacja Oddziału Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym oraz Oddziału Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o.”

  który uzyskał wsparcie finansowe w wysokości blisko 16,64 mln zł ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

  Celem projektu jest poprawa dostępności i warunków stacjonarnej terapii schorzeń onkologicznych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.,
  w szczególności leczenia nowotworów litych oraz układu krwiotwórczego i chłonnego. Realizacja projektu służyć będzie ograniczeniu skali zachorowalności oraz negatywnych skutków schorzeń onkologicznych w regionie, które od wielu lat istotnie obniżają potencjał zdrowotny mieszkańców Małopolski oraz generują negatywne trendy demograficzne
  i społeczne.

  Z efektów realizacji projektu skorzysta średniorocznie ok. 4,5 tys. chorych objętych skojarzonym leczeniem onkologicznym, na które składa się kompleksowa diagnostyka, leczenie chirurgiczne, chemioterapia i radioterapia realizowana kompleksowo w naszym szpitalu.

  W ramach projektu zmodernizowane zostaną m.in. sale pobytowe pacjentów z zapleczem sanitarnym, pokoje przyjęć i kwalifikacji do zabiegów, sale izolacyjne ze śluzami, separatki i sale obserwacyjne, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, komfortu oraz zapewnienie warunków intymności w trakcie trudnych medycznie i psychologicznie procedur medycznych.

  Integralnym elementem projektu będzie zakup nowego wyposażenia i sprzętu medycznego wykorzystywanego m.in. w opiece medycznej, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów chorych onkologicznie.

   

  Wartość projektu  16  639 423,00 zł

  w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 975 480,70 zł

  środki z budżetu Państwa 1 663 942,30 zł

 • Poprawa dostępu do ambulatoryjnej opieki onkologicznej w Poradni Onkologii Klinicznej

  Wartość projektu:

  Poprawa dostępu do ambulatoryjnej opieki onkologicznej w Poradni Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

  Celem projektu jest poprawa dostępności i warunków ambulatoryjnej diagnostyki
  i leczenia nowotworów litych w powiecie M. Kraków a docelowo całej Małopolsce. W ramach projektu zaplanowano utworzenie i wyposażenie 3 dodatkowych gabinetów przyjęć w Poradni Onkologii Klinicznej naszego szpitala, co znacznie usprawni przyjęcia oraz obsługę pacjentów leczonych pierwszorazowo lub kontynuujących terapię po zakończonym leczeniu szpitalnym.

  Czas realizacji: 12.2023 r.

  O projekcie

  Szanowni Państwo,

  miło nam poinformować, że w dniu 10.10.2023r. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zawarł umowę o dofinansowanie projektu pn.

  „Poprawa dostępu do ambulatoryjnej opieki onkologicznej w Poradni Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie”

  który uzyskał wsparcie finansowe w wysokości ponad 960 tys. zł ze środków Unii Europejskiej oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

  Celem projektu jest poprawa dostępności i warunków ambulatoryjnej diagnostyki
  i leczenia nowotworów litych w powiecie M. Kraków a docelowo całej Małopolsce. W ramach projektu zaplanowano utworzenie i wyposażenie 3 dodatkowych gabinetów przyjęć w Poradni Onkologii Klinicznej naszego szpitala, co znacznie usprawni przyjęcia oraz obsługę pacjentów leczonych pierwszorazowo lub kontynuujących terapię po zakończonym leczeniu szpitalnym.

  Z efektów realizacji projektu skorzysta średniorocznie blisko 4 tys. pacjentów objętych opieką ambulatoryjną w Poradni Onkologii Klinicznej naszego szpitala. Zwiększenie zaplecza opieki ambulatoryjnej pozwoli na realizację wybranych procedur w warunkach poza szpitalnych, co ograniczy do minimum pobyt hospitalizacyjny i jednocześnie poprawi dostępność do terapii w warunkach stacjonarnych najciężej chorym onkologicznie.

  W ramach projektu poza gabinetami przyjęć powstanie zaplecze sanitarne
  z poczekalnią dla pacjentów a także przebudowane zostanie wyjście ewakuacyjne prowadzące z nowego zaplecza Poradni w sposób umożliwiający komunikację osobom o ograniczonej sprawności (budowa pochylni oraz przebudowa istniejących schodów wyjściowych).

   

  Wartość projektu  960 577,00 zł

  w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 864 519,30 zł

  środki z budżetu Państwa 96 057,70 zł

 • Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

  Wartość projektu:

  Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
  Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
  Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

  Czas realizacji:

  O projekcie

  Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

  Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

  Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

  Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
  Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

  Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 3

  Wartość projektu:

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – „Pakiet Medyczny 3” – dofinansowanie 4,62 mln zł

  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego

  Czas realizacji:

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. uczestniczy
  jako Partner w realizacji projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 3”,
  w ramach Działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, który stanowi kontynuację wspólnych działań samorządu województwa oraz podmiotów medycznych na rzecz skutecznej walki z pandemią wywołaną COVD-19 i jej skutkami zdrowotnymi na terenie województwa małopolskiego.

  W ramach realizacji projektu szpital dokona zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego w tym m.in. aparatu RTG ramię C, aparatu USG, videokolonoskopów, diatermii chirurgicznej, defibrylatora, wyposażenia komory hiperbarycznej w postaci kardiomonitora, respiratora oraz pompy infuzyjnej, łóżek z materacami przeciwodleżynowymi, kolumn przyłóżkowych, wózków anestezjologicznych, asystora kaszlu.

  Istotnym obszarem wsparcia będzie rehabilitacja oddechowa oraz ogólnoustrojowa pacjentów po przebytym zakażeniu COVID-19, dla których w ramach projektu zaplanowano zakup sprzętu rehabilitacyjnego w postaci ergometrów, bieżni rehabilitacyjnej z rejestratorami, aparatów do masażu podciśnieniowego, ultradźwięków, elektroterapii i krioterapii, szyn CPM do rehabilitacji stawów kończyny górnej i dolnej.

  Poprawie ulegną także warunki dezynfekcji sprzętu i wyposażenia medycznego w wyniku zakupu myjni endoskopowa ze zmiękczaczem wody dla Zakładu Endoskopii oraz myjni narzędziowej przelotowej dla Centralnej Sterylizatornii.

  Elementem realizacji projektu będzie ponadto zakup środków ochrony indywidualnej w celu utworzenia magazynu rezerw, który będzie zabezpieczał potrzeby wojewódzkich podmiotów leczniczych na wypadek wzrostu zagrożenia epidemią.

   

  Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie mają na celu wzmocnienie potencjału naszego szpitala w skutecznym zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu skutków zdrowotnych pandemii COVID-19 w skali całego regionu.

 • Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności

  Wartość projektu:

  Całkowita wartość prac termomodernizacyjnych realizowanych przez Szpital: 56,84 mln zł.

  Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
  2014 – 2020, 4 Oś Priorytetowa – Regionalna Polityka Energetyczna, Działanie 4.3 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 – Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne.

  Czas realizacji:

  Planowany termin zakończenia realizacji projektu: marzec 2022 r.

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w partnerstwie z Województwem Małopolskim
  (Lider projektu) oraz innymi podmiotami publicznymi z regionu realizuje projektu pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej”. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej z jednoczesnym ograniczeniem negatywnego wpływu eksploatacyjnego na środowisko naturalne.
  W ramach projektu Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zrealizuje następujący zakres prac termomodernizacyjnych:

  Budynek główny Szpitala w Krakowie:

  1. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropów oraz stropodachu wełną mineralną wraz z wykonaniem demontażu płyt azbestowych
  2. Wymiana stolarki okiennej i zewnętrznej stolarki drzwiowej
  3. Modernizacja systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego – wymiana 31 central nawiewno-wywiewnych na jednostki z glikolowym odzyskiem ciepła
  4. Montaż systemu zarządzania budynkiem (BMS)

  Budynek Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim:
  1. Docieplenie ścian zewnętrznych, wewnętrznych oraz stropodachu wełną mineralną
  2. Wymiana stolarki okiennej
  3. Modernizacja systemu ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.w.u.
  4. Modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem kondensacyjnej kotłowni gazowej dla potrzeb c.o. z automatyką pogodową wraz z licznikami ciepła

  Planowane rezultaty realizacji projektu:
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów
  • Obniżenie zużycia energii cieplnej
  • Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej i końcowej

  Budynek Główny Szpitala:

  Budynek ZOD w Makowie Podhalańskim:

 • Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)

  Wartość projektu:

  Szacowana całkowita wartość projektu ok. 209,43 mln zł; dofinansowanie UE: 175,91 mln zł.

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E – administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E – usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

  Czas realizacji:

  2016 – 2023

  O projekcie

  Szpital Rydygiera jako Partner uczestniczy  w realizacji projektu „Małopolski System Informacji Medycznej(MSIM)”, który stanowi kontynuację pilotażowego projektu, zainicjowanego w 2015 r przez 3 wojewódzkie szpitale z Małopolski .

  Celem jest powołanie Regionalnej Platformy Wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Województwie Małopolskim (Platformy MSIM – zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi przepisami prawa odnoszącymi się do dokumentacji medycznej, a także wytycznymi technicznymi, obowiązującymi standardami i normami oraz dobrymi praktykami). Projekt realizowany jest w formule partnerstwa z podmiotami leczniczymi, a w ramach wspólnych działań przewidywane jest:

  • utworzenie na poziomie regionalnym wspólnej platformy umożliwiającej przetwarzanie i przesyłanie danych medycznych pomiędzy jednostkami medycznymi w regionie;
  • rozbudowa platformy MSIM o wybrane dodatkowe funkcjonalności/e-usługi, m.in. dostęp pacjentów do danych medycznych, wymiana EDM, e-rejestracja regionalna połączenie platformy MSIM z ogólnokrajową platformą P1; integracja z innymi krajowymi przedsięwzięciami w obszarach e-zdrowia oraz krajowej infrastruktury zaufania,
  • zapewnienie środków technicznych niezbędnych dla wymiany danych z innymi platformami regionalnymi;
  • przyłączenie kolejnych podmiotów leczniczych do platformy MSIM
 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – „Pakiet Medyczny 2” – dofinansowanie 4,05 mln zł

  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera – Partner działań na rzecz skutecznej walki z pandemią wywołaną COVD-19, realizowanych wspólnie przez samorząd województwa oraz podmioty medyczne, w ramach projektu dokona zakupu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i wyposażeniem sprzętowym, z przeznaczeniem wykorzystania jako narzędzie diagnostyczne w przesiewowym badaniu klatki piersiowej (zmiany w miąższu płucnym).

  Dodatkowo, w ramach projektu Szpital przeprowadzi prace modernizacyjne w pomieszczeniach Pracowni MR, które obejmą zaplecze rejestracji z poczekalnią, pomieszczenie przygotowania pacjenta, gabinet lekarski, sterownię, pomieszczenie techniczne, zaplecze socjalne i sanitarno-higieniczne dla personelu, zaplecze sanitarno-higieniczne dla pacjentów oraz korytarze komunikacyjne. Ich realizacja zapewni komfort obsługi pacjentów i pracy personelu medycznego z zachowaniem wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w zakresie BHP oraz optymalne warunki eksploatacyjne dla zakupionego sprzętu medycznego.

  W ramach projektu szpital zakupi wyposażenie i przeprowadzi prace adaptacyjne w Centralnej Starylizatorni, których celem jest poprawa warunków dezynfekcji i sterylizacji sprzętu medycznego i odzieży medycznej. Zakupione zostaną myjnia dezynfektor, abator + sterylizator niskotemperaturowy oraz myjnia narzędziowa.

  Ostatnim obszarem działań jest zakup sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej poprawiającego warunki pracy diagnostów oraz zwiększającego dostęp do diagnostyki na obecność wirusa COVID-19 –  komora laminarna, wirówki i wytrząsarki laboratoryjne, lampy UV.

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny

  Wartość projektu:

  Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny, dofinansowanie zakupu aparatury medycznej – 3 202 441,82 zł 

  Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Małopolskiego.

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Rydygiera jest jednym z 46 Partnerów projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny”, w ramach którego na walkę z pandemią wywołaną COVD-19 przeznaczono ponad 190 mln zł. Zgodnie z założeniami projektu środki te przeznaczone są na zakup karetek, sprzętu i wyposażenia medycznego, środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, wyposażenia i testów laboratoryjnych do badań w kierunku SARS-COV-2.

  Szpital Rydygiera w ramach projektu pozyska sprzęt medyczny niezbędny do zwalczania, zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19, tj: tomograf komputerowy, 13 respiratorów i 1 komorę laminarną.

 • Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Społeczny

  Wartość projektu:

  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”- dofinansowanie 250 000 zł z RPO oraz 37 500 zł wkład własny

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

  Czas realizacji:

  01.08.2020 – 28.02.2021

  O projekcie

  Szpital Rydygiera w ramach „Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom” realizuje grant „Podniesienie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim w związku z epidemią wirusa Covid-19”. W ramach działań projektowych przewidziane jest:

  • doposażenie stanowisk pracy personelu oraz pacjentów ZOD w środki ochrony indywidualnej niezbędne do przeciwdziałania epidemii COVID-19
  • doposażenie ZOD w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami
  • utworzenie na terenie ZOD miejsca izolacji/kwarantanny dla pacjenta wentylowanego mechanicznie przed przyjęciem do ZOD w sytuacji wypisu ze szpitala
  • utworzenie na terenie ZOD miejsca izolacji/kwarantanny/noclegu dla personelu ZOD, który nie może lub nie chce wrócić do własnych domów i rodzin ze względu na zagrożenie zarażeniem SARS-CoV-2.
   Efektem realizacji projektu będzie stworzenie bezpiecznych warunków pobytu pacjentów i pracy personelu w Zakładzie Opieki Długoterminowej w kontekście zagrożenia i skutków Covid-19.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom edycja II

  Wartość projektu:

  Kwota dofinansowania – 461 723,68 zł

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Czas realizacji:

  1 maja – 31 sierpnia 2021 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, którego celem jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 poprzez
  finansowe wsparcie personelu medycznego oraz pomocniczego, zapewniającego opiekę oraz prawidłowe funkcjonowanie Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim. Wsparcie dotyczy osób, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia w okresie od września do grudnia 2020 r. musiały zrezygnować z dodatkowych miejsc zatrudnienia i przeznaczone jest dla 67 pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, w tym pielęgniarek, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz osób sprzątających.

  Organizacja modelu bezpiecznego systemu pracy w Zakładzie Opieki Długoterminowej oraz pełne zaangażowanie personelu pozwalają zapewnić bezpieczne warunki pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentów, bezpieczne i higieniczne warunki pracy personelu z jednoczesną ochroną ich rodzin i najbliższych przez skutkami epidemii (ograniczenie transmisji zakażenia).

 • Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi ZOD

  Wartość projektu:

  Kwota dofinansowania – 487 072,57 zł.

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

  Kwota dofinansowania projektu wynosi 487 072,57 zł.

  Czas realizacji:

  1 maja – 31 grudnia 2020 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera realizuje projekt grantowy pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

  Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i personelu Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim poprzez wsparcie finansowe personelu medycznego oraz pomocniczego, zapewniającego opiekę oraz prawidłowe funkcjonowanie zakładu opiekuńczo-leczniczego i pielęgnacyjno-opiekuńczego, którzy ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia od maja do sierpnia 2020 r. musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia.

  Dodatkowym wynagrodzeniem w ramach projektu objętych będzie 65 pracowników Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, w tym pielęgniarki, fizjoterapeuci, opiekunowie medyczni i osoby sprzątające.  Projektowe dofinansowanie przeznaczone zostanie również na zakup środków ochrony osobistej i środków dezynfekcji dla personelu oraz pacjentów w celu utrzymania reżimu sanitarnego na terenie Zakładu.

 • Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

  Wartość projektu:

  34,42 mln zł, w tym:

  dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w kwocie 21,67 mln zł

  – dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 6,70 mln zł

  – środki własne szpitala 6,05 mln zł.

  Czas realizacji:

  od 06. 2016 r. do 12.2019 r.

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w latach 2016-2019 zrealizował projekt budowy Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci, które jest miejscem specjalistycznej opieki chirurgicznej nad pacjentami oparzonymi oraz wymagającymi replantacji z całej Polski południowej. W naszym ośrodku profesjonalną diagnostykę i terapię oraz poprawę jakości życia uzyskują dzieci i dorośli
  z rozległymi oparzeniami ciała i dróg oddechowych, amputacjami kończyn, wadami wrodzonymi oraz okaleczeniami nabytymi w wyniku nieszczęśliwych wypadków oraz ubytkami słuchu.

  Naszym pacjentom zapewniamy leczenie chirurgiczne z zastosowaniem najnowocześniejszych metod (m.in. opatrunki specjalistyczne, przeszczepy skóry własnej pośredniej grubości, hodowle komórkowe skóry) z zapewnieniem leczenia żywieniowego, terapii nerkozastępczej oraz leczenia ran i blizn pooparzeniowych. Bardzo istotnym obszarem rozwijanym w Centrum jest specjalistyczna rehabilitacja chorych oparzonych (w tym rehabilitacja w oparzeniach dróg oddechowych), oparta o uzupełniające się wykorzystanie metod zachowawczych (fizjoterapia,) oraz chirurgicznych (przeszczepy skóry) oraz specjalistyczna opieka w zakresie niwelowania bólu. Istotnym w skali Polski południowej jest rozwój obszaru leczenia implantologicznego i rehabilitacji wad ucha środkowego, w tym m.in. poprzez operacje rekonstrukcyjne w wadach typu mikrocja z niedorozwojem ucha środkowego przy współpracy z Oddziałem Otolaryngologii tutejszego Szpitala

  W nowej siedzibie MCOP na powierzchni ok. 3 290 m² zwielokrotniona została dotychczasowa liczba łóżek szpitalnych w zakresie opieki nad dorosłymi pacjentami –  dysponujemy łącznie 33 łóżkami – 20 na Oddziale Oparzeń i 13 na Oddziale Chirurgii Plastycznej.

  Zaplecze opieki stacjonarnej dla najmłodszych pacjentów stanowi 14 łóżek na Oddziale Chirurgii Plastycznej Dzieci (9 łóżek +5 łóżek wzmożonego nadzoru nad dziećmi oparzonymi). Dodatkowo powstał także Oddział Intensywnej Opieki Medycznej z 4 łóżkami dla dzieci. W nowej siedzibie MCOP znajdują się ponadto Blok Operacyjny Oparzeniowo-Plastyczny, sale zabiegowe, gabinety konsultacyjne, Pracownia Fizjoterapii Oparzeń. Integralnym elementem działalności ośrodka jest zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne. Centrum wyposażone jest w wysokospecjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną.

  W wyniku realizacji projektu osiągnięto założony cel, którym była poprawa dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie leczenia oparzeń, chirurgii plastycznej i replantacyjnej dla dorosłych oraz rozszerzenie skali opieki na małoletnich pacjentów

   

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 • Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet

  Wartość projektu:

  wartość projektu 15,75 mln zł, w tym
  12,00 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
  0,75 mln zł  z budżetu Województwa Małopolskiego oraz 3,00 mln zł – środki własne Szpitala 

  Działania 12.1 Infrastruktura Ochrony Zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Czas realizacji:

  ………………….

  Galeria:

  O projekcie

  Szpital Rydygiera otrzymał dofinansowanie projektu pn. „Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet”, którego celem jest modernizacja istniejących pomieszczeń Oddziału Położnictwa i Neonatologii, Oddziału Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną oraz Poradni Położniczo–Ginekologicznej i Poradni Neonatologii oraz zakup aparatury i wyposażenia medycznego.

  W Centrum świadczona będzie kompleksowa opieka nad kobietą i dzieckiem, łącząca procesy edukacji, profilaktyki, diagnostyki i leczenia. Głównym celem działań będzie podnoszenie świadomości zdrowotnej, w tym rozrodczej kobiet, zwiększanie szans prokreacyjnych (leczenie niepłodności, badania prenatalne) oraz zwiększanie kontroli nad procesami wieku dojrzałego (m.in. menopauza, procesy starzenia, profilaktyka i leczenie chorób onkologicznych).

  Jednym z zadań ośrodka będzie wczesna diagnostyka wad płodu, a w jej konsekwencji możliwość podjęcia zabiegów ograniczających lub niwelujących wady rozwojowe jeszcze w życiu płodowym dziecka. Przy wykorzystaniu możliwości pełno profilowego ośrodka leczenia skojarzonego nowotworów litych, zapewniona zostanie kompleksowa opieka nad pacjentkami z nowotworami narządów rodnych.

Granty i dotacje

 • Modernizacja Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość projektu:

   CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ: 9,0 mln zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 6,60 mln zł

  Czas realizacji: 2024r.

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. przy wsparciu środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

   

  Celem projektu jest modernizacja zaplecza stacjonarnej diagnostyki i leczenia pacjentów z niewydolnością krążenia i zaburzeniami rytmu serca oraz skorelowanymi z nimi
  schorzeniami internistycznymi.

  Zakres realizowanej inwestycji obejmuje modernizację pomieszczeń pobytu
  pacjentów z zapleczem sanitarnym, sal wzmożonego nadzoru i izolatek, pomieszczeń
  zabiegowych, magazynowych, administracyjno-socjalnych oraz części komunikacyjnej. Integralnym elementem projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu medycznego w tym
  m .in. łóżka intensywnej terapii z materacami p. odleżynowymi, aparat echokardiograficzny, nadajniki do telemetrii z centralą, kolumny sufitowe, defibrylatory, pompy infuzyjne strzykawkowe ze stacją, pompy do żywienia pozajelitowego, holtery EKG, aparaty EKG, kardiostymulatory zewnętrzne, wózki reanimacyjne, kozetki elektryczne.

  Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych w naszym Szpitalu zapewnia kompleksową nieinwazyjną diagnostykę kardiologiczną (m.in. echokardiografia transtorakalna, przezprzełykowa, echokardiograficzne próby obciążeniowe, EKG spoczynkowe i wysiłkowe, 24-godzinny zapis EKG i ciśnienia metodą Holtera, test pochyleniowy) i leczenie schorzeń i wad układu sercowo-naczyniowego Oddział prowadzi także wszczepianie i późniejszą kontrolę kardiostymulatorów serca. Rok rocznie hospitalizacją objętych jest ok. 1,0 tys. pacjentów.

  Realizowana inwestycja przyczyni się do poprawy warunków leczenia i pobytu pacjentów, podniesie bezpieczeństwo prowadzonych czynności medycznych
  i pielęgnacyjnych, ograniczy ryzyko wystąpienia powikłań i zakażeń w leczeniu najcięższych stanów kardiologicznych (pacjenci wymagający wzmożonego nadzoru kardiologicznego
  z wydzielonym stałym dyżurem pielęgniarskim). Przyjęta koncepcja modernizacji oddziału zakłada m.in. reorganizację układu i liczebności sal chorych (likwidację sal 3 osobowych
  i utworzenie sal 2 osobowych z dostępem do węzłów sanitarnych), wydzielenie pokoi izolacyjnych, zwiększenie z 4 do 5 i unowocześnienie stanowisk wzmożonego nadzoru kardiologicznego, zakup nowego wyposażenia części pobytowej i diagnostyczno-zabiegowej.

  Efektem działań inwestycyjnych będzie poprawa standardu oraz bezpieczeństwa prowadzonej terapii zarówno w nagłych jak też przewlekłych stanach kardiologicznych, podniesienie reżimu sanitarno-higienicznego oraz organizacji i warunków pracy personelu medycznego.

  Szacowana wartość zadania wynosi 9,0 mln zł; kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 6,60 mln zł. Środki własne szpitala 2,40 mln zł.

 • Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość projektu:

   CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ: 3,0 mln zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2,00 mln zł

  Czas realizacji: 09.2023r. - 04.2024r.

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. przy wsparciu środków finansowych pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja estakady Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

   

  Dwuetapowa inwestycja rozpoczęta została we wrześniu 2023 r. z terminem zakończenia w kwietniu 2024 r.

  Prace budowlano-instalacyjne obejmują modernizację nawierzchni jezdni wiaduktu dla karetek, warstw spodnich i filarów estakady, wzmocnienie konstrukcji płyt wspornikowych, wykonanie izolacji konstrukcji wraz z uszczelnieniem dylatacji konstrukcyjnych, wymianę nawierzchni jezdni oraz modernizację instalacji elektrycznej – wymiana okablowania elektrycznego, montaż opraw i lamp oświetleniowych.

  Z uwagi na zły stan techniczny infrastruktury zapewniającej dostęp do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla transportu sanitarnego oraz pacjentów zadanie to było pilną koniecznością, niezbędną do utrzymania dostępności do świadczeń medycznych z obszaru ratownictwa medycznego. Mając na względzie konieczność utrzymania ciągłości pracy
  i dostępności komunikacyjnej SOR-u dla karetek Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz transportu pacjentów za pośrednictwem LPR podjęto decyzję o podziale zadania na dwa etapy. W ramach każdego z etapów wyłączana do modernizacji jest jedna część estakady prowadzącej do SOR-u a obsługa ruchu karetek/meleksu transportującego pacjentów
  z lądowiska LPR odbywa się drugą stroną estakady. Pozwala to na zachowanie dostępności komunikacyjnej SOR-u i niezakłóconą  pracę oddziału.

  Szacowana wartość zadania wynosi 3,0 mln zł; kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego wynosi 2,00 mln zł. Środki własne szpitala 1,0 mln zł.

   

 • Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji

  Wartość projektu:

   CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ: 499 770,00 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 493 844,00 zł

  Czas realizacji: 12.2023r.

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

   

  FUNDUSZ MEDYCZNY –

  SUBFUNDUSZ TERAPEUTYCZNO-INNOWACYJNY

  Zadanie: „Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych
  w urządzenia robotyczne do rehabilitacji”

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał w 2023 roku dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Funduszu Medycznego – Subfunduszu Terapeutyczno-Innowacyjnego na realizację zadania pn.

  Wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych
  w urządzenia robotyczne do rehabilitacji
  ”.

  Celem działania jest poprawa dostępu do zaplecza stacjonarnych świadczeń rehabilitacji leczniczej dla pacjentów po przebytych schorzeniach neurologicznych, urazach oraz zabiegach operacyjnych. Przywracanie i wzmacnianie sprawności psychofizycznej pacjentów utraconej lub obniżonej na skutek chorób oraz zdarzeń losowych jest istotnym elementem kompleksowej terapii oraz warunkiem ograniczenia powikłań, w tym trwałej niepełnosprawności.

  Ze środków dotacji zakupiono na potrzeby oddziałów Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki naszego szpitala następujący sprzęt rehabilitacyjny:

  – Mobilny robot rehabilitacyjny górnych partii ciała – 1 szt.

  – Mobilny robot rehabilitacyjny kończyn dolnych – 3 szt.

   

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 499 770,00 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 493 844,00 zł

 • NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

  Wartość projektu:

   CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ: 2 090 469,00 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 090 469,00 zł

  Czas realizacji:

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
  BUDŻETU PAŃSTWA

   

   

   NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

   

  ZADANIE:

  „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”

   

  ZADANIE:

  „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego”

   

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał w 2022 roku dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dedykowanego diagnostyce i leczeniu osób dorosłych ze schorzeniami onkologicznymi układu krwiotwórczego oraz moczowego.

   

  W ramach zadania związanego z doposażeniem klinik i oddziałów hematoonkologicznych szpital zakupi sprzęt medyczny, który posłuży do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków. Będą to kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowania (5 szt.), separator komórkowy, system do szybkiej diagnostyki metodą MALDI-TOF, wirówki laboratoryjne (3 szt.), mikroskop, komora laminarna i termocykler. Łączna wartość planowanych zakupów to kwota 1,85 mln zł.  Celem działań jest dostosowanie krajowych ośrodków hematoonkologicznych leczących osoby dorosłe do standardów międzynarodowych European Leukemia Net, w tym zwiększenie jakości realizowanych świadczeń i uzupełnienie niedoborów sprzętowych.

   

  W ramach zadania związanego z doposażeniem oddziałów urologicznych szpital zakupi
  6 sztuk cystoskopów giętkich na kwotę 240 tys. zł., które wykorzystywane będą do diagnostyki raka pęcherza moczowego. Celem działania jest zwiększenie wykrywalności raka pęcherza moczowego przez poprawę jakości diagnostyki uroonkologicznej oraz uzupełnienie niedoborów sprzętowych.

   

  Nowy sprzęt trafi do nas jeszcze przed końcem bieżącego roku i wesprze diagnostykę i leczenie pacjentów leczonych ze wskazań hematoonkologicznych oraz uroonkologicznych  w naszym szpitalu.

   

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADAŃ: 2 090 469,00 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 090 469,00 zł

 • Prace budowlano montażowe w obrębie schodów wejściowych wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami do Budynku Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do wydziału architektury z dnia 25 listopada 2021 r.

  Wartość projektu:

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  DOFINANSOWANIE: 33 263,15 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 299 500,00 zł

  Czas realizacji:

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  ZADANIE:

   

   

  „Prace budowlano montażowe w obrębie schodów wejściowych wraz z montażem platformy dla osób z niepełnosprawnościami do Budynku Zakładu Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim na podstawie zgłoszenia robót budowlanych do wydziału architektury z dnia 25 listopada 2021 r.”

   

   

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. realizuje zadanie inwestycyjne, którego celem jest likwidacja barier architektonicznych  i ułatwienie komunikacji osobom o ograniczonej sprawności w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim.

   

  W ramach zadania w okresie do 30 listopada br. zostaną przeprowadzone prace modernizacyjne schodów wejściowych do budynku od strony południowej, zamontowana zostanie pionowa platforma transportowa, do której prowadzić będzie bezkolizyjny ciąg komunikacyjny
  w postaci pochylni dla osób niepełnosprawnych.

   

  Całość zaplanowanych działań przełoży się na poprawę dostępności komunikacyjnej budynku dla niepełnosprawnych pacjentów przebywających w Zakładzie, opiekującego się nimi personelu medycznego oraz osób odwiedzjących naszych pensjonariuszy (opiekunowie, członkowie rodzin).

   

  Dzięki likwidacji istniejących barier architektonicznych i poprawie dostępności komunikacyjnej możliwy będzie sprawny transport osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz samodzielne poruszanie się osób z oprzyrządowaniem ortopedycznym. Skróci się istotnie droga komunikacyjna prowadząca do zlokalizowanej na zewnątrz Zakładu części rekreacyjnej – ogród zewnętrzny, co umożliwi wyjścia spacerowe i przebywanie pacjentów na zewnątrz budynku w okresie wiosenno-letnim.

   

   

   

  DOFINANSOWANIE: 33 263,15 zł

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 299 500,00 zł

 • Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

  Wartość projektu:

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

   

  SZACUNKOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZADAŃ: 3 054 000,00 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 3 000 000,00 zł

  Czas realizacji:

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

   

  ZADANIA:

  „Modernizacja instalacji tlenowej w celu zapewnienia

  bezpieczeństwa terapii pacjentów leczonych w związku z pandemią Covid 19″

   

  „Modernizacja pomieszczeń dwóch Pracowni wraz z zakupem cyfrowych aparatów RTG w celu  zwiększenia dostępu do diagnostyki klatki piersiowej
  w przebiegu Covid 19”

   

  „Zakup aparatury i sprzętu medycznego – łóżka szpitalne z materacami
  i szafkami przyłóżkowymi, videogastroskopy, videolaryngoskop, myjka parowa narzędziowa

   

   

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał w 2022 roku 3,00 mln złotych dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, których celem jest poprawa bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych, w tym w warunkach zwiększonego zagrożenia wynikającego
  z pandemii COVID-19.

  Celem działań jest zapewnienie lepszego dostępu do diagnostyki i terapii pacjentów,
  w tym leczonych w przebiegu zakażenia COVID-19.

  Modernizacja instalacji zaopatrującej w tlen oraz podtlenek azotu zapewni optymalne warunki leczenia zabiegowego, intensywnej opieki pooperacyjnej, prowadzenia tlenoterapii zastępczej
  w najcięższych powikłaniach oddechowych oraz dostęp do tlenoterapii hiperbarycznej.

  Modernizacja pracowni oraz zakup cyfrowych aparatów RTG poprawi dostęp i jakość obrazowania klatki piersiowej, co usprawni diagnostykę płuc oraz powikłań układu oddechowego
  w przebiegu zakażenia COVID-19.

  Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego poprawi komfort i bezpieczeństwo sanitarne pobytu hospitalizacyjnego oraz leczenia pacjentów, w tym z niewydolnością oddechową oraz powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi w przebiegu zakażenia COVID-19.

   

  Całość zaplanowanych działań przełoży się na wzmocnienie potencjału Szpitala w procesie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

 • Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej

  Wartość projektu:

  Koszt zakupu: 1 012 564,60 zł,
  w tym środki dotacji: 1 000 000 zł.

  Czas realizacji: 2021 rok

  …………

  O projekcie

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
  BUDŻETU PAŃSTWA
   

   NARODOWA STRATEGIA ONKOLOGICZNA

  ZADANIE: ZAKUP SPRZĘTU DO REHABILITACJI ONKOLOGICZNEJ

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. otrzymał w 2021 roku dotację ze środków Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej”.

  Celem działania jest zapewnienie lepszego doposażenia Oddziałów/Ośrodków/Zakładów Rehabilitacji w specjalistyczny sprzęt wspomagający rehabilitację leczniczą pacjentów onkologicznych w trakcie i po przebytym leczeniu.

  Leczenie przeciwnowotworowe wiąże się często z dużym stresem, bólem oraz zmniejszeniem aktywności fizycznej, a niekiedy nawet z unieruchomieniem, które w znaczący sposób zwiększają ryzyko powikłań krążeniowo-oddechowych. Dlatego też rehabilitacja onkologiczna powinna stanowić integralną i uzupełniającą część interdyscyplinarnego leczenia onkologicznego.

  Ze środków dotacji zakupiono na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej naszego szpitala następujący sprzęt do rehabilitacji onkologicznej:
  – egzoszkielet – 1
  – zestaw do diagnostyki i rehabilitacji kończyn górnych i dolnych – 1
  – bieżnia do nauki chodu – 1
  Sprzęt ten posłuży do przywracania i wzmacniania sprawności psychofizycznej pacjentów utraconej lub obniżonej na skutek przebytej choroby nowotworowej.

  CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 1 012 564,60 zł

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 1 000 000,00 zł

 • Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o

  Wartość projektu:

  Koszt zakupu: 162 000 zł,
  w tym środki darowizny FUNDACJI ORLEN: 50 000 zł.

  Czas realizacji:

  …………

  O projekcie

  Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
  sp. z o.o. jest beneficjentem FUNDACJI ORLEN, która wsparła naszą jednostkę DAROWIZNĄ
  w kwocie 50 000,00 zł
  z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

  „Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Dzięki otrzymanemu wsparciu FUNDACJI ORLEN w lutym br. szpital zakupił zestaw sprzętowy do chirurgii laparoskopowej złożony m.in. z kamery, monitora, źródła światła, insuflatora. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do przeprowadzania zaawansowanych, małoinwazyjnych operacji laparoskopowych w leczeniu schorzeń onkologicznych m.in. układu pokarmowego (nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki, jelita grubego).

  Celem przedsięwzięcia jest poprawa zaplecza sprzętowego do leczenia operacyjnego schorzeń nowotworowych. Nasz szpital jest jednym z 5 ośrodków skojarzonego leczenia nowotworów litych w Małopolsce. W jednym miejscu zapewniamy pacjentom kompleksową diagnostykę i terapię (leczenie zachowawcze, chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) skracając czas od postawienia diagnozy do podjęcia leczenia. Chorzy onkologiczni stanowią ok. 68% wszystkich leczonych w naszym szpitalu (zarówno stacjonarnie jak też ambulatoryjnie); jest to populacja ok 126 tys. pacjentów rocznie. Istotną grupą leczonych u nas schorzeń onkologicznych są nowotwory przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, wątroby, jelita grubego, okrężnicy, esicy, odbytnicy, trzustki, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego). Z uwagi na ich rosnącą skalę od lat prowadzimy kompleksowe działania zmierzające do wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia tych schorzeń.

  Zakup wieży laparoskopowej pozwoli realnie zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych, zwłaszcza tych ze wskazań onkologicznych, dla których czas podjęcia interwencji chirurgicznej decyduje o pozytywnych rokowaniach leczenia. W przypadku zabiegów o podłożu onkologicznym małoinwazyjne, prowadzone pod kontrolą obrazowania USG czy RTG procedury zwiększają skuteczność i precyzję lokalizacji zmiany i jej wycięcia. Mniejsza traumatyzacja tkanek i powłok w trakcie zabiegu laparoskopowego to nie tylko efekt kosmetyczny po stronie pacjenta, ale przede wszystkim ograniczenie procedur znieczulenia, szybsze gojenie się ran (ograniczenie ryzyka leczenia powikłań pooperacyjnych i zakażeń), redukcja kosztów terapii bólu. Wszystko to oznacza szybszą rekonwalescencję pacjenta i możliwość skrócenia pobytu hospitalizacyjnego. W wielu wypadkach (wykrycie i usunięcie najmniejszych zmian chorobowych) pozwoli podjąć terapię z rokowaniami na pełne wyleczenie eliminując koszty długotrwałej i nieefektywnej terapii. niepełnosprawność).

  Z efektów realizacji projektu skorzystają mieszkańcy województwa Małopolskiego, zwłaszcza populacja ok. 126 tys. chorych onkologicznie leczona średniorocznie w naszym szpitalu.

  Koszt zakupu: 162 000 zł, w tym środki darowizny FUNDACJI ORLEN 50 000,00 zł.

  W imieniu Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. serdecznie dziękujemy FUNDACJI ORLEN za przekazane wsparcie !!!

 • Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych

  Wartość projektu:

  wartość kosztu kwalifikowanego zadania: 82.150,85 zł; kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 75.000 zł

  Czas realizacji:

  …………

  O projekcie

  Szpital Rydygiera ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał dofinansowanie zadania pn. „Program finansowania unieszkodliwiania skażonych odpadów medycznych – Szpital tymczasowy EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie”.

  Jego celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez zabezpieczenie, selektywną zbiórkę oraz unieszkodliwienie odpadów medycznych powstałych w trakcie działalności Szpitala Tymczasowego EXPO w Krakowie powołanego w związku z pandemią wirusa COVID-19. W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 14,628 Mg odpadów medycznych.

 • Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość projektu:

  Szacowana wartość zadania 13,17 mln zł, w tym
  8,95 mln zł. kwota dofinansowania ze środków budżetu Województwa Małopolskiego 

  Czas realizacji:

  zadanie realizowane od lipca do grudnia 2021 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera przy wsparciu środków finansowych z budżetu Województwa Małopolskiego realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja Oddziałów Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu oraz Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Celem projektu jest poprawa i rozbudowa stacjonarnego zaplecza leczenia pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi oraz urologicznymi, z którego rok rocznie korzysta populacja ok. 4,5 tys. chorych. Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie jednej z największych populacji chorych na stwardnienie rozsiane w Polsce (ok. 550 osób objętych programami lekowymi). Poza leczeniem farmakologicznym prowadzona jest aktywna rehabilitacja ogólnoustrojowa pacjentów, mająca na celu obniżenie napięć mięśniowych i poprawę sprawności ruchowej, redukcję zaburzeń równowagi, ograniczenie niedowładów kończyn, które w istotny sposób ograniczają codzienne funkcjonowanie pacjentów.

  Oddział zapewnia także diagnostykę oraz leczenie padaczki (posiada nowoczesną pracownia EEG i Video EEG), diagnostykę i leczenie miastenii oraz chorób nerwowo-mięśniowych (pracownia EMG). Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia pobytu pacjentów z zapleczem sanitarnym, zabiegowe, sale diagnostyki, wlewów oraz rehabilitacji w programach lekowych, administracyjno-socjalne, porządkowe i gospodarcze.

  Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia pobytu pacjentów na Oddziale Urologii z zapleczem sanitarnym, sale zabiegowe, sale diagnostyki, wlewów oraz rehabilitacji w programach lekowych, administracyjno-socjalne, porządkowe i gospodarcze. Integralnym elementem zadania jest także zakup wyposażenia i sprzętu medycznego dla wskazanych oddziałów.

 • Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość projektu:

  Szacowana wartość zadania 1 504 300 zł,
  w tym 1 500 000 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Małopolskiego

  Czas realizacji:

  zadanie realizowane od maja do grudnia 2021 r.

  O projekcie

  Szpital Rydygiera ze środków budżetowych Województwa Małopolskiego otrzymał dofinasowanie zadania inwestycyjnego „Zakupy sprzętu i wyposażenia medycznego dla Małopolskiego Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci oraz Zakładu Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Celem projektu jest rozwój zaplecza sprzętowego, dedykowanego diagnostyce obrazowej, śródoperacyjnej oraz zakup sprzętu do opieki okołooperacyjnej i pielęgnacji pacjentów po skomplikowanych urazach, oparzeniach i amputacji.
  Do szpitala trafi przenośny aparat USG z głowicami, aparat RTG typu „Ramię C”, monitor hemodynamiczny, system uciskowy dwukanałowy, wózek transportowo-kąpielowy z regulacją hydrauliczną oraz wyposażenie dodatkowe w postaci nawilżacza, ogrzewacza powietrza do respiratora oraz do wysokoprzepływowej tlenoterapii.

  Ponadto Zakład Diagnostyki Obrazowej zostanie doposażony w system radiografii cyfrowej, który poza wsparciem  Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego będzie wykorzystywany w diagnostyce obrazowej m.in. układu kostno-stawowego, kości twarzoczaszki, czaszki, zatok przynosowych, narządów jamy brzusznej pacjentów leczonych w trybie stacjonarnym oraz ambulatoryjnie. System będzie także przeznaczony do diagnostyki zmian w obrębie klatki piersiowej w przebiegu oraz po przebytym zakażeniu COVID-19.

Darowizny

 • Fundacja PGE: Zakup tonometru do diagnostyki okulistycznej dla Oddziału Okulistyki naszego szpitala

  Wartość darowizny

  20 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

  Zakup tonometru do diagnostyki okulistycznej dla Oddziału Okulistyki Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  O projekcie

  Dzięki kolejnemu już wsparciu FUNDACJI PGE w roku bieżącym szpital zakupi tonometr do diagnostyki okulistycznej dla Oddziału Okulistyki naszego szpitala.

  Aparat wykorzystywany będzie do nieinwazyjnej diagnostyki ciśnienia gałki ocznej, procedury, która jest standardem w profilaktyce (badania przesiewowe) oraz diagnostyce i kontroli skuteczności terapii schorzeń narządu wzroku. Diagnostyka ta ma szczególne znaczenie w wykrywaniu i monitorowaniu poważnych schorzeń oczu, w tym mogących prowadzić do jego utraty jaskry czy choroby zwyrodnieniowej plamki żółtej.

  Planowany do zakupienia aparat jest nowoczesnym rozwiązaniem; pozwala na wykonanie badania bez konieczności uprzedniego znieczulenia gałki ocznej u pacjenta w różnym stanie klinicznym (m.in. pacjent obłożnie chory, z trudnościami w utrzymaniu nieruchomości). Aparat znajdzie zastosowanie także w diagnostyce zaburzeń wzroku na tle schorzeń układu naczyniowego (np. w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy) oraz kontroli efektów terapeutycznych po zabiegach operacyjnych gałki ocznej.

  Poprawa dostępności do nowoczesnej diagnostyki okulistycznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie pozwoli ograniczyć skalę niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego na tle trwałej utraty wzroku w całej Małopolsce. Z efektów realizacji projektu korzystać będą potencjalnie wszyscy mieszkańcy województwa a w szczególności grupa ok. 1,8 tys. pacjentów hospitalizowanych rok rocznie w Oddziale Okulistyki naszego szpitala.

   

  Szacowany koszt zakupu sprzętu: 27 000 zł, w tym środki darowizny
  FUNDACJI PGE 20 000,00 zł.

   

  W imieniu Obdarowanego serdeczne podziękowania
  Fundacji PGE składa Zarząd Spółki

 • Fundacja PKO Banku Polskiego: Zakup stanowiska centralnego monitorowania do kardiomonitorów dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość darowizny

  Zakup stanowiska centralnego monitorowania do kardiomonitorów dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

   

  O projekcie

  Miło nam poinformować, że Fundacja PKO Banku Polskiego przekazała działającej przy naszym Szpitalu Fundacji Ad Salutem im. św. Katarzyny Sieneńskiej darowiznę pieniężną z przeznaczeniem na realizację projektu pn.:

  Zakup stanowiska centralnego monitorowania do kardiomonitorów dla Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Z udziałem otrzymanych środków zakupiono aparaturę medyczną, która pozwoli na objęcie centralnym monitoringiem kardiologicznym osoby z ostrą lub przewlekłą niewydolnością  krążenia i zaburzeniami rytmu serca oraz towarzyszącymi im schorzeniami internistycznymi hospitalizowane na Oddziale Kardiologii i Chorób Wewnętrznych tutejszego Szpitala.

  Zakup istotnie wesprze obszar kompleksowej nieinwazyjnej diagnostyki i monitoringu kardiologicznego  naszych pacjentów
  i przyczyni się do poprawy warunków leczenia, podniesienia bezpieczeństwa prowadzonej terapii chorób układu krążenia, które od lat są wiodącą przyczyną obniżenia jakości życia oraz śmiertelności wśród Małopolan.

   

  W imieniu Obdarowanego oraz Beneficjenta serdeczne podziękowania
  Fundacji PKO Banku Polskiego składają

  Zarząd Fundacji Ad Salutem oraz Zarząd Spółki

 • Fundacja ORLEN: Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  Wartość darowizny

  50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.

  Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  O projekcie

  Miło nam poinformować, że Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
  sp. z o.o. jest beneficjentem FUNDACJI ORLEN, która wsparła naszą jednostkę DAROWIZNĄ
  w kwocie 50 000,00 zł
  z przeznaczeniem na realizację projektu pn.

  „Poprawa dostępu do małoinwazyjnej chirurgii onkologicznej w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.”

  Dzięki otrzymanemu wsparciu FUNDACJI ORLEN w lutym br. szpital zakupił zestaw sprzętowy do chirurgii laparoskopowej złożony m.in. z kamery, monitora, źródła światła, insuflatora. Sprzęt ten będzie wykorzystywany do przeprowadzania zaawansowanych, małoinwazyjnych operacji laparoskopowych w leczeniu schorzeń onkologicznych m.in. układu pokarmowego (nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki, jelita grubego).

  Celem przedsięwzięcia jest poprawa zaplecza sprzętowego do leczenia operacyjnego schorzeń nowotworowych. Nasz szpital jest jednym z 5 ośrodków skojarzonego leczenia nowotworów litych w Małopolsce. W jednym miejscu zapewniamy pacjentom kompleksową diagnostykę i terapię (leczenie zachowawcze, chirurgiczne, chemioterapia, radioterapia, brachyterapia) skracając czas od postawienia diagnozy do podjęcia leczenia. Chorzy onkologiczni stanowią ok. 68% wszystkich leczonych w naszym szpitalu (zarówno stacjonarnie jak też ambulatoryjnie); jest to populacja ok 126 tys. pacjentów rocznie. Istotną grupą leczonych u nas schorzeń onkologicznych są nowotwory przewodu pokarmowego (przełyku, żołądka, wątroby, jelita grubego, okrężnicy, esicy, odbytnicy, trzustki, dróg żółciowych, pęcherzyka żółciowego). Z uwagi na ich rosnącą skalę od lat prowadzimy kompleksowe działania zmierzające do wczesnego wykrywania i skutecznego leczenia tych schorzeń.

  Zakup wieży laparoskopowej pozwoli realnie zwiększyć ilość wykonywanych zabiegów operacyjnych, zwłaszcza tych ze wskazań onkologicznych, dla których czas podjęcia interwencji chirurgicznej decyduje o pozytywnych rokowaniach leczenia. W przypadku zabiegów o podłożu onkologicznym małoinwazyjne, prowadzone pod kontrolą obrazowania USG czy RTG procedury zwiększają skuteczność i precyzję lokalizacji zmiany i jej wycięcia. Mniejsza traumatyzacja tkanek i powłok w trakcie zabiegu laparoskopowego to nie tylko efekt kosmetyczny po stronie pacjenta, ale przede wszystkim ograniczenie procedur znieczulenia, szybsze gojenie się ran (ograniczenie ryzyka leczenia powikłań pooperacyjnych i zakażeń), redukcja kosztów terapii bólu. Wszystko to oznacza szybszą rekonwalescencję pacjenta i możliwość skrócenia pobytu hospitalizacyjnego. W wielu wypadkach (wykrycie i usunięcie najmniejszych zmian chorobowych) pozwoli podjąć terapię z rokowaniami na pełne wyleczenie eliminując koszty długotrwałej i nieefektywnej terapii. niepełnosprawność).

  Z efektów realizacji projektu skorzystają mieszkańcy województwa Małopolskiego, zwłaszcza populacja ok. 126 tys. chorych onkologicznie leczona średniorocznie w naszym szpitalu.

  Koszt zakupu: 162 000 zł, w tym środki darowizny FUNDACJI ORLEN 50 000,00 zł.

  W imieniu Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. serdecznie dziękujemy FUNDACJI ORLEN za przekazane wsparcie !!!

 • Fundacja PGE: Zakup sprzętu dla Małopolskiego Centrum Oparzeniowo – Plastycznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. oraz Zakup szyny CPM do rehabilitacji kończyny górnej dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki

  Wartość darowizny

  50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.

  Zakup sprzętu dla Małopolskiego Centrum Oparzeniowo – Plastycznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

  oraz

  „Zakup szyny CPM do rehabilitacji kończyny górnej dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki”.

  O projekcie

  Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. jest beneficjentem FUNDACJI PGE, która wsparła naszą jednostkę dwiema DAROWIZNAMI na łączną kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektów pn.

  „Zakup sprzętu dla Małopolskiego Centrum Oparzeniowo – Plastycznego Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.” oraz „Zakup szyny CPM do rehabilitacji kończyny górnej dla Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Ręki”.

  Dzięki otrzymanemu wsparciu szpital zakupił następujący sprzęt medyczny i wyposażenie rehabilitacyjne: urządzenie do podciśnieniowej terapii ran – 2 szt., pulsoksymetry do kardiomonitorów – 20 szt., termometry elektroniczne bezdotykowe – 10 szt., pozycjonery głowy i szyi – 2 szt., podkładki i pozycjonery pięt – 4 pary, podpórki typu ambona i balkonik ułatwiające chodzenie – 3 szt., szynę CPM do rehabilitacji barku – 1 szt.

  Celem przedsięwzięcia była poprawa zaplecza sprzętowego do leczenia i rehabilitacji pacjentów obciążonych wadami wrodzonymi, ciężko poparzonych oraz okaleczonych w wyniku wypadków.

  Małopolskie Centrum Oparzeniowo – Plastyczne jest specjalistycznym ośrodkiem zapewniającym opiekę w obszarze leczenia oparzeń, chirurgii replantacyjnej i chirurgii plastycznejw skali Polski południowej. Przez 10 dni w miesiącu pełni także ogólnopolski dyżur replantacyjny, zapewniając pomoc w najcięższych urazach amputacyjnych kończyn. Zakupiony sprzęt medyczny poprawi warunki leczenia oraz rehabilitacji pacjentów. pozwoli na poprawę lub przywrócenie utraconej w skutek wypadków sprawności oraz obniżenie poziomu dyskomfortu i poprawę jakości życia wynikających z obciążenia wadami wrodzonymi.

  Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki jest unikatową w skali kraju jednostką prowadzącą kompleksową fizjoterapeutyczną diagnostykę i rehabilitację osób po wielotkankowych uszkodzeniach przedramienia i ręki oraz po wysokospecjalistycznych zabiegach chirurgicznych. Zakup szyny CPM do rehabilitacji kończyny górnej poprawi warunki i efekty rehabilitacji prowadzonej głównie w stosunku do pacjentów z urazami i uszkodzeniami barku, czego efektem będzie ich szybszy powrót do sprawności i poprawa jakości życia często po bardzo traumatycznych przeżyciach (wady wrodzone, wypadki, operacje na tle onkologicznym). Poprawa dostępności do nowoczesnego zaplecza rehabilitacyjnego pozwoli ograniczyć skalę niepełnosprawności oraz wykluczenia społecznego na tle zdrowotnym.

  Z efektów realizacji projektów skorzystają mieszkańcy województwa Małopolskiego, makroregionu Polski południowej a także częściowo całej Polski, korzystający z pomocy medycznej we wskazanych ośrodkach.

  Łączny koszt zakupów: 70 260,00 zł, w tym środki darowizny FUNDACJI PGE 50 000,00 zł.

  W imieniu Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. serdecznie dziękujemy FUNDACJI PGE za przekazane wsparcie !!!

Skip to content