Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Programy lekowe stworzone zostały z myślą o chorych, u których leczenie standardowo stosowanymi lekami nie przyniosło spodziewanych efektów terapeutycznych, a których udział w terapii w ramach programów lekowych może być realizowany w trzech trybach: 

 • trybie ambulatoryjnym,
 • trybie jednodniowym,
 • trybie hospitalizacji.
Od wielu lat Szpital realizuje kontrakt z NFZ w zakresie programów lekowych. Do realizowanych obecnie programów nalezą:

KOSZTY LECZENIA :

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. 

O włączeniu chorego do programu lekowego i zastosowaniu odpowiedniej terapii, decyduje lekarz prowadzący, kierując Pacjenta do właściwej komórki medycznej :


CHOROBY ONKOLOGICZNE :

 • leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST).

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej.

 • leczenie zaawansowanego raka jelita grubego.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

 • leczenie raka wątrobokomórkowego.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej.

 • leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem afatynibu.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

 • leczenie mięsaków tkanek miękkich.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

 • leczenie raka piersi.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej.

 • leczenie raka nerki.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej.

 • leczenie chłoniaków złośliwych.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie szpiczaka plazmatyczno-komórkowego (plazmocytowego).

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie przewlekłej białaczki szpikowej.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie dazatynibem ostrej białaczki limfoblastycznej z chromosomem filadelfia (Ph+).

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie beksarotenem ziarniaka grzybiastego lub zespołu sezaryego.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie czerniaka złośliwego skóry.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Onkologii Klinicznej.

 • leczenie chorych na zaawansowanego raka jajnika.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

 • leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie płaskonabłonkowego raka narządów głowy i szyi w skojarzeniu z radioterapią w miejscowo zaawansowanej chorobie.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej oraz na Oddziale Radioterapii.

 • lenalidomid w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka mnogiego.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

 • leczenie zaawansowanego raka żołądka.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Onkologii Klinicznej.

CHOROBY NIEONKOLOGICZNE:

 • leczenie choroby Gaucher'a,

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.

 • leczenie stwardnienia rozsianego,
 • leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu.

 • leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

 • leczenie neurogennej nadkreatywności wypieracza.

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Urologii

 • leczenie newoaskularnej wysiękowej (postaci) zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD).

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale / Poradni Okulistyki

 • leczenie odpornych i nawrotowych postaci chłoniaków .

Program jest realizowany bezpłatnie w ramach umowy z NFZ na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym.