akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Zasady hospitalizacji

Leczenie na Oddziałach Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie jest bezpłatne dla Pacjentów posiadających ubezpieczenie NFZ oraz odpłatne, zgodnie z cennikiem usług medycznych dla Pacjentów komercyjnych.

1. Rozpoczęcie leczenia w trybie planowym
odbywa się po wyznaczeniu terminu przez lekarza odpowiedniego Oddziału i jest rejestrowane w Biurze Przyjęć Planowych, Hall Główny, Poziom „O”
Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6:00 – 15:05 oraz w niedzielę w godz. 11:00-14:00 Informacja telefoniczna: 12 64 68 986  

2. W wyznaczonym dniu przyjęcia do szpitala chory zgłasza się do Biura Przyjęć Planowych Szpitala Rydygiera z wymaganymi dokumentami:

 • e-skierowaniem na hospitalizację, wydanym przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub Oddziału Ratunkowego bądź innego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).
 • badaniami wymaganymi przez Oddział przy przyjęciu planowym, o których Pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia.
 • dokumentem tożsamości posiadającym zdjęcie i numer PESEL (dla obcokrajowców – paszport).

Pacjent w Biurze Przyjęć Planowych otrzymuje opaskę identyfikacyjną i zostaje skierowany do przebieralni/magazynu odzieży. Rzeczy osobiste pozostawione w magazynie szpitala, zostają spisane i spakowane, a rzeczy wartościowe zostają umieszczone w depozycie rzeczy wartościowych zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą. Następnie Pacjent zostaje skierowany na Oddział i salę ze wskazanym imiennie łóżkiem.

3. Informacje o stanie zdrowia Pacjenta:

 • Informacji telefonicznej udziela lekarz przez telefon służbowy znajdujący się w dyżurce lekarskiej/ pielęgniarskiej lub inny telefon znajdujący się na Oddziale wyłącznie osobom do tego upoważnionym przez Pacjenta.
 • Personel pielęgniarski udziela informacji dotyczących jedynie opieki pielęgnacyjnej.
 • Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela się przez telefon  wyłącznie, gdy osoba dzwoniąca poda imię i nazwisko oraz Indywidualny Numer Pacjenta  (INP)   w postaci kodu (kilku cyfr), który stanowi rodzaj hasła przekazywanego pacjentowi przy przyjęciu na oddział szpitalny.
 • Pacjent informując osoby trzecie o brzmieniu INP upoważnia je do bycia uprawnionym o swoim stanie zdrowia.
 • zasady odwiedzin i zasady dodatkowej opieki pielęgnacyjnej  – stanowią załączniki  do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Rydygiera – dostępny tutaj
 • Lekarz udziela informacji o stanie zdrowia pacjenta osobie bliskiej (pomimo braku upoważnienia) w szczególnych sytuacjach:
  1) jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub
  2) jest nieprzytomny bądź niezdolny do rozumienia znaczenia informacji

4. Pacjenci znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia przyjmowani  są do szpitala w trybie nieplanowym.
Kwalifikacja prowadzona jest na Oddziale Ratunkowym Szpitala -Poziom „O”, oznakowane wejście do SOR lub wejście główne do Szpitala Rydygiera. Po wykonaniu niezbędnych badań, lekarz Oddziału Ratunkowego kieruje Pacjenta na hospitalizację w trybie nagłym. Kontakt z SOR tel: 12 64 68 800


*Źródło:
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Wytyczne Rzecznika Praw Pacjenta oraz Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie realizacji przez osoby uprawnione prawa do informacji o stanie zdrowia pacjenta na odległość. (RzPP-DSD.420.74.2020)

Dokumenty do pobrania

• Prawa i obowiązki Pacjenta Szpitala Rydygierapobierz

• Zasady sprawowania dodatkowej opieki pielęgnacyjnej w szpitalupobierz

• Skargi i wnioskipobierz

• Zasady odwiedzin w Szpitalu Rydygierapobierz

Dokumentacja medyczna

Dokumentacja medyczna wydawana jest wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku Pacjenta. Formularz wniosku można złożyć:

 • osobiście w Dziale Koordynacji Opieki – Hall Główny Szpitala, POZIOM „O” codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00,
 • drogą tradycyjnej korespondencji pocztowej
 • elektronicznie wysyłając wniosek na adres: dokumentacjamedyczna@rydygierkrakow.pl

Formularz wniosku

dostępny tutaj

Dokumentacja medyczna wydawana jest w formie wyciągu, kopii lub wydruku oraz w przypadku badań diagnostyki obrazowej na elektronicznych nośnikach danych. Za udostępnienie dokumentacji medycznej, wnioskowanej po raz pierwszy przez Pacjenta lub reprezentującego przedstawiciela ustawowego, zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. (z późn. zm.) o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, szpital nie pobiera opłat.

Ponadto bezpłatnie udostępnia się dokumentację medyczną w postępowaniach przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych oraz w przypadkach udostępniania dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

Każda kolejna kopia dokumentacji wymaga opłaty zgodnie z cennikiem:

 • 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej = 11 zł
 • 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej = 0,38zł
 • 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej tworzonej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w postaci: błony RTG, płyty CD/DVD z przeglądarką film lub z płytą DICOMDIR, na informatycznym nośniku danych. = 2,20 zł
 • Powyższe stawki wyliczone zostały na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 sierpnia 2021r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2021r.

Kierownik Działu Koordynacji Opieki
mgr Joanna Osolińska
tel. 12 64 68 166
dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

COVID
informacje

Pomoc duszpasterska,
socjalna i prawa pacjenta

Ankieta
satysfakcji pacjenta

Skip to content