akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

O programach

W Programie lekowym Pacjent ma dostęp do innowacyjnych, kosztownych preparatów, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę chorych.

Programy stworzone zostały z myślą o tych Pacjentach, u których leczenie standardowo stosowanymi lekami nie przyniosło spodziewanych efektów terapeutycznych, i którzy mogą brać udział w terapii w trzech trybach:

 • trybie ambulatoryjnym,
 • trybie jednodniowym,
 • trybie hospitalizacji.

KOSZTY LECZENIA:

 • Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie.
 • O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz prowadzący, kierując Pacjenta do właściwej komórki medycznej.

Szpital Rydygiera posiada długoletnie doświadczenie w realizacji programów lekowych, prowadzonych w ramach umów o współpracy z NFZ

Choroby onkologiczne

Programy realizowane na Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym oraz Poradni Onkologii Klinicznej:

 • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST)
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca
 • leczenie raka piersi
 • leczenie raka nerki
 • leczenie czerniaka złośliwego skóry

Programy realizowane na Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym:

 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego
 • leczenie raka wątrobokomórkowego
 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu
 • leczenie mięsaków tkanek miękkich
 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika
 • leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego
 • leczenie zaawansowanego raka żołądka

Programy realizowane na Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym oraz Oddziale Radioterapii:

 • leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie

Programy realizowane na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie chłoniaków złośliwych
 • leczenie szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego)
 • leczenie przewlekłej białaczki szpikowej
 • leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+)
 • leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu sezaryego
 • leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab
 • lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego

Choroby nieonkologiczne

Programy realizowane na Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym:

 • leczenie choroby Gaucher’a
 • leczenie odpornych i nawrotowych postaci chłoniaków

Programy realizowane na Oddziale Urologii:

 • leczenie neurogennej nadkreatywności wypieracza

Programy realizowane na Oddziale Okulistyki oraz Poradni Okulistycznej:

 • leczenie newoaskularnej wysiękowej (postaci) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

Programy realizowane na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu:

 • leczenie chorych na stwardnienie rozsiane
 • leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD)
 • leczenie immunoglobulinami chorób neurologicznych
 • leczenie chorych na rdzeniowy zanik mięśni
 • profilaktyczne leczenie chorych na migrenę przewlekłą
 • leczenie spastyczności kończyny górnej i/lub dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A 
 • leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy
 • leczenie choroby Fabry’ego
 • leczenie Pacjentów z chorobą Wilsona
 •  

Kontakt do Oddziałów i Poradni

Skip to content