akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Lekarze rodzinni, pełniący funkcje lekarzy osobistych, wybieranych bezpośrednio przez Pacjentów są specjalistami medycyny rodzinnej, odpowiedzialnymi za zapewnienie całościowej i ciągłej opieki medycznej, niezależnie od wieku Pacjenta, jego płci i rodzaju choroby, z którą się zmaga.
W Poradni POZ, działającej przy Szpitalu Rydygiera w Krakowie gabinety lekarzy rodzinnych są czynne
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00

UWAGA: wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej środowiskowej w tutejszej Poradni Lekarza POZ należy dokonać OSOBIŚCIE, poprzez złożenie wypełnionej deklaracji wyboru bezpośrednio w placówce. 

bezpłatne konsultacje i porady – umowa z NFZ

w naszej Poradni konsultują lekarz rodzinny i pediatra

rejestracja bez kolejek i oczekiwania na wizytę

bezpłatna opieka pielęgniarska

bezpłatna opieka
i pomoc Położnej

szybki dostęp
do bezpłatnych badań

edukacja i programy
profilaktyczne

kompleksowe leczenie
współdziałanie i koordynacja

 • Standard Organizacyjny Udzielania Porad z Wykorzystaniem Systemów Teleinformatycznych w Poradni Lekarza POZ

  1. Porada telefoniczna w POZ jest narzędziem, które dzięki udzielaniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu, ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionych medycznie.
  2. Poradnia Lekarza POZ w Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera udziela porad za pośrednictwem systemów łączności telefonicznej.
  3. Teleporady udzielane są w godzinach pracy lekarzy określonych w harmonogramach ich pracy i udostępnianych na stronie internetowej Szpitala w zakładkach odnoszących się do poszczególnych przychodni POZ.
  4. Ustalenie terminu porady odbywa się za pośrednictwem Rejestracji (12) 646 85 31   lub za pośrednictwem mailowym na adres poz@rydygierkrakow.pl. Pracownik rejestracji ma rozpoznać potrzebę zdrowotną pacjenta, określić pilność realizacji świadczenia, zweryfikować możliwość udzielenia świadczenia w POZ, wpisać świadczenie do terminarza w systemie informatycznym oraz poinformować pacjenta o terminie realizacji porady i jej formie.
  5. Udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady nie jest możliwe w przypadkach, w których realizacja świadczenie wymaga bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem, tj.:
   1. w przypadku gdy pacjent nie wyrazi zgody na udzielenia świadczenia w ramach teleporady, z zastrzeżeniem sytuacji opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu
   2. podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w ustawie z 21.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
   3. w związku z chorobą przewlekłą, w wyniku której doszło do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub zmiany objawów
   4. w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej
   5. dzieciom do 6 roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego zbadania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego.
  6. W wymienionych wyżej przypadkach oraz w uzasadnionych medycznie sytuacjach, personel rejestracji od razu ustala termin osobistej wizyty pacjenta w POZ.
  7. W ustalonym terminie personel POZ kontaktuje się z wcześniej umówionym pacjentem za pośrednictwem systemu łączności telefonicznej.
  8. Po nawiązaniu połączenia telefonicznego z pacjentem PM upewnia się co do możliwości przystąpienia do teleporady, weryfikuje tożsamość pacjenta posługując się pytaniami kontrolnymi opartymi na danych zawartych w indywidualnej dokumentacji medycznej, założonej dla pacjenta pierwszorazowego podczas jego rejestracji na podstawie złożonej deklaracji i danych przekazanych podczas składania zgłoszenia o teleporadę lub w przypadku pozostałych pacjentów dokumentacji medycznej sporządzonej w toku sprawowanej nad pacjentem podstawowej opieki zdrowotnej. Pytania kontrolne mogą dotyczyć danych typu: proszę podać datę urodzenia, proszę podać adres zamieszkania, kiedy odbyła się ostatnia Pani/ Pana wizyta, kogo upoważnił Pan/ Pani do dokumentacji medycznej.
  9. W ustalonym terminie personel kontaktuje się z pacjentem podejmując 3 próby kontaktu w odstępie co najmniej 10 minutowym – przy braku możliwości kontaktu porada telefoniczna nie zostaje zrealizowana, co zostaje odnotowane w dokumentacji pacjenta.
  • W przypadku konieczności osobistej wizyty pacjenta w przychodni wizyta taka ustalana jest podczas procesu rejestracji lub podczas porady telefonicznej z lekarzem/ pielęgniarką/ położną – ustalając termin i godzinę spotkania i informując pacjenta o konieczności posiadania niezbędnych środków ochrony osobistej (maseczka).
  • Instrukcja o sposobie rejestracji e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne oraz o sposobie wykonania zleconych badań dodatkowych (obrazowe, laboratoryjne) przedstawiana jest przez personel podczas porady/ wizyty telefonicznej jak również w rejestracji pod wskazanym w punkcie 4 numerem telefonu.

  Podstawa prawna:
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.08.2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.2020.1395 z późn. zm.), u powiązaniu z:
  Ustawą z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. DZ.U. 2020.1398 ze zm.)
  Ustawą z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t. j. Dz.U. 2020.172 ze zm.) i aktami wykonawczymi do ww. ustawy
  Ustawą z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz.U. 2020.849).

Kontakt

Poradnia Lekarza Rodzinnego POZ
BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM -1,
(obok Zakładu Rehabilitacji)

REJESTRACJA TELEFONICZNA
tel. 12 646 85 31
e-mail: poz@rydygierkrakow.pl

Koncentrujmy się na zdrowiu człowieka i sposobach jego utrzymania - nie na chorobach i sposobach ich leczenia.

Grzegorz Młyński – Kierownik Poradni POZ

GABINET LEKARSKI – ZAPEWNIA OPIEKĘ LEKARZA W GODZINACH 8-18 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

Harmonogram pracy (wybierz lekarza)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
lek. med. Lucyna Rozpondek (specjalista Medycyny Rodzinnej)
10.25 - 13.00
Wizyty domowe

13.00 - 18.00
Ambulatorium
lek. med. Ewelina Malec (specjalista Medycyny Rodzinnej)
12.00 - 13.00
Wizyty domowe

13.00 - 18.00
Ambulatorium
lek. med. Ewelina Malec (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (I,III,IV)
08.00 - 13.00
Ambulatorium

PIĄTEK (II,V)
12.00 - 13.00
Wizyty domowe
lek. med. Lucyna Rozpondek (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (II, III, IV,V)
08.00 - 13.00
Ambulatorium

PIĄTEK ( I )
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
lek. med. Ewelina Malec (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (I,III,IV)
13.00 - 14.00
Wizyty domowe

PIĄTEK (II,V)
13.00 - 18.00
Ambulatorium
lek. med. Lucyna Rozpondek (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (II, III, IV,V)
13.00 - 15.35
Wizyty domowe

PIĄTEK ( I )
13.00 - 18.00
Ambulatorium
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
lek. med. Lucyna Rozpondek (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (II, III, IV,V)
08.00 - 13.00
Ambulatorium

PIĄTEK ( I )
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
lek. med. Lucyna Rozpondek (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (II, III, IV,V)
13.00 - 15.35
Wizyty domowe

PIĄTEK ( I )
13.00 - 18.00
Ambulatorium
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
lek. med. Ewelina Malec (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (I,III,IV)
08.00 - 13.00
Ambulatorium

PIĄTEK (II,V)
12.00 - 13.00
Wizyty domowe
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
lek. med. Ewelina Malec (specjalista Medycyny Rodzinnej)
PIĄTEK (I,III,IV)
13.00 - 14.00
Wizyty domowe

PIĄTEK (II,V)
13.00 - 18.00
Ambulatorium
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00

GABINET PIELĘGNIARKI/REJESTRACJA/GABINET ZABIEGOWY – ZAPEWNIA OPIEKĘ PIELĘGNIARKI, REJESTRACJĘ PACJENTÓW W GODZINACH 8-18 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.

Harmonogram pracy (wybierz pielęgniarkę)

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
08.00 - 10.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
08.00 - 10.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
08.00 - 11.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
08.00 - 10.00
Porady ambulatoryjne
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
piel. dypl. Iwona Mucha
10.00 - 12.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.00 - 12.00
Porady ambulatoryjne

10.30 - 12.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
10.30 - 12.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.00 - 12.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
14.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
15.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
15.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
16.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Iwona Mucha
16.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
08.00 - 10.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
08.00 - 11.00
Porady ambulatoryjne
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
14.00 - 15.00
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
14.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
15.00 - 16.00
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
15.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Małgorzata Sawicka
15.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
piel. dypl. Iwona Mucha
08.00 - 10.00
Porady ambulatoryjne
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
piel. dypl. Iwona Mucha
10.00 - 12.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Iwona Mucha
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
10.30 - 12.00
Porady ambulatoryjne
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Iwona Mucha
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
piel. dypl. Iwona Mucha
16.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
17.00 - 18.00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08.00 - 09.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
08.00 - 10.00
Porady ambulatoryjne
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.25 - 13.00
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.00 - 12.00
Porady ambulatoryjne

10.30 - 12.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Dorota Bonarska
10.00 - 12.00
Porady ambulatoryjne
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
piel. dypl. Dorota Bonarska
13.00 - 15.35
Wizyty domowe
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
piel. dypl. Dorota Bonarska
16.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
17.00 - 18.00

GABINET POŁOŻNEJ

Harmonogram pracy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.00 - 10.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
09.00 - 10.00
Wizyty domowe
położna dypl. Małgorzata Śledź
09.00 - 10.00
Wizyty domowe
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
11.00 - 12.00
Wizyty domowe
położna dypl. Małgorzata Śledź
11.00 - 12.00
Wizyty domowe
12.00 - 13.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
12.00 - 13.00
Porady ambulatoryjne
13.00 - 14.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
13.00 - 14.00
Wizyty domowe
14.00 - 15.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
14.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
położna dypl. Małgorzata Śledź
14.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
17.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
położna dypl. Małgorzata Śledź
17.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09.00 - 10.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
09.00 - 10.00
Wizyty domowe
położna dypl. Małgorzata Śledź
09.00 - 10.00
Wizyty domowe
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
11.00 - 12.00
Wizyty domowe
położna dypl. Małgorzata Śledź
11.00 - 12.00
Wizyty domowe
12.00 - 13.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
12.00 - 13.00
Porady ambulatoryjne
13.00 - 14.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
13.00 - 14.00
Wizyty domowe
14.00 - 15.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
14.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
położna dypl. Małgorzata Śledź
14.00 - 15.00
Porady ambulatoryjne
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
położna dypl. Małgorzata Śledź
17.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
położna dypl. Małgorzata Śledź
17.00 - 18.00
Porady ambulatoryjne
Skip to content